Förslag till ändring av stadgarna

Styrelsen föreslår att § 23 i SFK:s stadgar ändras enligt vad som framgår nedan.

Eftersom SFK:s verksamhet avsevärt förändrats och även förminskats sedan verksamheten i stort överlåtits till SG per 2018-12-31 framstår behovet av auktoriserad revisor med därav följande kostnad som tveksamt.

Nuvarande lydelse av § 23 är följande;

”För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits två revisorer och två revisorssuppleanter. Av revisorerna ska minst en vara auktoriserad.”

Styrelsen förslår den förändringen att andra meningen stryks och att bestämmelsen därför fortsättningsvis skall lyda:

”För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits två revisorer och två revisorssuppleanter.”

Det skall anmärkas att enligt föreningens stadgar, § 27, anges bl. a. att beslut om ändring av föreningens stadgar är inte giltigt med mindre än att beslut fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, därav en ordinarie, och vid den sista stämman biträtts av minst ¾ av de röstande.

Rapport från SFK:s höstmöte samt styrelsemöte den 5 oktober 2020

SFK:s höstmöte avhölls under måndagskvällen med 30 deltagare, trots Corona-tider. Mötet inleddes av ordförande Anders Klemedsson, som hälsade alla välkomna och presenterade styrelsen med namn och funktioner. Därefter övertog mötesordförande Håkan Birger klubban och genomförde mötet på sedvanligt sätt.

Under punkten styrelsen, informerar gick Anders Klemedsson igenom SFK:s strategidokument, om VD-frågan och att SFK nominerar Gisela Jardby till Svensk Galopps valberedning. Per Gellström informerade om var Bara-projektet befinner sig i nuläget.

Mötet valde in två nya ledamöter, Anders Klemedsson och Håkan Birger, och en ersättare Alexandra Granroth som Fullmäktigeledamöter. Efter diskussion klubbades beslut om att sänka medlemsavgiften till 300 kr och för ungdom upp till 25 år till 150 kr per år. Även ändring av stadgarna vad avser revisorer och styrelsens sammansättning vad gäller adjungerande klubbades igenom.

SFK:s styrelsemöte den 5 oktober

Före Höstmötet genomfördes ett styrelsemöte. Ordförande informerade från senaste återkommande mötet mellan sällskapens ordförande. Monica Jansson presenterade ett utkast för SFK budget 2021, beslut kommer att tas vid ett senare styrelsemöte.

Jessica Long informerade om att nästa möte inom tävlingskommittén sker den 22/10. Då ponnygaloppen är inställt den 11/10, så utgår årets sponsring på 5 000 kr. Beslut togs på att överföra dessa medel till 2021 för sponsring av en tävlingsdag för ponnygaloppen på Jägersro. Avslutningsvis genomfördes förberedelser inför Höstmötet.

Sammanfattning av senaste styrelsemötet

Skånska Fältrittklubben (SFK) genomförde i veckan ett styrelsemöte med sammanfattande innehåll.

Samtal fördes mellan styrelsen och ordförande i Skånes Galoppsällskap (SGS, hästägarföreningen i Skåne) om bl a respektive förenings olika roller i framtida svensk galoppsport. SFK bedriver ju inte längre aktivt verksamheten på Jägersro sedan SGAB tog över 2019. SFK deltar aktivt i Svensk Galopps utveckling genom deltagande i SG fullmäktige genom bl a motioner. SGS företräder hästägarnas intressen. Vidare samtal kommer att ske.

SFK ordförande informerade om det möte som skett i veckan med tränarkåren på Jägersro. Ny bana i Skåne var ett område som diskuterades, där första åtgärden är att få till beslut för markköp. I ett senare skede projektera för en anpassad bana. Någon plan B finns inte som alternativ till Bara. SFK ordförande informerade om det strategidokument som styrelsen tog fram i augusti. Vidare fördes samtal om att få in yngre medlemmar i SFK samt någon form av gemensamma fester.

