Öppet informationsmöte gällande galoppsportens framtid i Skåne

17 maj 2021
Teamsmöte 18:00 – 20:00

Agenda öppet informationsmöte.

Varför Bara som ny galoppanläggning i Skåne?
Dag: 17 maj 2021
Tid: 18:00-20:00
Plats: Deltagande sker som Teamsmöte.

1: Varje deltagare i panelen ger sin syn på framtiden inom sitt område.

PGA nya satsningar, vilka synergieffekter kan det ge galoppen?

Värby nya satsningar på Spångholmsgården?

Svedala kommun, helhetskonceptet för Bara området.

2: Mannheimer&Swartling.

Kortfattad redovisning av miljö-riskkonsekvenser

SYSAVs ansvar för deponin

3: Jacqueline Henriksson

Sammanfattning av Bara gruppens arbete på uppdrag av Svensk Galopp

4: Lill Gusén Hammar

Svensk Galopps syn på en ny galoppanläggning i Skåne

5: Frågor till panelen via Teams

6: Sammanfattning av diskussionerna

För att delta i mötet måste du anmäla din mailadress till mail@monicajansson.se. Senast fredag 14/5.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Skånska Fältrittklubben

Månadsbrev – maj 2021

Tiden går fort och vi är nu inne i maj månad, brytningstiden mellan vår och försommar, trots att värmen har låtit vänta på sig. Vi har nu genomfört april månads tävlingsdagar och även den första i maj. En månad då vi kommer till en av de större tävlingsdagarna efter Svenskt Derby, dagen med Pramms Memorial och andra större löpningar.

Dessvärre ser vi inte någon ljusning för tillfället att få besöka våra tävlingar, men kanske med lite förhoppningar efter den 17 maj då regeringen har annonserat om besked på restriktionerna. Vi tror att de flesta av oss längtar tills vi kan ta del av tävlingarna på plats och kunna heja fram våra favoriter på banan.

Ett ”förlöp” till Pramms, ITM Spring Mile – Norra Skånska Regementets Minneslöpning (L), reds den 25 april med storfavoriten DUCA DI COMO. Möjligen ”skrämde” han bort någon deltagare då bara fyra hästar startanmäldes, men devisen om att alla lopp ska ridas besannades. Stort grattis till vinnaren STORMY OCEAN med ägarna Wiveka Jardby och Bo Andersson samt tränare Lennart Reuterskiöld Jr med personal och ryttare Jacob Johansen av årets första Listed Race.

Den 17 maj kommer SFK tillsammans med andra intressenter av ny bana i Bara att genomföra ett öppet informationsmöte via Teams för oss medlemmar samt andra intresserade galoppvänner. Glöm inte att anmäla dig till detta för att kunna vara med. Sprid budskapet bland alla vänner om det här mötet. Det är mycket viktigt att många får ta del av informationen om var en ”ny bana i Skåne” befinner sig idag.
> Läs mer om mötet

Vår kassör, Monica Jansson, har färdigställt årsbokslutet för 2020 och haft möte med våra revisorer. De har också färdigställt sin berättelse. Allt har föredragits i vår styrelse och är påskrivet. 2020 blev ett bra år med ett plus i kassan. Mycket beroende på att vi återfört pengar från en periodiseringsfond. Vi är nu mera skattebefriade, eftersom vi är en ideell förening, efter överförandet av tävlingsverksamheten till SG. Du bör ha fått årsredovisningen tillsammans med kallelse till årsstämman den 14 juni. En stämma som vi även i år har flyttat fram i tiden för att försöka möjliggöra ett fysiskt möte. Som du kan se i kallelsen, så är tanken att genomföra detta på samma vis som förra året. Skulle det visa sig att restriktionerna efter den 17 maj medger någon form av fysiskt möte, kommer vi i särskild ordning meddela detta.

