Styrelsens månadsbrev juli 2021

Tiden går fort och nu har vi passerat midsommar samt närmar oss sommarens och årets höjdpunkt inom svensk galoppsport, Svenskt Derby. Galoppens blå band.

Derbyt är allas dröm och mål att vinna för oss som på olika sätt befinner sig i galoppsporten. Förlöpningar som Voterlöpning, Svenskt Derby Trial samt Södra Skåningarnas Derbytest är genomförda och några hästar från dessa löpningar sticker ut mer än andra.

Vidare så har JK 2 000 Guineas genomförts på Bro Park och i veckan det sista ”testet” inför Derbyt, Bro Park Trial, som blev en triumf för Hey Brother. Uppfödd, ägd och tränad i Skåne. Spänningen stiger och någon/några favoriter börjar ta form.

Pandemin innebär fortfarande begränsningar i hur vi kan besöka våra tävlingar, men oj se trevligt det varit att få kunna vara på plats samt få träffa de galoppvänner som har blivit en del av den sociala samvaron.

Förhoppningsvis görs ytterligare lättnader inför Svenskt Derby som skulle kunna innebära någon form av feststämning igen. Håll koll på förändringar och hur du kan komma för att vara på plats detta året.

Som vi skrev i förra månadens brev, genomfördes årsstämmorna i SFK och SGIF den 14 respektive den 12 juni, varvid den sistnämnda återupptogs den 23 juni för fullföljandet av punkterna :

  • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
  • Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
  • Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

SG redovisade ett positivt resultat. Det huvudsakliga skälet till detta var paradoxalt nog corona-pandemin, som föranlett en hel del besparingar då tävlingarna skett utan publik. Stämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna.

Vad så gällde frågan om ansvarsfrihet ska nämnas att revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Skälet till att stämman fick ajourneras var, enligt revisorn, att det förelåg oklarhet om styrelsens sammansättning och att det därför var nödvändigt att en komplett styrelse, dvs efter att styrelseval skett den 12 juni lämnade över årsredovisningen.

Vad gäller ansvarsfrihet var det en majoritet (mellan 20 och 23 röster) som lämnade ansvarsfrihet för de fyra styrelseledamöterna Anders Lilius, Jan Olsson, Åsa Edvardsson och Lill Gusén Hammar. Emellertid var det mellan 10 och 11 röster mot de nu nämnda som inte röstade för ansvarsfrihet. Därmed kan de under det kommande året göras personligt skadeståndsansvariga. Samtliga övriga styrelseledamöter lämnades ansvarsfrihet med acklamation.

Vidare så har SG styrelse utsett en arbetsgrupp för att räta ut några frågetecken gällande träning på Jägersro samt för att tillgodose galoppens behov på Jägersro för den tid som vi fortsättningsvis kommer att verka där. Gruppen består av:

  • Håkan Birger (ordförande och sammankallande)
  • Jacqueline Henriksson (avstämning mot SG styrelse)
  • Per Gellström (ansvarar för den juridiska biten i samarbete med advokat Johan Gadd)
  • Anna Thelander (platsansvarig för Jägersro Galopp)

Första mötet i gruppen genomfördes den 29 juni.

Ett återkommande och ganska så stort problem inom vår sport är hur vi bemöter varandra. Var och en har all rätt i vår demokratiska värld att ha i princip vilka åsikter man vill samt att få framföra dessa. Bemötandet bör då vara sakligt och inte kränkande. Det är fullständigt oacceptabelt att via telefonsamtal eller sms till personal inom Svensk Galopp eller förtroendevalda vräka ur sig nedsättande könsord, idiotförklara eller berätta hur illa man tycker om mottagaren.

Vid fortsättningen på SGIF årsstämma den 23 juni, hade en kvinnlig fullmäktigeledamot ett långt inlägg inför röstningen om ansvarsfrihet för styrelsen. Det må så vara att inlägget var långt och för vissa kunde uppfattas som inte aktuellt i frågan, men alla har vi vår rätt att få framföra vår uppfattning som valda ombud. Att då någon skriker; ”stäng av kärringen” är helt ofattbart. Vart är vi på väg?

