Stadgar

§ 1 Skånska Fältrittklubben är en ideell förening som har till ändamål att samverka med Svensk Galopp (SG) och/eller annan organisation för att anordna galopptävlingar. Föreningen ska även i övrigt verka för ett ökat intresse för galoppsporten så att denna samt hästkännedom och hästavel främjas.

 

§ 2 Föreningen har sitt säte i Malmö.

 

§ 3 Föreningen ska vara ansluten till Svensk Galopp samt följa dess stadgar, reglemente och övriga utfärdade bestämmelser.

 

§ 4 Medlemskap i föreningen fås efter ansökan till Skånska Fältrittklubbens styrelse.

 

§ 5 Person, som gjort sig särskilt förtjänt därav, kan efter förslag från styrelsen av ordinarie föreningsstämma utses som hedersmedlem. Sådan medlem har rätt att deltaga vid stämmor och möten med rösträtt.

 

§ 6  Över föreningens medlemmar ska genom styrelsens försorg föras förteckning. Medlem har genom sitt medlemskap godkänt att föreningen genom styrelsens försorg registrerar och behandlar medlemmarnas personuppgifter i ett medlemsregister.

Medlem är skyldig att informera föreningen vid adressförändring eller förändring av personuppgifter.

 

§ 7 Medlem betalar årligen en avgift senast den 31 mars, som beslutas av föreningsstämman.

Hedersmedlem betalar inte någon avgift.

 

§ 8 Styrelsen får ur föreningen utesluta medlem, som motarbetar föreningens ändamål eller uppträder på sådant sätt att föreningens verksamhet eller anseende skadas.

För beslut om uteslutning krävs att minst 4 av de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna biträder detsamma. Beslutet träder i kraft omedelbart men ska för att bli slutgiltigt gällande även beslutas av påföljande föreningsstämma.

Medlem, som ej betalat årsavgift, senast den 30 april innevarande år, trots en (1) påminnelse, anses därmed ha utträtt ur föreningen.

 

§ 9 Föreningens organ är:

1. Föreningsstämman

2. Styrelsen

3. Revisorerna

4. Valberedningen

 

§ 10  Vid föreningsstämma gäller

att varje medlem har en röst

att röstning med fullmakt får ej förekomma

att omröstning sker öppet, om ej sluten omröstning begärs

att vid sluten omröstning ska (vid personval) giltig valsedel bestå av det antal namn som röstningen avser

att såsom stämmans beslut gäller den mening som får de flesta rösterna

att vid lika röstetal avgörs personval genom lottning men att i andra frågor har ordföranden vid stämman utslagsröst

att styrelseledamot ej får delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärder, för vilka vederbörande är ansvarig, eller i beslut om fastställande av arvoden åt styrelse eller val av revisorer och revisorssuppleanter

att ärende som ej varit upptaget i dagordningen ej får företas till avgörande

Vid val av fullmäktige jämte suppleanter, vilka ska vara medlemmar i föreningen, till Svensk Galopp gäller dessutom

att antalet fullmäktigeledamöter föreskrivs i Svensk Galopps stadgar

att antalet suppleanter ska utgöra halva antalet ordinarie ledamöter

att om fler valbara kandidater finns än dem som uppförts på valberedningens förslag ska omröstningen omfatta samtliga föreslagna kandidater, såväl ordinarie som suppleanter. De kandidater som vid omröstningen erhåller flest röster utses till fullmäktigeledamöter, och övriga utses till suppleanter tills antalet suppleanter utgör halva antalet ordinarie ledamöter. Suppleanterna kallas vid behov in till tjänstgöring i den turordning som motsvarar antalet erhållna röster. Om antalet utsedda suppleanter vid något tillfälle inte kan ersätta uppkomna vakanser kan styrelsen utse tillfällig suppleant.

 

§ 11 Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hålls före maj månads utgång varje år på tid och plats, som styrelsen bestämmer.

Föreningsstämma på hösten ska hållas under fjärde kvartalet. Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisorerna så beslutar eller då minst 1/3 av medlemmarna med angivande av ärende begär sådan stämma.

 

§ 12 Ordförande och sekreterare för ordinarie föreningsstämma utses av styrelsen.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma, i nedan nämnd ordning:

1. val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

2. upprättande och godkännande av röstlängd

3. godkännande av dagordning

4. fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning

5. styrelsen berättelse

6. revisorernas berättelse

7. fastställande av förenings resultat- och balansräkning

8. fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen

9. fastställande av årsavgift för nästkommande år

10. fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter

11. val av styrelse

12. val av revisorer och revisorssuppleanter

13. val av ordförande och ledamöter i valberedningen

14. av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast tre veckor före stämmans

avhållande

15. från styrelsen hänskjutna ärenden

 

§ 13 Ordförande och sekreterare för föreningsstämma på hösten utses av styrelsen.

