Galopperande tillväxt väntas för destinationen Bara

Idag tecknades en avsiktsförklaring som skapar möjligheter till en dynamisk utveckling av området kring Bara där de olika aktörernas intressen stärker varandras etableringar. Satsningen är även i linje med den tanke och vision som finns om att skapa nya bostäder samt en hållbar och attraktiv fritids- och turistdestination i Bara, Svedala kommun.

Orten Bara har de senaste åren utvecklats med bland annat konstgräsplan, multihall, skateboardbana, torgyta samt många nya bostäder. Dessutom finns en av Sveriges bästa golfanläggningar PGA Sweden National ett stenkast bort i en naturtrogen och rogivande miljö. Avsiktsförklaringen ger möjlighet att utveckla destinationen och konceptet ytterligare. Det blir särskilt intressant när Svensk Galopp AB väljer att bygga Sveriges näst största anläggning i det anslutande området. Peab planerar samtidigt för ett hotell med spa och konferensanläggning som angränsar till galoppbanan. I översiktsplanen av området finns även ca 450 bostäder som planeras uppföras över tid.

Vi är glada att utvecklingen av platsen nu tar fart och går från att vara enbart en golfresort till ett område som erbjuder en helhet med golf, galoppbana, rekreationsområden och konferens/spa-hotell. Vi diskuterar just nu med operatörer till den planerade hotellanläggningen vid Spångholmsgården och när den är i drift kommer den generera ca 150 arbetstillfällen till orten, säger Pia Andersson, Regionchef Peab Fastighetsutveckling.

PGA Sweden National är positiva till utvecklingen av området och de uppgörelser som man nu kommit överens om.

Vi hoppas tillsammans kunna erbjuda en produkt där vi lyfter varandra och ökar antalet besökare till området. Vi kommer kunna profilera oss tydligare och bli en ännu starkare aktör på marknaden, säger Thomas Stenberg, VD PGA Sweden National.

1888 startades Skånska Fältrittklubben, som sedan 1907 bedrivit galoppsporten på Jägersro. När det nu skrivs galopphistoria blir det i Svensk Galopps regi. Svensk Galopp är huvudorganisationen för Galoppsporten i Sverige där Skånska Fältrittklubben är en av medlemmarna.

Tider och förutsättningar förändras och vi har nu nått en milstolpe, där vi nu har möjlighet att förverkliga drömmen om en ny galoppbana. Det är en oerhörd känsla av tillfredsställelse och jag vet att alla intressenter kommer att göra allt för att vår framtid blir framgångsrik. I sammanhanget vill jag även framhålla det väldigt goda samarbete som föregått detta beslut. Jag tänker inte minst på Svedala kommun och PEAB, säger Per Larsson, Ordförande i Svensk Galopp.

Svedala är stolta över att kommunen stärker sin position som destinations- och evenemangsmål ytterligare:

Dessa satsningar binder på ett utmärkt sätt ihop Svedalas själ med en spännande framtidsutveckling. Det nya rekreationsområdet föder attraktion till kommunen där naturlandskapet kommer till sin rätt och blir en grön oas även för turister som rest långväga för att ta del av upplevelser i världsklass. Området skapar dessutom flertalet arbetstillfällen och synergier för den lokala näringen, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M).

Informationsmöte måndagen den 11 juni

Nu på måndag den 11 juni håller vi ett informationsmöte på Jägersro gällande Skånegaloppens framtid och en ny galoppbana i Skåne.

Lokalen är Derby Club och tiden är 18.00. Ingen föranmälan krävs.

/ Styrelsen SFK

Ny ordförande och två nya styrelsemedlemmar i Skånska Fältrittklubben

På torsdagskvällen var det årsmöte i Skånska Fältrittklubben. En på många sätt händelserik stämma och en milstolpe i föreningens långa historia. Jacqueline Henriksson lämnade över stafettpinnen som ordförande till Håkan Birger. Vidare valdes två helt nya ledamöter in i styrelsen. Föreningens medlemmar fick även viktig information gällande framtidens galoppsport i Skåne.

Jacqueline Henriksson, som gjort ett jättejobb som ordförande i Skånska Fältrittklubben i nio händelserika och stundtals stormiga år, aviserade redan ifjol att hon hade för avsikt att lämna sin ordförande- och styrelsepost i Skånska Fältrittklubben. Föreningens medlemmar framförde ett stort tack till Jacqueline för ett skickligt och väl utfört arbete. Som avtackningsgåva från Skånska Fältrittklubben och Svensk Galopp fick hon bland annat en kurs i hästuppfödning i England.

Till ny ordförande i Skånska Fältrittklubben utsågs Håkan Birger, som varit styrelsemedlem och vice ordförande föreningen sedan många år tillbaka.

Även Johannes Efstratiadis hade tackat nej till ytterligare en mandatperiod i SFK:s styrelse. Därmed fick stämman i uppdrag att välja in sammalagt tre, varav två helt nya styrelsemedlemmar.

Valbredningen föreslog omval för Jessica Long i ytterligare tre år. Jessica trädde in i SFKs styrelse för ett år sedan. Vidare föreslog valberedningen nyval för Bo Jacobsson och Maria Westman för tre år. Ett motförslag hade dock lämnats in som föreslog Anja Rhodin som ny styrelseledamot istället för Maria Westman.

Stämman antog Jessica Long och Bo Jacobsson som nya styrelseledamöter enligt valberedningens förslag. Beslutet gällande Maria Westman och Anja Rhodin avgjordes genom sluten votering, där Anja Rhodin fick flest röster bland medlemmarna.