Som vi tidigare har påpekat, så är det viktigt att vi har en förening med många intresserade och kunniga medlemmar för att stå starka som en del i svensk galoppsports utveckling. Vi har i nuläget 20 fler medlemmar sedan årsskiftet, men vi kan bli fler. Hjälp till som medlem att få med galoppvänner i din närhet för gemenskap och delaktighet i vår sports utveckling.

Med bästa hälsningar!
SFK Styrelse

Sammanfattning från SFK styrelsemöte måndag 3 maj

SFK genomförde styrelsemöte via Teams 210503.

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte och då speciellt till våra revisorer.

Redovisning av revisionsberättelsen av revisorerna, vilken är påskriven. Revisionen är gjord som tidigare år, med lite mer fokus på förvaltning (protokoll och räkenskaper). Regelverk enligt årsbokslut, ingen näringsverksamhet. Verksamheten är inte längre skattebelagd, då det enbart är föreningsverksamhet.

Föregående mötesprotokoll, nr 4 2021 fastställdes.

Ordförande informerade om att han hade haft några samtal med ordförande i SGS. Båda är överens om att göra det bästa av den uppkomna situationen efter SG Extrastämma den 17/4. SGS ordförande har uppmanat medlemmarna i SGS till att alla nu måste hjälpas åt med en ny bana i
Skåne. Det finns också tränare i Stockholm som är oroliga för att det inte skulle bli någon ny bana i Skåne.

Anna Thelander informerade om att arkeologisk undersökning kommer att ske i slutet av rakbanorna och därmed kommer de att vara stängda efter lunch. Fortsättningsvis behöver tider för stängningar informeras med bättre framförhållning tidsmässigt.

Hur kommer lättnader av restriktioner att ske? Förmodligen restaurangen inledningsvis. Galoppen kommer att följa travet på Jägersro. Efter den 17/5 kommer det nya restriktioner.

Framöver kommer en extern restauratör att driva restaurangen på Jägersro.

Efter den 17/5 kommer det att fastställas hur tävlingsdagen med Svenskt Derby ska genomföras.

Arbetsgruppen för revidering av SG stadgar har nu färdigställt underlaget inför Årsstämman efter remiss ute hos sällskapen.

Nästa möte inom Tävlingskommittén kommer att ske den 10/5.

Licens- och utbildningskommittén har fått Jacqueline Henriksson som ny ordförande.

Inom arbetsgrupp IT genomförs över tiden förbättringar av SG hemsida.

Ungdomsrepresentanterna vid de tre sällskapen har funderat över att upprätta ungdomssällskap i respektive region. Syftet skulle vara att genomföra träffar för informationsutbyte och utbildning.

SFK har fått 13 nya medlemmar.

Styrelsen enades om att på grund av rådande pandemi genomföra Årsstämman den 14/6 på motsvarande sätt som 2020.

Styrelsen enades om att genomföra ett öppet informationsmöte via Teams avseende ny galoppanläggning i Skåne den 17/5 samt upplägget för detta.

Nästa styrelsemöte fastställdes till den 3 juni.

Kallelse till årsstämma i Skånska Fältrittklubben

Skånska Fältrittklubben (SFK) avser att avhålla årsstämma måndagen den 14 juni 2021 kl.18.00. Som medlem i föreningen kallas Du härmed till denna stämma.

Med anledning av den pågående Corona-pandemin och de restriktioner samt rekommendationer som gäller i vårt land har styrelsen funnit att det även i år inte är möjligt att genomföra årsstämman på traditionellt vis, dvs en stämma där alla samlas fysiskt för att avhålla stämman. Det är emellertid så viktigt att avhålla en årsstämma, att vi har kommit fram till att stämman bör avhållas på motsvarande sätt som förra året.

Avsikten är att stämman ska avhållas och röstning ske utan personlig närvaro och i stället genom s.k. poströstning. Vi avser att så snart valberedningen rapporterat sitt arbete skicka dessa handlingar till Er. När sedan dessa handlingar har översänts har ni möjlighet att inkomma med eventuella motförslag till valberedningens förslag, till valberedningens ordförande senast tolv dagar före årsstämman, dvs senast onsdagen den 2 juni 2021.