Det är ledningen för Svensk Galopp och ledningen av respektive sällskap som anger umgängestonen. Detta ställer krav på ledarskap och föredömligt uppträdande. Det kan heller inte gagna svensk galoppsport att via Facebook skriva nedsättande och även kränkande meddelanden om personer inom vår sport. På vilket sätt kan sådant gagna utvecklingen och samarbetet inom galoppsporten? Naturligtvis ska fakta och saklighet framföras i de olika sätten för kommunikation, men alla inom vår sport måste nu ta sitt ansvar för hur vi uppträder mot varandra. Problemet är nationellt och vem lockas in i vår sport när nedsättande yttringar framförs på Facebook?

Inom styrelsen önskar vi er alla en fortsatt skön och avkopplande sommar och så ses vi under festliga former vid Svenskt Derby 2021.

Bästa sommarhälsningar!

SFK styrelse

Månadsbrev juni 2021

För- och högsommar är en intensiv period för galoppsporten i Skandinavien, mycket händer på våra arenor och i styrelserummen. Det som känns positivt nu i juni 2021 är att vi nu i begränsad omfattning får besöka våra hästar, våra tränare, titta på löpen på plats och umgås med gamla och nya vänner.

Om vi börjar med det vi längtat efter det sportsliga, de större löpen har kommit i gång, där eliten sätter sin prägel på sporten, det som fångar intresset för utomstående som vill in och satsa för att nå framgång och stå i vinnarcirkeln.

Pramms på Jägersro, där segrade Jazz Explosion, som därtill tog en lysande andraplats i Stockholms stora pris. Grattis till Bodil Hallencreutz och hela hennes team! Många fina resultat har skett under första halvan av 2021, ingen nämnd och ingen glömd.

I övrigt togs många av segrarna av hästar och tränare som kom från Norge och Danmark, kan det finnas någon förklaring till detta? Kanske är det så att de Danska och Norska galopporganisationerna fokuserar på sporten i stället för skapa strider internt som tar den kraft som behövs för att utveckla sporten, attrahera nya hästägare till inköp av bättre hästar och tränare som får material som utvecklar sporten framåt. Världen snurrar i allt högre takt, följer Svensk Galopp med, eller lever vi efter devisen, ”det var bättre förr”?

Eliten föder en bredd, så ingen skugga ska falla över den kategorin hästägare eller tränare, alla har vi vårt intresse och våra möjligheter, men drar vi inte alla åt samma håll lär ingen överleva!

Hur stor hade pojk- och flickfotbollen varit i Sverige om inte eliten, som Zlatan, Forsberg och de övriga i fotbollslandslaget hade visat vägen? Det går om man bara vill och har en övergripande ledning som visar vägen genom tydliga och väl förankrade beslut som leder och utvecklar bredden mot toppen.

Hur ser det då ut framåt, när det gäller styrningen av Svensk- och Skånsk Galoppsport?

Svensk Galopp hade digital årsstämma den 12 juni, där valdes en ny styrelse, namnen på de nya styrelsemedlemmarna framgår på Svensk Galopps hemsida. Delar av mötet adjungerades till den 23 juni, detta gällde följande punkter:

  •  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
  •  Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
  •  Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Detta beroende på att SG:s revisionsbyrå PwC, skall ha ytterligare tid på sig att se över styrelseprotokollen från det gångna verksamhetsåret. Detta för att klargöra att de beslut som fattats i SG:s styrelse har tagits enligt gällande bestämmelser. Detta ska vara klart till den 23 juni för att möjlig
göra att årsstämman återupptas enligt det beslut som fattades den 12 juni.