Efter torsdagens stämma består Skånska Fältrittklubbens styrelse av:

Håkan Birger, ordförande
Per Gellström, vice ordförande
Jan Carlson
Staffan Lidström
Jessica Long
Bo Jacobsson
Anja Rhodin

Vidare valdes revisorer och revisorssuppleanter in enligt valberedningsens förslag. Även valberedningen fick fortsatt förtroende av stämman.

Inför stämman hade även medlem Ingrid Önning lämnat in en motion gällande föryngringen i sporten. Styrelsen föreslog stämman att ge bifall för motionen, vilken den även gjorde. En arbetsgrupp med Jessica Long som sammankallande kommer att tillsättas för att jobba vidare i denna viktiga fråga.

Under punkten av styrelsen hänskjutna ärenden gav styrelseledamot Jan Carlson lite information om den nya personuppgiftsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj. Skånska Fältrittklubben har bland annat tagit fram en ny integritetspolicy som finns publicerad på hemsidan.

Sist men inte minst gav ordförande en lägesrapport om skånegaloppens framtid och arbetet med att finna mark för en ny tränings- och tävlingsarena i Skåne när nuvarande Jägersro flyttar ut till Husiefältet. Att få till stånd en samägd bana tillsammans med Skånska Travsällskapet ser dessvärre inte ut att vara möjligt. På den markareal som idag utgör Husie-fältet finns dessutom inte plats för varken permanenta stallar eller träningsbanor.

Den av SG tillsatta styr- och arbetsgruppen har istället koncentrerat arbetet på att finna ny mark i Skåne som kan inrymma både tränings- och tävlingsbanor för galoppen. Arbetet har intensifierats den senaste månaden. Förhoppningsvis kan SFK inom en snar framtid kalla medlemmarna till ett nytt informationsmöte i frågan.

Två hedersmedlemmar och 63 medlemmar deltog vid årsmötet.

Inför SFK:s stämma: Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Nedan finner ni valberedningens presentation av föreslagna styrelseledamöter.

Bo Jacobsson
Boende i Skanör och har en arbetslivserfarenhet främst genom 25 år i koncernledande befattningar inom finans- och ekonomi i tre större börsbolag.
Han kom först i kontakt med hästsporten som åskådare på Jägersro under sent 60-tal. Under 90-talet och i början på 2000-talet var han delägare av flera travhästar. Intresset för sporten och spelet har han behållit numera utan delägarskap.
Galoppintressset ökade för ett antal år sedan och 2015 blev Bo hälftenägare i ett sto som bidrog till att intresset snabbt ökade. Numera har det tillkommit ett tvåårigt sto som han äger själv och är delägare (5-25%) i ytterligare fem hästar.
Han besöker Jägersro som både åskådare och hästägare. Bro Park och Klampenborg får också sina besök.
Han följer både skandinavisk och brittisk galopp.

Maria Westman
Maria är boende i Malmö och har under lång tid arbetat inom Esso/Statoil, de sista 20 åren i olika chefspostioner. Hon är sedan 2011 försäkringsombud för Sveland.
Maria är i princip född in i galoppsporten eftersom hennes morfar var hästägare. Redan som 12-åring började hon rida galopphästar och har ägt galopphästar av och till alltsedan 1978. Äger idag sju hästar varav fem i träning, en åring och ett avelssto. Maria har en gedigen kunskap om galoppsporten.
Maria har redan tidigare varit ledamot i Skånska Fältrittklubben under perioden 2000-2010.

Årsstämma i Skånska Fältrittklubben

Torsdagen den 31 maj kommer årsstämman i Skånska Fältrittklubben att avhållas. Längre ner på sidan finner du en länk till kallelse, föredragningslista samt anmälningsblankett till stämman. När de ekonomiska handlingarna samt valberedningens förslag är klara kommer dessa att skickas ut till medlemmarna.

Inför årsstämman:

Eventuella motförslag till valberedningens förslag måste vara valberedningens ordförande tillhanda senast 12 dagar före årsstämman, det vill säga senast den 19 maj 2018.

Eventuella motioner eller förslag till årsstämman från medlem i SFK måste vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsstämman, det vill säga senast den 10 maj 2018.

Du anmäler dig enklast till stämman genom att sända ett meddelande till oss. Vi vill ha din anmälan till stämman senast den 25 maj. Saknar du mejl går det att använda den bifogade anmälningsblanketten.

Efter stämman serveras en middag för det subventionerade priset 300 kronor. Middagen består av varmrätt, efterrätt, dryck och kaffe. Anmälan till middagen görs genom att sätta in 300 kr på SFKs bankgiro 144-6947. Glöm ej att uppge ert namn på inbetalningen.
Obs! För att er anmälan till middagen skall bli giltig måste betalningen finnas på SFKs bankgiro senast den 25 maj.

> Föredragningslista, kallelse och anmälningsblankett

Välkomna till årsstämman!

Styrelsen
Skånska Fältrittklubben

Den 31 maj håller Skånska Fältrittklubben årsmöte

Skånska Fältrittklubben håller alltid sin ordinarie föreningsstämma i maj månad. I år går stämman av stapeln på Jägersro torsdagen den 31 maj, vilket är någon vecka senare än vanligt.

Datumet fastställdes i samband med Skånska Fältrittklubbens styrelsemöte den 3 april. En formell kallelse med dagordning kommer att sändas ut till medlemmarna senast fem veckor före stämman. Senast tre veckor före stämman ska valberedningen lämna förslag på styrelseledamöter, revisorer och revisorsuppleanter.

Vi har fått en del frågor gällande medlemskorten för 2018. Dessa är på gång och kommer inom kort att sändas ut till alla medlemmar som betalat in medlemsavgiften för 2018.