Eventuella motioner eller förslag till årsstämman från medlem i SFK måste vara styrelsen till handa senast tre veckor före årsstämman, dvs senast söndagen den 30 maj 2021. Eftersom årsstämman inte kan ske med fysisk närvaro ber vi Er beakta och överväga om eventuella motioner kan anstå till dess vi kan avhålla en stämma enligt traditionell ordning, förhoppningsvis redan till innevarande års höststämma. I detta sammanhang ska redan nu förutskickas att styrelsen avser att endast hänskjuta ett ärende till stämman, nämligen den stadgeändring rörande §§ 15 och 19 i SFK:s stadgar. Denna förändring ska beslut tas för andra gången. Se bilaga 1.

Enligt SFK:s stadgar ska årsstämma avhållas före maj månads utgång. Som framgår ovan kommer detta dessvärre inte att bli fallet även i år. Vi är också fullt medvetna om att ovanstående inte motsvarar den öppna dialog som i normala fall gäller under SFK:s stämmor. I extraordinära tider fordras dessvärre särskilda arrangemang och måhända också en del fantasi. Viktigast är väl trots allt att verksamheten kan fortgå.

Förfarandet med poströstning är tänkt att genomföras på följande sätt. Så snart valberedningens handlingar är färdigställda avser vi att skicka ut en röstsedel till varje medlem. De medlemmar som vill delta med sina röster ska skicka sin röstsedel till sekreteraren Håkan Birger, per mail: info@skanskafaltrittklubben.se eller per post: Skånska Fältrittklubben, Box 9506, 200 39 Malmö, så att de är honom tillhanda senast måndagen den 14 juni 2021 kl 10.00.

De av Er som väljer att skicka Era röstsedlar per post, märk kuvertet med ”Årsstämma”. Sekreteraren samt ordförande för stämman och två justerare kommer tillsammans att räkna rösterna. Omedelbart härefter kommer styrelsen att avhålla ett konstituerande styrelsemöte. Vad som redan nu är viktigt att upplysa om är att avgivna röster kommer att bli kända för de som deltar i rösträkningen, dvs den anonymitet som råder vid s.k. sluten omröstning kan inte upprätthållas med sagda förfarande.

Ytterligare besked om hur röstningsförfarandet ska tillgå kommer att meddelas i samband med att röstsedlarna skickas ut.

Skulle lättnader ske avseende de restriktioner som gäller för pandemin, kommer stämman att avhållas som vanligt på Jägersro. Besked om detta kommer då att meddelas. Avslutningsvis ska nämnas att Svensk Galopp (SG) kommer att avhålla sin årsstämma den 12 juni, dvs före SFK:s årsstämma. Som bekant är det SG som ”äger” och därmed bestämmer över ”Projekt Ny Galoppbana i Skåne”. Därför är det endast SG som kan lämna besked över projektet. Förhoppningsvis, och kanske också sannolikt, kommer SG att fortlöpande lämna information om projektet.

Det har varit och är en prövningens tid för oss galoppentusiaster inte bara i Skåne utan i hela Sverige. Corona som håller oss borta från banan och hindrar oss från att delta i fysiska möten.

Ett obegripligt nej från en majoritet i galoppfullmäktige till att fortsätta med projektet Bara Galopp.

Men så lätt ger vi oss inte, när vaccineringen är genomförd ska vi ses på våra arenor igen och njuta av vår fina sport.

När det gäller en ny galoppanläggning i Skåne är långt ifrån sista ordet sagt, vi jobbar målmedvetet vidare och är fast beslutna om att det kommer att byggas en anläggning som ska ersätta Jägersro för galoppsporten nationellt i Skåne.

Vi arbetar för att träning och tävling ska kunna ske på en ny anläggning år 2027.

Vi försöker informera alla så mycket som det är möjligt och vi förväntar oss också av er medlemmar att vi alla gör våra röster hörda för ett snabbt beslut från Svensk Galopp till ett ja för att börja projektera en ny bana i Skåne.