SG:s fördelning i styrelsen geografiskt är fyra ledamöter från Stockholm, två från Göteborg och en från Skåne. Kan kännas som en sned fördelning, en fördelning som sätter än större krav på styrelsemedlemmarna att ta beslut med nationella helhetsperspektiv.

Skånska Fältrittklubben hade även i år en Corona anpassad årsstämma, den avhölls 14 juni. 34 röster hade skickats in och ett konstituerande styrelsemöte hölls i direkt anslutning till årsstämman.

Styrelsen för SFK för verksamhetsåret 2021-2022 ser ut på följande sätt.

Ordförande Håkan Birger
Vice ordförande Anders Klemedsson
Kassör Monica Jansson
Sekreterare Monica Jansson

Övriga styrelseledamöter
Jessica Long
Anja Rhodin
Björn Malmberg
Per Gellström

Vi hoppas att med denna styrelse kunna möta de krav och utmaningar som förväntas möta SFK under det kommande verksamhetsåret, att inte bara att föra Skånsk Galoppsport framåt utan också kunna bidra på bästa sätt, till att Svensk Galopp nationellt nu ser möjligheter och inte hot för att utveckla
den sport som vi alla brinner för.

Vi ska och måste sätta krav på de som styr och de som är aktiva i vår verksamhet, att alla ser möjligheter och lösningar som gör att vi kan tro och marknadsföra vår sport på ett sätt som gör att den utvecklas på ett kraftfullt sätt framåt.

Vi har inte råd att sitta i långbänk och bevaka egenintresse, då kommer vi att gå en långsam kvävningsdöd tillmötes.

Vi måste ha en lika professionell styrning i såväl SG:s styrelse som i de respektive sällskapens styrelser och inte minst i fullmäktigegrupperna, utan det så kommer vi inte att lyckas. Om alla intressenter i sporten gör sin stämma hörd i rätt forum och kräver resultat så är vi övertygande att vi går en ny ”galopp vår” tillmötes.

Med hopp om en skön sommar och att vi ses vid våra hästar i stall, runt våra ovaler och ett och annat besök i vinnarcirkeln.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Sammanfattning från SFK styrelsemöte torsdag 3 juni

SFK genomförde styrelsemöte via Teams 210603.

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

Föregående mötesprotokoll, nr 6 2021 fastställdes.

Styrelsen enades om att Jessica Long ska kontakta STS om hur deras planer ser ut? Syftet är att det ska till ett informationsmöte till alla tränare på Jägersros stallbacke.

Kassören meddelade att ekonomin är god. Nya intäkter via nya medlemmar.

Tävlingskommittén har möte den 8 juni där kvallöpningar finns på agendan, liksom riktlinjer vid startboxvägran samt auktionslöpningen. Ny ordförande i kommittén är Helena Gärtner.

Arbetsgruppen som ska se över kommande års propositioner har sitt första möte den 7 juni.

SFK har fått tre nya medlemmar.

Styrelsen beslutade att genomföra Årsstämman som förra året, d v s genom poströstning.

Styrelsen enades om att genomföra det konstituerande styrelsemötet direkt efter Årsstämman via Teams.

Styrelsen beslöt att vår fullmäktigegrupp ska ha ett förmöte den 10 juni kl 18.00 i Derby Club på Jägersro.

Alexandra Granrot skrev ihop en sammanfattning från vårt informationsmöte den 17 maj. Tanken var att publicera denna på SG hemsida, men detta stoppades av SGAB:s ansvarige för kommunikation, Amie Karlsson. Sammanfattningen lades sedan ut på olika galoppgrupper på Facebook.

Nästa styrelsemöte fastställdes till den 1 juli.

Sammanfattning från SFK styrelsemöte torsdag 20 maj

SFK genomförde styrelsemöte via Teams 210520.

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte som var ett extramöte med kort varsel.

Föregående mötesprotokoll, nr 5 2021 fastställdes.

Inga större synpunkter har florerat av att SGAB VD har avgått. Ingen särskild information har gått ut till sällskapen efter hennes avgång. Information genomfördes till ordföranden i respektive sällskapen om hennes förestående avgång.