Vid föreningsstämma på hösten ska följande ärenden förekomma, i nedan nämnd ordning:

1. val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll

2. upprättande och godkännande av röstlängd

3. godkännande av dagordning

4. fråga om kallelsen till höstmötet skett i behörig ordning

5. information från styrelsen

6. val av fullmäktige jämte suppleanter till Svensk Galopp

7. av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast tio dagar före höstmötets

avhållande

8. från styrelsen hänskjutna ärenden

 

§ 14 Ordförande och sekreterare för extra föreningsstämma utses av styrelsen.

Vid extra föreningsstämma ska följande ärenden förekomma, i nedan nämnd ordning:

1. val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll

2. upprättande och godkännande av röstlängd

3. godkännande av dagordning

4. fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

5. ärende som föranlett extra föreningsstämma

Utöver sedvanlig formalia kan beslut på extra föreningsstämma fattas endast i det ärende (de ärenden) som föranlett extra föreningsstämma.

 

§ 15 Föreningens styrelse ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen har rätt att
vid behov adjungera andra representanter att närvara vid styrelsens sammanträden.

 

§ 16 Styrelseledamot, som ska vara medlem i föreningen, väljs vid ordinarie föreningsstämma för en tid av tre år. Styrelseledamöterna avgår växelvis.

Avgår styrelseledamot före valperiodens utgång, ska kompletteringsval för återstående mandat ske vid nästkommande ordinarie föreningsstämma. Om fler än en styrelseledamot avgår när styrelsen består av fem ledamöter, sammankallas extra föreningsstämma för kompletteringsval.

 

§ 17 Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst två ledamöter begär det.

Styrelsen är beslutför när minst tre, alternativt fem ledamöter är närvarande i händelse styrelsen består av fem eller sju ledamöter.

Dock att vid beslut enligt § 8 krävs att minst 4 av de närvarande styrelseledamöterna biträder beslutet.

 

§ 18 Styrelsen får inrätta sektioner, kommittéer, referensgrupper och arbetsgrupper.

 

§ 19 Styrelsen har att i alla avseenden företräda föreningen och på bästa sätt ta till vara dess intressen.

Det åligger styrelsen särskilt:
att handha och på betryggande sätt förvalta föreningens medel och övrig egendom
att inför domstolar och andra myndigheter föra förenings talan
att avge årsberättelse över föreningens verksamhet
att besluta om förvaltning av föreningens förekommande fonder och stiftelser

 

§ 20 Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser, två i förening.

 

§ 21 För val av styrelse, fullmäktigeledamöter till SG, revisorer och revisorsuppleanter ska finnas en valberedning bestående av fem ledamöter, varav en ska vara ordförande.

Till ledamot av valberedningen kan endast väljas person, som ej är ledamot av styrelsen.

Ledamöterna väljs vid ordinarie föreningsstämma för tiden intill nästkommande ordinarie föreningsstämma.

 

§ 22 Valberednings förslag ska skriftligen tillställas envar av medlemmarna senast tre veckor före den föreningsstämma eller det möte då val skall äga rum. Av handlingen ska framgå vilka som är valberedningens ledamöter och huruvida dessa står till förfogande för omval.

Motförslag vid val ska tillställas valberedningens ordförande och vara denne tillhanda senast tolv dagar före föreningsstämman eller mötet.

Sådana motförslag ska av valberedningens ordförande senast sex dagar före föreningsstämma eller möte skriftligen tillställas medlemmarna.

Endast den är valbar, som uppförts på valberedningens förslag eller på motförslag som inkommit inom ovan föreskriven tid.

 

§ 23 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits två revisorer och två revisorssuppleanter.

 

§ 24 Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske senast fem veckor och till föreningsstämma på hösten senast tre veckor samt till extra föreningsstämma senast en vecka före stämman till medlemmarna under deras i medlemsförteckningen angivna adresser. På samma sätt bringas även övriga meddelanden till medlemmars kännedom.

 

§ 25 Föreningens räkenskaper omfattar kalenderår.

 

§ 26 För sina förbindelser svarar föreningen endast med sina tillgångar.

 

§ 27 Beslut om ändring av föreningens stadgar eller om föreningens upplösning är inte giltig med mindre än att beslutet fattats vid två på varandra följande föreningsstämmor, därav en ordinarie, och vid den sista stämman biträtts av minst 3/4 av de röstande.

I kallelse till föreningsstämma ska särskilt anges att fråga om ändring av föreningens stadgar ska behandlas.

 

§ 28 Om föreningen upplöses ska, sedan alla skulder betalts, samtliga återstående tillgångar överlämnas till någon institution eller sammanslutning att användas för galoppsportens eller hästavelns främjande inom landet.

Beslut enligt första stycket fattas vid föreningens sista föreningsstämma.

 

§ 29 Uppstår tvist om tolkningen av dessa stadgar avgörs denna av Svensk Galopps styrelse.

__________________________

Dessa stadgar har fastställts på höststämma 2020-10-05 och vid ordinarie föreningsstämma 2021-06-14