Styrelsen, Skånska Fältrittklubben

Relaterade dokument:
> Dagordning årsstämma 2021
> Förslag till ändring av stadgarna, bilaga 1

Sammanfattning från uppföljningsmöte med SFK fullmäktigegrupp torsdag den 29 april 2021

Fullmäktigegruppen med styrelse och SFK valberedning samlades för att utvärdera SG Extrastämmas beslut avseende ny bana i Skåne.

SFK ordförande Anders Klemedsson hälsade välkommen till kvällens möte och gick igenom utsänd dagordning samt uppmanade att det var viktigt att alla kom till tals med spontana reflektioner.

Spontana reflektioner efter SG beslut den 17/4:

– Jobbar alla förtroendevalda inom SG för bana i Skåne?

– Katastrofalt beslut för både svensk som skånsk galoppsport. Besvikelsen mycket stor.

– Finns det ingen ekonomi för ny bana i Skåne? Varför då leta mark?

– Lite fritt fall för dagen. Tar SG styrelse sitt ansvar?

– Har alla fullmäktigeledamöter verkligen läst alla handlingar inför beslutet?

– När pandemin har upphört, hur blir umgängesformerna mellan alla sällskapen och SG styrelse?

– Beslutet inte så konstigt, har länge funnits i bakgrunden ett motstånd mot bana i Skåne.

– Nuvarande ledarskap inom SG tar inte sporten framåt. Tar man verkligen hand om 50 % av sportens utövare? Varför inga besök av ledningen till Jägersro?

– Vad gör vi nu inför SG Årsstämma?

– Från ett dike till öppet sår mellan SFK och de båda andra sällskapen.

– Från en hästägare med sex hästar i träning: ”Rätt känsla för att köpa nya hästar har för mig försvunnit intill ny banas mark är fastställd.”

– En chock för mig hur SFK blev överkörda utan insyn i underlaget. Rätt information? Satte alla fullmäktigeledamöter sig in i underlaget? Eller lyssnade man bara mot vad andra tyckte?

– Inte lätt att arbeta inom SG styrelse för vissa styrelseledamöter.

– Arbetsgruppen fick sommaren 2020 i uppdrag av styrelsen att få fram en ny bana i Skåne. Jobbade verkligen hela styrelsen mot detta?

– Bo Jacobsson och Roland Johanssons har inte enbart avgått från SG styrelse på grund av beslutet angående bana i Bara, utan på grund av så oerhört dåligt ledarskap, vilket var den egentliga orsaken.

– Det har varit stor uppslutning för bana i Bara på Facebook. Viktigt att vi är sakliga i våra kommentarer.

– Extrastämman sågs som en informationspunkt för beslut vid Årsstämman. Länsstyrelsen i Skånes yttrande saknades och agendan från SGS och GGS var annorlunda.

– Finns inget förtroende för SG övriga styrelse. De verkar att helt sakna kompetens inom ledarskap. Inga besök har skett från SG ledning (ordförande och VD) vid Jägersro Galopp.

– Hur ser de på alla hästägare, aktiva och sin egen personal

Vad händer nu?

– SGAB VD sätter sig in i arbetet för ny bana i Skåne för att efter SG Årsstämma kunna driva projektet vidare. Hur ser ekonomin ut för att kunna komma vidare?

– SFK har ett behov av ett informationsmöte för sina medlemmar. Vi bör då bjuda in brett från t ex Svedala kommun, PEAB m fl. Borde kunna gå att genomföra mötet via Teams. Rubriken: Ny bana i Skåne, var? Information i punktform. Mötet bör vara öppet för alla, och även från de båda andra sällskapen.

– Kan vi använda § 16 i SG stadgar för att klandra beslutet?

– Eventuella finansiärer går att få fram, men då krävs en plan för etablering av ny bana i Skåne.

Har SFK:s styrelse och fullmäktigeledamöter fortsatt förtroende från medlemmarna i SFK?