SG Tävlingskommitté har haft sitt första möte inför 2021 och där ett utkast delgavs för tävlingskalendern. Första åtgärden blir att fastställa storloppsdagarna genom samverkan med Danmark och Norge. Mer direktiv behövs från SGAB styrelse för fortsatt planering.

Styrelsen utsåg Jessica Long att ersätta Jan Carlson i SGAB Tävlingskommitté.

Avslutningsvis fördes samtal inför kommande Höstmöte där en del bordlagda beslut från Årsstämman kommer upp samt olika informationspunkter från styrelsen.

Höststämma den 5 oktober

Måndagen den 5 oktober kl 18.00 kommer höststämman i SFK att avhållas i Derby Club på Jägersro. I länk nedan finns föredragningslista samt valberedningens förslag till fullmäktigeledamöter. Under stämman kommer vi även att ge aktuell information gällande aktuella områden inom SG.

> Kallelse, föredragningslista samt valberedningens förslag
> Förslag till stadgeändring, bilaga 1
> Förslag till stadgeändring, bilaga 2

Sam W Fribergs begravning

Begravningen äger rum den 15/9 kl 14.00 i Husie kyrka

Därefter minnesstund med lite mat och kaffe på Jägersro, Derby Club.

Anmälan till minnesstunden före den 10/9 till Lou Lou på telefon 070-839 18 52.

Rapport från Skånska Fältrittklubbens årsstämma

Till Skånska Fältrittklubbens medlemmar:

Den 30 juni 2020 hölls årsstämma i Skånska Fältrittklubben.

Mötesordförande Håkan Birger, sekreterare Stefan Olsson, samt de båda justerarna Ingrid Önning och Bo Nyberg träffades på Jägersro för att räkna och sammanställa resultatet från medlemmarnas röstsedlar.

Medlemmarna godkände att stämman genomfördes på detta alternativa sätt, pga Coronapandemin.

Vidare godkändes årsredovisning, samt styrelsens och revisorernas berättelser.

Efter att föreningens resultat- och balansräkning fastställts gavs styrelsen ansvarsfrihet.

Gällande fastställande av årsavgift samt arvode åt styrelser och revisorer föreslog stämman att bordlägga punkterna fram till höstmötet.

Till styrelsen hade valberedningen föreslagit omval av Per Gellström för 3 år, nyval av Monica Jansson för 3 år och nyval av Björn Malmberg för 1 år som fyllnadsval efter Bo Jakobsson. Samtliga tre godkändes enligt valberedningens förslag.

Även val av  revisorer- och revisorssuppleanter fastställdes enligt valberedningens förslag.

Till medlemmar i SFK:s valberedning det närmaste året valdes Gisela Jardby (ordförande), Christer Schildt, Eva CS Pettersson, Rein Kuningas och Ingrid Önning. Den sistnämnda ersätter Hans-Inge Larsen som tackat nej till omval.

Styrelsen hade inte mottagit några medlemsmotioner inför årsstämman. Däremot fanns ett av styrelsen hänskjutet ärende gällande en stadgeändring. Även detta godkändes av medlemmarna.

Efter stämman träffades den nya styrelsen för ett konstituerande möte.

Till ny ordförande i Skånska Fältrittklubben utsågs Anders Klemedsson. Till vice ordförande utsågs Anja Rhodin. Monica Jansson utsågs till föreningens kassör och Håkan Birger till sekreterare. I styrelsen ingår också Jessica Long, Björn Malmberg och Per Gellström.

Röstsedel och årsredovisning inför SFK:s stämma

Tisdagen den 30 juni kommer årsstämman i Skånska Fältrittklubben att avhållas. Som vi löpande informerat om kommer vi tyvärr inte att kunna träffas fysiskt och hålla stämman på traditionellt vis i år. Röstning sker istället via mejl eller post. Vi vill ha din röst senast den 30 juni kl 10.00.