SG kommer att följa travet på Jägersro när det gäller nya restriktioner för publik vid tävlingar. Travet har en plan för Jägersro. Mer besked kommer i samband med månadsskiftet. Det kommer att vara uppdelat mellan de som kommer att sitta på restaurangen och för de som kommer att vara utomhus på publikplats. Stallområde och tävlingsområde kommer fortfarande att betraktas som arbetsplats för funktionärer och aktiva för respektive tävlingsdag, och där kommer nuvarande restriktioner tv att gälla. Målet är att öppna upp för Owners Club. Tävlingsdagen med Voterlöpning,
den 6 juni, kan bli den första dagen med någon form av publik. Planer finns för att genomföra Derbydagen med reducerad publik.

Gamla railen från tävlingsbanan kommer att komplettera railen vid rakbanorna.

Fråga ställdes angående information i god tid då öppettiderna för banorna förändras. Anna Thelander svarade att de har dagliga kontakter med travets VD angående påverkan av öppettider och har ett bra samarbete.

Arkeologiska undersökningarna har påbörjats i anslutning till östra delen av rakbanorna.

Kassören meddelade att vi följer budget och att ekonomin ser bra ut.

Tävlingskommittén hade möte den 10/5. Utvärdering genomfördes av april månads tävlingsdagar. En faktor som lyftes var tävlingsdagar söndag och onsdag vid samma bana. Detta bör vi analysera inför nästa säsong.

Licens- och utbildningskommittén har nästa möte den 24/5. Helena Gärtner ersätter Lill Gusèn Hammar.

SFK ordförande menade att det genomfördes bra arbetsinsatser av styrelsens olika medlemmar före och under informationsmötet. 132 var uppkopplade via teams, men det bedöms att det var fler som
deltog då vissa satt flera runt samma dator.

Informationsmötet har uppskattats av många via sociala medier och genom direktkontakter till styrelsens olika medlemmar. Inget negativt har framkommit. Det uppfattades som bra arrangerat och informativt.

SFK har fått 5 nya medlemmar.

Styrelsen beslutade att tv fortsätta planeringen för genomförande av Årsstämman som förra året, d v s genom poströstning.

Vid förra styrelsemötet berättade Hanna Nimåker om att ungdomsrepresentanterna vid de tre sällskapen pratat om att bilda ungdomssällskap vid de tre banorna. Syftet skulle vara utbildning och
gemensam samlingspunkt.

Håkan Birger föreslog att det skulle bildas en ungdomssektion för medlemmar under 25 år. Syftet skulle vara att stödja pågående ungdomsverksamhet som ponnygaloppen, men också för att få in
yngre medlemmar och på så vis öka intresset för galoppsporten.

Styrelsen beslöt att gå vidare med förslaget.

Nästa styrelsemöte fastställdes till den 3 juni.

Underlag från informationsmötet om Bara-projektet

Skånska Fältrittklubben genomförde måndagen den 17 maj ett öppet informationsmöte via Teams. Drygt 130 personer var uppkopplade och deltog i mötet.

Föredragningar från panelen genomfördes av PGA (golfbanan som kan bli granne med galoppbanan), PEAB (planerar bygga hotell med spa strax norr om det tänkta området för galopp anläggningen), Svedala kommun, advokatbyrån Mannheimer & Swartling (advokat med miljöfrågor) samt Jacqueline Henriksson (företräder SG styrelse samt Bara gruppen).

Efter föredragningarna genomfördes en frågestund med många engagerade och intressanta frågeställningar.

Nedan finner ni länkar till två presentationer som visades i samband med mötet.

> Bara-projektet – presentation
> Miljömässig riskbedömning

Öppet informationsmöte gällande galoppsportens framtid i Skåne

17 maj 2021
Teamsmöte 18:00 – 20:00

Agenda öppet informationsmöte.