Inget spontant negativt har framkommit. Våra fullmäktigeledamöter vid Extrastämman har uppfattats som pålästa och kunniga. Det uppfattas som fortsatt förtroende överlag, men uppfattas också som lite naiva genom att tro för gott om de andra sällskapens agerande. Vore bra med en ”mentor” vid denna typ av stämmor för att inte tappa fokus och gå i fel riktning.

Ordföranden tackade och avslutade mötet genom att meddela att ny tid kommer för nytt möte.

Underlag från SG Extrastämma som fullmäktigeledamöterna hade att fatta beslut utifrån

> Sammanfattning av Bara-projektet

> Granskningsrapport Svensk Galopp Banprojekt i Skåne

> Bilaga A. PM Miljörättslig riskbedömning

> Bilaga B Riskanalys

> Bilaga C. Preliminär kostnadskalkyl Bara Galopp

> Bilaga D Presentation Bara

> Bilaga D1 Operativ driftkalkyl

> Bilaga E Övergripande tidplan

> Bilaga E 1 Kommentarer till tidplan för Bara

> Bilaga F. Sammanställning av enkätsvar

 

Kort information efter lördagens extrastämma i Svensk Galopp

Som säkert alla medlemmar Skånska Fältrittklubben redan känner till, så fick SFK inget som helst gehör från våra ”kollegor” i fullmäktigesällskapen i Stockholm och Göteborg när det gäller en ny galoppanläggning i Bara. Ej heller kravet på att Svensk Galopp ska ha en budget i balans, över en femårsprognos framåt.

Efter att ha haft möjligheten att reflektera hur det kunde bli så här, så står det ut ett antal frågeställningar som vi inte bör släppa.

Hur ser man som ägare till en rörelse (Fullmäktige kontra Svensk Galopp) på att inte kräva att styrelsen levererar en budget i balans? Det är som att i hushållsbudgeten säga vi får se om vi har något över att handla förnödenheter för nästa vecka. Lyxfällan i verkligheten. Hur man som ägare inte kräver detta är helt ofattbart. Vilka andra ägare hade inte krävt det? Agerar ägarna till Volvo, ABB m.fl på samma sätt? Man blir förvånad, vet man vilket ansvar man sitter på som ägare, eller lämnar man över hela ansvaret till en styrelse som tillika, i det här fallet är mer än oense, om i princip i alla frågor som ligger på agendan.

Till frågan gällande en ny galoppanläggning i Skåne. Hur kan ägarna (fullmäktige) acceptera att styrelsen förnekar Baragruppen att få presentera sina underlag i tillsammans med de underlag som lyftes fram av den av Svensk Galopps styrelseordförande Anders Lilius rekommenderade advokatbyrå Hammarskiöld? Där dessutom Hammarskiölds representant avslutar med ” vi är inte några specialister på miljöaspekten, vi har vårt fokus på förvärv och finans”.

Bara gruppen fick efter mycket om och men, ut sina underlag som med hjälp av advokatbyrån Mannheimer & Swartling med advokat Anna Brynolfsson (med fokus på miljörätt och som deltog på mötet) visade på att de eventuella miljörisker som varit farhågor för många av deltagarna i respektive fullmäktige var av en karaktär som inte ska ställa till bekymmer för några framtida miljökonsekvenser för Svensk Galopp, varesig ekonomiskt eller andra typer av framtida ansvar för Svensk Galopp.

Det känns tungt och svårbegripligt att en sådan illa ledd styrelse i Svensk Galopp, kan skapa en sådan stor skada för galoppsporten nationellt i Sverige nu och framåt. Hästägare, uppfödare, tränare, övrig personal som inte bara har sin utkomst av detta utan också föranleder de som av olika intresse vill delta i sporten drar sig ur och vänder sina blickar åt andra håll i sport och underhållningsbranschen.