Nedan finner du länkar till:

Dagordning med röstsedel

Årsredovisning 2019 med revisorernas berättelse

Kallelse till stämma (tidigare utsänd och publicerad)

Valberedningen förslag (tidigare utsänd och publicerad)

Förslag till stadgeändring (tidigare utsänd och publicerad)

För att rösta öppnar du den bifogade röstsedeln och fyller i de färgade fälten. Därefter sparar du filen och mejlar in den till info@skanskafaltrittklubben.se . Det går även bra att skriva ut röstsedeln, fylla i den för hand och sedan scanna av den (alternativt fotografera av röstsedeln med mobiltelefonen). Därefter mejlar du in de scannade sidorna till ovan nämnda mejladress. De medlemmar som inte har tillgång till mejl skickar in röstsedeln till adressen nedan. Märk gärna kuvertet med ”årsstämma”.

Skånska Fältrittklubben
c/o Jägersro Galopp
Box 9506
200 39 Malmö

Kallelse till årsstämma i Skånska Fältrittklubben

Skånska Fältrittklubben (SFK) avser att avhålla årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl.10.00. Som medlem i föreningen kallas Du härmed till denna stämma.

Med anledning av den pågående Corona-pandemin och de restriktioner och rekommendationer som gäller i vårt land har styrelsen funnit att det just i år inte är möjligt att genomföra årsstämman på traditionellt vis, dvs en stämma där alla samlas fysiskt för att avhålla stämman.

Det är emellertid så viktigt att avhålla en årsstämma, att vi har kommit fram till att en stämma bör avhållas på ett annorlunda sätt.

Mer information finner du i de bifogade filerna som innehåller

Kallelse och information

Förslag till ändring av stadgarna

/ Styrelsen SFK

Corona-tider, årsstämma och subvention av program

Bäste medlem i Skånska Fältrittklubben

Trots dystra tider med pågående Corona-pandemi, så fortgår träningen av våra galopphästar på Jägersro. Allt ser bra ut och hästarna är mycket väl iordning överlag. Många hästar tränar dagligen på Jägersros olika banor. Vi får nu också hoppas att vi kan genomföra vår första tävlingsdag den 8 april och kunna fortsätta enligt årets tävlingsprogram.

Tiderna är som sagt ovissa, och i dagsläget är det svårt att förutse den tävlingsdag vi kan tävla som vanligt med publik. Det är oerhört viktigt att vi nu alla hjälps åt att följa de direktiv som ges ut, så vi kan genomföra våra tävlingar.

Nedanstående information har gått ut till de aktiva.

Under pågående Corona Pandemi gäller följande bestämmelser vid tävlingar utan publik.

– Inga besökare/hästägare eller leverantörer har tillträde till stallområdet aktuell tävlingsdag (både trav och galopp) med lunchtävlingar samt efter kl 1400 vid kvällstävlingar.

– All inpassering ska ske genom stallentrén.

– Lista på behöriga kommer att finnas vid stallentrén. ID (motsv) krävs för inpassering.

– Personal som ej behövs för utfodring av hästarna ska ha lämnat anläggningen senast kl 1200 vid lunch- och eftermiddagstävlingar samt kl 1400 vid kvällstävlingar. Kontroll av behörighet kommer att ske inom anläggningen.

– Vid galopptävlingar har endast aktuell tränare och ryttare samt träckare utöver funktionärer tillträde till ledvolten.

– Tränare utanför anläggningen Jägersro har enbart tillträde för träning efter kl 1600 vid lunchtävlingar samt före kl 1200 vid kvällstävlingar.

Med rådande läge så har SFK styrelse tagit beslutet att följa de direktiv som tas på myndighets samt politisk nivå och därmed är det i dagsläget svårt att fastställa tiden för genomförande av årsstämman. Vi ber att få återkomma om tidpunkt senare.

Styrelsen har också tagit beslut om att även i år för medlemmar subventionera prenumeration av Jägersros program med 200 kr. Vill du ha programmet hem i brevlådan så ska du sätta in 750 kr på SFK Bg 144-6947. Du som ännu inte erlagt årsavgiften på 600 kr bör göra detta snarast till samma Bg 144-6947.

Ta väl hand om varandra!

SFK Styrelse