Integritetspolicy – Skånska Fältrittklubben

Skånska Fältrittklubben värnar om dig som intressent och aktiv inom galoppsporten, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet.

I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom vår samverkan med dig samt hur vi använder dessa uppgifter.

Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@skanskafalltrittklubben.se.

Vad är personuppgifter och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild, köphistorik med mera.

Behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

Hur vi använder personuppgifter?

Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och leverera de produkter och tjänster vi tillhandahåller för att leda, organisera och utveckla galoppsporten inom vårt ansvarsområde.

Vi använder även informationen för att skapa en bättre upplevelse vid besök på hemsidorna.

Dessutom använder vi personuppgifter för till exempel marknadsföring och liknande aktiviteter.

Denna integritetspolicy beskriver ändamålen med behandlingarna, behandlingsaktiviteter och de kategorier av personuppgifter som behandlas. Beskrivningen görs utifrån våra målgrupper.

Alla målgrupper

Skånska Fältrittklubben behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla hemsidorna www.skanskafaltrittklubben.se och www.svensktderby.se till exempel för att säkerställa att innehållet på hemsidan presenteras effektivt på din enhet enligt dina önskemål.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att information och tjänster tillhandahålls på hemsidorna. De personuppgifter som behandlas är information om hur du samverkar med oss, t.ex. hur du använder våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel samt enhetsinformation, såsom IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, plattform och skärmupplösning, nationella inställningar och språkinställningar. Personuppgifterna bevaras från insamlandet så länge som de behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen, dock längst under en tid om 36 månader därefter.

Skånska Fältrittklubben behandlar personuppgifter i syfte att genomföra och hantera deltagande i evenemang och tävlingar, t.ex. för att höja publikupplevelsen på galoppbanorna, t.ex. genom att kommunicera innan och efter deltagande i tävling eller evenemang, val av vinnare och förmedling av eventuella vinster. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att ditt deltagande i tävlingar och evenemang hanteras. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och ålder, kontaktuppgifter, som t.ex. adress, e-post och telefonnummer, samt uppgifter lämnade i tävlingsbidrag och utvärderingar av evenemang. Personuppgifterna bevaras från insamlandet så länge som de behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen, dock längst under en tid om 24 månader därefter.

Skånska Fältrittklubben behandlar personuppgifter i syfte att hantera kundtjänstärenden, t.ex. för att kommunicera med dig då vi besvarar förfrågningar och utreder klagomål och supportärenden. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att kundtjänstärenden hanteras. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, personnummer och kundnummer, kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer, korrespondens med dig och information om ärendet, t.ex. uppgift om produkt/tjänst, köptidpunkt och produkt, eller klagomålet/ärendet i sig. Personuppgifterna bevaras under ärendehanteringstiden och under en tid om 36 månader därefter för att kunna svara på ytterligare frågor i ärendet och på frågor om hur ärendet hanterades.

Skånska Fältrittklubben behandlar personuppgifter i syfte att marknadsföra galoppsporten, t.ex. för att ge information om våra tjänster och produkter, samt att kommunicera erbjudanden från samarbetspartners. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att våra produkter och erbjudanden marknadsförs. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer, personnummer och kön samt kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer. Personuppgifterna bevaras under kundförhållandet eller tills du meddelar att du inte längre vill erhålla sådan marknadsföring.

Skånska Fältrittklubben behandlar personuppgifter i syfte att administrera kursverksamhet, t.ex. för att anordna kurser och utbildningar. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, bl.a. så att du kan styrka ditt deltagande. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, samt kontaktinformation, t.ex. adress, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifterna bevaras tills du väljer att avregistrera dig.

Skånska Fältrittklubben behandlar personuppgifter i syfte att överlåta personuppgifter till samarbetspartners för att dessa ska kunna kommunicera relevant information om sina produkter och tjänster till dig. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att produkter och erbjudanden marknadsförs. De personuppgifter som behandlas är kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress, adress och telefonnummer. Personuppgifterna bevaras tills du meddelar att du inte längre vill erhålla sådan marknadsföring.

Skånska Fältrittklubben behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser som att följa tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslagen och Dataskyddsförordningen (GDPR). De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter såsom adress, samt köpinformation, t.ex. köptidpunkt, referensnummer och ordersumma. Personuppgifterna bevaras i 7 år enligt bokföringslagen.

Medlemmar, hästägare och licensinnehavare

Skånska Fältrittklubben behandlar personuppgifter i syfte att administrera medlemsregistret. Det rör rutiner för att bland annat säkerställa ett aktuellt register över röstberättigade medlemmar, skicka kallelser till stämmor och medlemsmöten, upprätta röstlängder och informera om aktuella frågor. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser, tillgodose vårt och ditt berättigade intresse samt dina rättigheter som medlem.

De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, personnummer/födelsenummer, samt kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-post och telefonnummer.

Skånska Fältrittklubben behandlar personuppgifter i syfte att informera aktiva i sporten om förutsättningar på galoppbanorna för utövande vid träning eller tävling genom utskick av notiser via till exempel e-post eller SMS. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att information om förhållandet på galoppbanorna tillhandahålls. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, personnummer och kundnummer, samt kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-post och telefonnummer.

Skånska Fältrittklubben behandlar personuppgifter i syfte att arbeta med hästvälfärd inom galoppen, t.ex. för djurskydd, smittskydd och medicinering/antidoping, genom administration och uppföljning av stall- och stallbackskontroller samt utredning av tips. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut som djurskyddslagstiftning. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. postadress, telefonnummer och e-postadress, samt även information om hästar, t.ex. hästnamn och registreringsnummer samt resultat av provtagningar och kontroller.