Vi har inte lyckats med vår strategi att fullt ut stödja Bara gruppens stora och väl genomarbetade arbete, med att påverka våra ”fullmäktigekollegor” och få dom att inse att det är framtiden för Svensk galoppsport.

Men Skånska Fullblod ger inte upp så lätt, alla medlemmar i SFK gör er röst hörd!

Se till att via valberedningarna för SFK och SG, att sällskapen och styrelsen har de rätta personerna på rätt plats för att föra Svensk Galopp vidare inte bara ur ett Skåne perspektiv utan också ur ett nationellt Svenskt perspektiv.

Nu kavlar vi upp ärmarna tillsammans och jobbar för Svensk Galopps utveckling med en bana i Skåne, som ska bidra till en positiv utveckling för sporten nationellt.

”Av sina fiender lär sig den vise mycket”

Bästa hälsningar.
Styrelsen Skånska Fältrittklubben

SFK:s månadsbrev för mars månad 2021

Då har turen kommit till mig att fatta pennan från SFKs styrelse. En uppgift som kommer att vandra runt bland oss i styrelsen framöver.

Denna tid är den bästa på året för oss tränare, vintern med svåra väderförhållanden är bakom oss, våren är kommen, alla hästar mår bra och alla förhoppningarna finns kvar inför året! Just nu sitter de flesta av oss och väntar på att få det färdiga propphäftet så att vi kan planera på riktigt inför säsongen för alla hästarna.

Från SFKs sida har Håkan Birger och undertecknad varit delaktiga i arbetet kring propositionerna i tävlingskommittén, ett arbete som inte varit utan kontroverser men som till slut landade i att vi har i stort sett oförändrade prispengar inför året. Det finns en del krafter som vill minska prispengarna till de bättre hästarna för att gynna bredden. Man vill även ”rätta till handelsbalansen”, dvs försöka förhindra att för mycket pengar går utanför landets gränser. I Skåne har vi under en mycket lång tid varit för öppna löp, öppen konkurrens och tror att det gör oss till bättre tränare. Låt oss hoppas att vi kan fortsätta på detta öppna spår!

Jag vill rikta ett stort tack till alla er hästägare och andra intressenter som stått vid oss under en svår tid under 2020 med pandemin. Tyvärr ser det ut som om att vi får vänta ett tag till innan vi får publik igen på banan. Men tänk så kul det kommer att bli när alla får komma tillbaka igen. En sak ska ni alla veta där ute, det är inte det samma på löpen utan er, ni är saknade!

Här hade jag önskemål in i Tävlingskommittén om att kunna lägga en liten budget på digitala stallrundor till exempel, vi behöver bli mera synliga i etern. Tyvärr mottogs det inte med ett hurrarop.

Intressant är att Jockeyklubben återigen lägger sina pengar på att sponsra ytterligare ett stort löp på Bro Park, Jockeyklubbens Grand Prix. Hade varit klädsamt om vi fått del av några av de pengarna på Jägersro också.

Inför säsongen verkar stallarna vara ganska välrustade enligt träningslistorna. Trevligt att Fredrik Reuterskiöld är tillbaka på banan igen, det stärker tränarkåren här nere inför framtiden.

Framtiden, nu får vi hoppas att vi alla kan lägga ner stridsyxorna den 17 april när SG har en extra stämma angående hur vi ska gå vidare med Bara. Det är dags att kroka arm med varandra och inse att Bara har väldigt många fördelar, ett par nackdelar, men dessa anser vi är överkomliga. Att kunna enas om att Bara är vår nästa plats att galoppera på i Skåne skulle ge en enorm framtidstro samt en chans för alla inblandade att få till en vettig anläggning som är ekonomiskt hållbar på alla plan.

På återhörande
Jessica Long

Sammanfattning från SFK styrelsemöte måndag 29 mars

SFK genomförde styrelsemöte via Teams 210329.

Inledningsvis fastställdes föregående mötesprotokoll, nr 3 2021.

Ordförande informerade om extrastämman inom SGIF angående Bara den 7/4.