Varför Bara som ny galoppanläggning i Skåne?
Dag: 17 maj 2021
Tid: 18:00-20:00
Plats: Deltagande sker som Teamsmöte.

1: Varje deltagare i panelen ger sin syn på framtiden inom sitt område.

PGA nya satsningar, vilka synergieffekter kan det ge galoppen?

Värby nya satsningar på Spångholmsgården?

Svedala kommun, helhetskonceptet för Bara området.

2: Mannheimer&Swartling.

Kortfattad redovisning av miljö-riskkonsekvenser

SYSAVs ansvar för deponin

3: Jacqueline Henriksson

Sammanfattning av Bara gruppens arbete på uppdrag av Svensk Galopp

4: Lill Gusén Hammar

Svensk Galopps syn på en ny galoppanläggning i Skåne

5: Frågor till panelen via Teams

6: Sammanfattning av diskussionerna

För att delta i mötet måste du anmäla din mailadress till mail@monicajansson.se. Senast fredag 14/5.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Skånska Fältrittklubben

Månadsbrev – maj 2021

Tiden går fort och vi är nu inne i maj månad, brytningstiden mellan vår och försommar, trots att värmen har låtit vänta på sig. Vi har nu genomfört april månads tävlingsdagar och även den första i maj. En månad då vi kommer till en av de större tävlingsdagarna efter Svenskt Derby, dagen med Pramms Memorial och andra större löpningar.

Dessvärre ser vi inte någon ljusning för tillfället att få besöka våra tävlingar, men kanske med lite förhoppningar efter den 17 maj då regeringen har annonserat om besked på restriktionerna. Vi tror att de flesta av oss längtar tills vi kan ta del av tävlingarna på plats och kunna heja fram våra favoriter på banan.

Ett ”förlöp” till Pramms, ITM Spring Mile – Norra Skånska Regementets Minneslöpning (L), reds den 25 april med storfavoriten DUCA DI COMO. Möjligen ”skrämde” han bort någon deltagare då bara fyra hästar startanmäldes, men devisen om att alla lopp ska ridas besannades. Stort grattis till vinnaren STORMY OCEAN med ägarna Wiveka Jardby och Bo Andersson samt tränare Lennart Reuterskiöld Jr med personal och ryttare Jacob Johansen av årets första Listed Race.

Den 17 maj kommer SFK tillsammans med andra intressenter av ny bana i Bara att genomföra ett öppet informationsmöte via Teams för oss medlemmar samt andra intresserade galoppvänner. Glöm inte att anmäla dig till detta för att kunna vara med. Sprid budskapet bland alla vänner om det här mötet. Det är mycket viktigt att många får ta del av informationen om var en ”ny bana i Skåne” befinner sig idag.
> Läs mer om mötet

Vår kassör, Monica Jansson, har färdigställt årsbokslutet för 2020 och haft möte med våra revisorer. De har också färdigställt sin berättelse. Allt har föredragits i vår styrelse och är påskrivet. 2020 blev ett bra år med ett plus i kassan. Mycket beroende på att vi återfört pengar från en periodiseringsfond. Vi är nu mera skattebefriade, eftersom vi är en ideell förening, efter överförandet av tävlingsverksamheten till SG. Du bör ha fått årsredovisningen tillsammans med kallelse till årsstämman den 14 juni. En stämma som vi även i år har flyttat fram i tiden för att försöka möjliggöra ett fysiskt möte. Som du kan se i kallelsen, så är tanken att genomföra detta på samma vis som förra året. Skulle det visa sig att restriktionerna efter den 17 maj medger någon form av fysiskt möte, kommer vi i särskild ordning meddela detta.

Som vi tidigare har påpekat, så är det viktigt att vi har en förening med många intresserade och kunniga medlemmar för att stå starka som en del i svensk galoppsports utveckling. Vi har i nuläget 20 fler medlemmar sedan årsskiftet, men vi kan bli fler. Hjälp till som medlem att få med galoppvänner i din närhet för gemenskap och delaktighet i vår sports utveckling.