För ovanstående behandlingar avseende medlemmar, hästägare och licensinnehavare bevaras personuppgifterna tills vidare för att Skånska Fältrittklubben bland annat ska kunna utföra sitt myndighetsuppdrag samt agera tävlingsarrangör.

Intressenter – exempelvis politiker, journalister och mediakontakter

Skånska Fältrittklubben behandlar personuppgifter i syfte att kommunicera och informera, t.ex. för att stödja galoppsporten i marknads-, idrotts-och näringspolitiska frågor, genom att samla in kontaktinformation och skicka artiklar och pressutskick, samt bjuda in till evenemang. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av information om galoppsporten. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, och kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer. Personuppgifterna bevaras tills du meddelar att du inte längre vill motta sådan kommunikation.

Hur vi samlar in och behandlar personuppgifter

Vi tar emot vissa personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du ansöker om medlemskap i Skånska Fältrittklubben, anmäler dig till ett evenemang, köper en produkt eller kontaktar oss för kund- eller medlemsservice. Vi samlar in en del av personuppgifterna genom att registrera hur du samverkar med vår hemsida, exempelvis genom användning av teknik som cookies.

Vi samlar även in personuppgifter från tredje part. Exempel på tredjepartskällor, vilka kan variera över tid, är SPAR och Bolagsverket, samt partners vi samarbetar med för att arrangera evenemang.

Mottagare av personuppgifter och anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Vi överför till, eller delar dina personuppgifter med, utvalda mottagare om det är nödvändigt för ändamålet för vilket informationen har samlats in, till exempel för att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har begärt, till exempel en programprenumeration.

Personuppgiftsbiträden är företag och organisationer som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Dessa företag måste följa våra krav på säkerhet i form av tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med behandlingen och är inte tillåtna att använda personuppgifterna för andra ändamål.

Vi överför även dina personuppgifter till företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga, det vill säga själva bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen av personuppgifterna. När dina personuppgifter delas med företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga gäller deras integritetspolicy.

Skånska Fältrittklubben delar dina personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att fullgöra avtal gentemot dig och för de övriga syften som framgår av denna integritetspolicy. När du tillhandahåller personuppgifter för ett köp delar vi dessa med banker och andra leverantörer av betalningstransaktioner och finansiella tjänster. Vi kan likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Överföring till tredje land

Vissa leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/EES (”tredje land”). Om vi för att tillhandahålla en tjänst till dig överför dina personuppgifter till en leverantör i ett tredje land säkerställer vi att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Skyddsnivån garanteras antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå, eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller att leverantören anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

För att granska, och till viss del ändra, de personuppgifter du lämnat till Skånska Fältrittklubben kan du kontakta oss på den adress och kontaktinformation som finns publicerad på www.skanskafaltrittklubben.se under kontaktuppgifter. Vi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av dig endast så länge som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig. Vi sparar även dina personuppgifter för andra ändamål, som exempelvis myndighetsutövning, eller rättsliga förpliktelser. För dessa ändamål sparas personuppgifterna endast så länge som är nödvändigt för ändamålen eller vad som krävs enligt tillämplig lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig själv som Skånska Fältrittklubben behandlar, inklusive ändamålen med behandlingen, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, samt en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Det kostar inget att få ut denna information och kopia av personuppgifterna. Observera att om du begär tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att begära ytterligare information om dig för att möjliggöra en effektiv hantering av begäran samt för att säkerställa att personuppgifterna lämnas till rätt person. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du kan även korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål om någon av följande förutsättningar gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de behandlades.
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för detta ändamål.
 • Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Skånska Fältrittklubben kan likväl vägra att följa en begäran om radering när personuppgifterna behandlas av följande skäl:

 • För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet
 • För att uppfylla en rättslig förpliktelse
 • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet och begär begränsning av behandling under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användning.
 • Vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingarna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och begär att vi därför inte ska radera dem.
 • Om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter kan du begära begränsning av behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl till att behandlingen upphör.

Om behandlingen har begränsats i enlighet med något av alternativen ovan får vi endast, utöver lagring, behandla personuppgifterna med ditt samtycke, eller behandla dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig i de fall behandlingarna grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part. En annan förutsättning är att överföringen är tekniskt möjlig.

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på Skånska Fältrittklubbens berättigade intressen eller Skånska Fältrittklubbens myndighetsutövning. I sådant fall får vi inte längre behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har rätt att inge klagomål om vår behandling av dina personuppgifter genom att kontakta Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för tillämpningen av Dataskyddsförordningen i Sverige.

Hur vi använder cookies och andra liknande tekniker

Skånska Fältrittklubben använder cookies och liknande tekniker för att tillhandahålla sina webbplatser och för att underlätta insamling av data. Cookies är små textfiler som överförs till din enhet. Webbplatserna använder två olika typer av cookies, tillfälliga cookies som endast lagras temporärt och försvinner när du stänger ned din webbläsare och varaktiga cookies som sparas till framtida besök. Vi använder cookies för att analysera prestanda för webbplatsen, anpassa den efter dina önskemål och för att analysera din användning av tjänsterna. Webbplatsens funktionalitet är till viss del beroende av tillfälliga cookies, exempelvis för att underlätta navigeringen på webbplatsen och i nätbutiken. För mer information om hur vi använder cookies och liknande tekniker, se vår cookiepolicy.

Kontakta oss

Skånska Fältrittklubben, med organisationsnummer 846000-5914 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer svensk dataskyddslagstiftning. Kommentarer eller frågor angående denna Integritetspolicy eller frågor angående Skånska Fältrittklubbens behandling av dina personuppgifter kan skickas till:

Skånska Fältrittklubben
c/o Jägersro Galopp
Box 9506
200 39 Malmö

E-post: info@skanskafalltritklubben.se

Integritetspolicyn gäller från 2018-05-25

> Ladda hem integritetspolicyn som ett PDF-dokument