Anna Thelander informerade om att travbanan kommer att läggas om den  2 – 13/4, och då är galoppbanan stängd den 12/4. Ny sand har lagts på tävlingsbanans upplopp. Från den 1/4 kommer Ann Lindberg att jobba deltid med anläggningsfrågor, då Anna framöver också kommer att ansvara
för centrala marknadsfrågor.

Kassören meddelade att boksluten nu finns klara för underskrift.

Per Gellström informerade om den s.k. spelutredningen. Dels finns det ett slutbetänkande om ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden dels också ett finansieringsbetänkande. Finansieringsbetänkandet består av två delar, dels om en s.k.
marknadsavgift skall införas och dels om en översyn skall göras av ansvarsfördelningen av HNS (Hästnäringens nationella stiftelse).

Arbetet fortsätter inom arbetsgruppen för revidering av SG stadgar. Nästa möte den 6/4.

Senaste mötet inom Tävlingskommittén genomfördes den 22/3 och samtliga propositioner för 2021 är nu fastställda och kommer ut i månadsskiftet.

Licens- och utbildningskommittén har nu blivit tilldelad en tjänsteman ur SGAB, Teresia Åkesson. Vidare så tittar kommittén på att ta fram ett utbildningsunderlag för lärlingar.

SFK har fått sex nya medlemmar.

Styrelsen enades om att på grund av rådande pandemi genomföra Årsstämman som på motsvarande sätt som 2020 i juni månad. Information om tid och genomförande kommer att sändas ut till medlemmarna efter nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte fastställdes till den 3 maj.

Efter styrelsemötet genomfördes ett informationsmöte via Teams med SFK:s fullmäktigegrupp.

Sammanfattning från SFK styrelsemöte måndag 1 mars

SFK genomförde styrelsemöte via Teams 210301.

Inledningsvis fastställdes föregående mötesprotokoll, nr 2 2021.

Ordförande informerade om de möten som genomförs varannan vecka mellan de tre sällskapens ordföranden och SGAB VD.  Det kommer att genomföras en extrastämma inom SGIF angående Bara den 17/4.

Anna Thelander informerade om att byte av innerrailen på tävlingsbanan kommer att påbörjas i denna eller i början av nästa vecka. Allt ska vara klart till då banan öppnar den 15/3.

Vidare så berättade Anna att det är klart med sponsor för Oaksdagen i augusti.

Kassören meddelade att boksluten nu finns hos revisorerna.

Skånska Fältrittklubbens Pokal (löpning för amatörryttare) kommer att genomföras den 25/4.

SGIF:s arbetsgrupp för revidering av stadgarna har återupptaget arbetet och haft sitt första möte, nästa möte den 8/3. Målsättningen är att ett första beslut ska kunna tas på SGIF Årsstämma. Från SFK deltar Håkan Birger och Monica Jansson.

Tävlingskommittén genomförde ett möte den 23/2 angående årets propositioner, gemensamt reglemente inom Skandinavien samt hur hantera amatörryttare under 18 år. Propparna för storloppen är utgivna och kommittén enades om proppar för de första tävlingsmånaderna. En lösning föreslogs för ryttare under 18 år i amatör- och hinderlopp.

Svensk Galopps nya hemsida är nu lanserad. Om det finns synpunkter och förbättringsförslag går det att  göra detta genom att klicka på länken och framföra sina åsikter. https://www.svenskgalopp.se/om-oss/om-webbplatsen/feedback/

Gruppen för Hästsportens välfärd har sänt ut en enkät till samtliga tränare. Från SFK ingår Anja Rhodin.

Framöver kommer SFK styrelse att ge ut informationsbrev månadsvis.

SFK har fått sex nya medlemmar.

Styrelsen enades om att från SFK föreslå Håkan Birger och Mattias Schildt att ingå i Avelsrådet.

Nästa styrelsemöte fastställdes till den 29 mars.

Efter styrelsemötet genomfördes ett informationsmöte via Teams med SFK:s fullmäktigegrupp.