Med bästa hälsningar!
SFK Styrelse

Sammanfattning från SFK styrelsemöte måndag 3 maj

SFK genomförde styrelsemöte via Teams 210503.

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte och då speciellt till våra revisorer.

Redovisning av revisionsberättelsen av revisorerna, vilken är påskriven. Revisionen är gjord som tidigare år, med lite mer fokus på förvaltning (protokoll och räkenskaper). Regelverk enligt årsbokslut, ingen näringsverksamhet. Verksamheten är inte längre skattebelagd, då det enbart är föreningsverksamhet.

Föregående mötesprotokoll, nr 4 2021 fastställdes.

Ordförande informerade om att han hade haft några samtal med ordförande i SGS. Båda är överens om att göra det bästa av den uppkomna situationen efter SG Extrastämma den 17/4. SGS ordförande har uppmanat medlemmarna i SGS till att alla nu måste hjälpas åt med en ny bana i
Skåne. Det finns också tränare i Stockholm som är oroliga för att det inte skulle bli någon ny bana i Skåne.

Anna Thelander informerade om att arkeologisk undersökning kommer att ske i slutet av rakbanorna och därmed kommer de att vara stängda efter lunch. Fortsättningsvis behöver tider för stängningar informeras med bättre framförhållning tidsmässigt.

Hur kommer lättnader av restriktioner att ske? Förmodligen restaurangen inledningsvis. Galoppen kommer att följa travet på Jägersro. Efter den 17/5 kommer det nya restriktioner.

Framöver kommer en extern restauratör att driva restaurangen på Jägersro.

Efter den 17/5 kommer det att fastställas hur tävlingsdagen med Svenskt Derby ska genomföras.

Arbetsgruppen för revidering av SG stadgar har nu färdigställt underlaget inför Årsstämman efter remiss ute hos sällskapen.

Nästa möte inom Tävlingskommittén kommer att ske den 10/5.

Licens- och utbildningskommittén har fått Jacqueline Henriksson som ny ordförande.

Inom arbetsgrupp IT genomförs över tiden förbättringar av SG hemsida.

Ungdomsrepresentanterna vid de tre sällskapen har funderat över att upprätta ungdomssällskap i respektive region. Syftet skulle vara att genomföra träffar för informationsutbyte och utbildning.

SFK har fått 13 nya medlemmar.

Styrelsen enades om att på grund av rådande pandemi genomföra Årsstämman den 14/6 på motsvarande sätt som 2020.

Styrelsen enades om att genomföra ett öppet informationsmöte via Teams avseende ny galoppanläggning i Skåne den 17/5 samt upplägget för detta.

Nästa styrelsemöte fastställdes till den 3 juni.

Kallelse till årsstämma i Skånska Fältrittklubben

Skånska Fältrittklubben (SFK) avser att avhålla årsstämma måndagen den 14 juni 2021 kl.18.00. Som medlem i föreningen kallas Du härmed till denna stämma.

Med anledning av den pågående Corona-pandemin och de restriktioner samt rekommendationer som gäller i vårt land har styrelsen funnit att det även i år inte är möjligt att genomföra årsstämman på traditionellt vis, dvs en stämma där alla samlas fysiskt för att avhålla stämman. Det är emellertid så viktigt att avhålla en årsstämma, att vi har kommit fram till att stämman bör avhållas på motsvarande sätt som förra året.

Avsikten är att stämman ska avhållas och röstning ske utan personlig närvaro och i stället genom s.k. poströstning. Vi avser att så snart valberedningen rapporterat sitt arbete skicka dessa handlingar till Er. När sedan dessa handlingar har översänts har ni möjlighet att inkomma med eventuella motförslag till valberedningens förslag, till valberedningens ordförande senast tolv dagar före årsstämman, dvs senast onsdagen den 2 juni 2021.

Eventuella motioner eller förslag till årsstämman från medlem i SFK måste vara styrelsen till handa senast tre veckor före årsstämman, dvs senast söndagen den 30 maj 2021. Eftersom årsstämman inte kan ske med fysisk närvaro ber vi Er beakta och överväga om eventuella motioner kan anstå till dess vi kan avhålla en stämma enligt traditionell ordning, förhoppningsvis redan till innevarande års höststämma. I detta sammanhang ska redan nu förutskickas att styrelsen avser att endast hänskjuta ett ärende till stämman, nämligen den stadgeändring rörande §§ 15 och 19 i SFK:s stadgar. Denna förändring ska beslut tas för andra gången. Se bilaga 1.

Enligt SFK:s stadgar ska årsstämma avhållas före maj månads utgång. Som framgår ovan kommer detta dessvärre inte att bli fallet även i år. Vi är också fullt medvetna om att ovanstående inte motsvarar den öppna dialog som i normala fall gäller under SFK:s stämmor. I extraordinära tider fordras dessvärre särskilda arrangemang och måhända också en del fantasi. Viktigast är väl trots allt att verksamheten kan fortgå.

Förfarandet med poströstning är tänkt att genomföras på följande sätt. Så snart valberedningens handlingar är färdigställda avser vi att skicka ut en röstsedel till varje medlem. De medlemmar som vill delta med sina röster ska skicka sin röstsedel till sekreteraren Håkan Birger, per mail: info@skanskafaltrittklubben.se eller per post: Skånska Fältrittklubben, Box 9506, 200 39 Malmö, så att de är honom tillhanda senast måndagen den 14 juni 2021 kl 10.00.

De av Er som väljer att skicka Era röstsedlar per post, märk kuvertet med ”Årsstämma”. Sekreteraren samt ordförande för stämman och två justerare kommer tillsammans att räkna rösterna. Omedelbart härefter kommer styrelsen att avhålla ett konstituerande styrelsemöte. Vad som redan nu är viktigt att upplysa om är att avgivna röster kommer att bli kända för de som deltar i rösträkningen, dvs den anonymitet som råder vid s.k. sluten omröstning kan inte upprätthållas med sagda förfarande.

Ytterligare besked om hur röstningsförfarandet ska tillgå kommer att meddelas i samband med att röstsedlarna skickas ut.

Skulle lättnader ske avseende de restriktioner som gäller för pandemin, kommer stämman att avhållas som vanligt på Jägersro. Besked om detta kommer då att meddelas. Avslutningsvis ska nämnas att Svensk Galopp (SG) kommer att avhålla sin årsstämma den 12 juni, dvs före SFK:s årsstämma. Som bekant är det SG som ”äger” och därmed bestämmer över ”Projekt Ny Galoppbana i Skåne”. Därför är det endast SG som kan lämna besked över projektet. Förhoppningsvis, och kanske också sannolikt, kommer SG att fortlöpande lämna information om projektet.

Det har varit och är en prövningens tid för oss galoppentusiaster inte bara i Skåne utan i hela Sverige. Corona som håller oss borta från banan och hindrar oss från att delta i fysiska möten.

Ett obegripligt nej från en majoritet i galoppfullmäktige till att fortsätta med projektet Bara Galopp.

Men så lätt ger vi oss inte, när vaccineringen är genomförd ska vi ses på våra arenor igen och njuta av vår fina sport.

När det gäller en ny galoppanläggning i Skåne är långt ifrån sista ordet sagt, vi jobbar målmedvetet vidare och är fast beslutna om att det kommer att byggas en anläggning som ska ersätta Jägersro för galoppsporten nationellt i Skåne.

Vi arbetar för att träning och tävling ska kunna ske på en ny anläggning år 2027.

Vi försöker informera alla så mycket som det är möjligt och vi förväntar oss också av er medlemmar att vi alla gör våra röster hörda för ett snabbt beslut från Svensk Galopp till ett ja för att börja projektera en ny bana i Skåne.

Styrelsen, Skånska Fältrittklubben

Relaterade dokument:
> Dagordning årsstämma 2021
> Förslag till ändring av stadgarna, bilaga 1

Sammanfattning från uppföljningsmöte med SFK fullmäktigegrupp torsdag den 29 april 2021

Fullmäktigegruppen med styrelse och SFK valberedning samlades för att utvärdera SG Extrastämmas beslut avseende ny bana i Skåne.

SFK ordförande Anders Klemedsson hälsade välkommen till kvällens möte och gick igenom utsänd dagordning samt uppmanade att det var viktigt att alla kom till tals med spontana reflektioner.

Spontana reflektioner efter SG beslut den 17/4:

– Jobbar alla förtroendevalda inom SG för bana i Skåne?

– Katastrofalt beslut för både svensk som skånsk galoppsport. Besvikelsen mycket stor.

– Finns det ingen ekonomi för ny bana i Skåne? Varför då leta mark?

– Lite fritt fall för dagen. Tar SG styrelse sitt ansvar?

– Har alla fullmäktigeledamöter verkligen läst alla handlingar inför beslutet?

– När pandemin har upphört, hur blir umgängesformerna mellan alla sällskapen och SG styrelse?

– Beslutet inte så konstigt, har länge funnits i bakgrunden ett motstånd mot bana i Skåne.

– Nuvarande ledarskap inom SG tar inte sporten framåt. Tar man verkligen hand om 50 % av sportens utövare? Varför inga besök av ledningen till Jägersro?

– Vad gör vi nu inför SG Årsstämma?

– Från ett dike till öppet sår mellan SFK och de båda andra sällskapen.

– Från en hästägare med sex hästar i träning: ”Rätt känsla för att köpa nya hästar har för mig försvunnit intill ny banas mark är fastställd.”

– En chock för mig hur SFK blev överkörda utan insyn i underlaget. Rätt information? Satte alla fullmäktigeledamöter sig in i underlaget? Eller lyssnade man bara mot vad andra tyckte?

– Inte lätt att arbeta inom SG styrelse för vissa styrelseledamöter.

– Arbetsgruppen fick sommaren 2020 i uppdrag av styrelsen att få fram en ny bana i Skåne. Jobbade verkligen hela styrelsen mot detta?

– Bo Jacobsson och Roland Johanssons har inte enbart avgått från SG styrelse på grund av beslutet angående bana i Bara, utan på grund av så oerhört dåligt ledarskap, vilket var den egentliga orsaken.

– Det har varit stor uppslutning för bana i Bara på Facebook. Viktigt att vi är sakliga i våra kommentarer.

– Extrastämman sågs som en informationspunkt för beslut vid Årsstämman. Länsstyrelsen i Skånes yttrande saknades och agendan från SGS och GGS var annorlunda.

– Finns inget förtroende för SG övriga styrelse. De verkar att helt sakna kompetens inom ledarskap. Inga besök har skett från SG ledning (ordförande och VD) vid Jägersro Galopp.

– Hur ser de på alla hästägare, aktiva och sin egen personal

Vad händer nu?

– SGAB VD sätter sig in i arbetet för ny bana i Skåne för att efter SG Årsstämma kunna driva projektet vidare. Hur ser ekonomin ut för att kunna komma vidare?

– SFK har ett behov av ett informationsmöte för sina medlemmar. Vi bör då bjuda in brett från t ex Svedala kommun, PEAB m fl. Borde kunna gå att genomföra mötet via Teams. Rubriken: Ny bana i Skåne, var? Information i punktform. Mötet bör vara öppet för alla, och även från de båda andra sällskapen.

– Kan vi använda § 16 i SG stadgar för att klandra beslutet?

– Eventuella finansiärer går att få fram, men då krävs en plan för etablering av ny bana i Skåne.

Har SFK:s styrelse och fullmäktigeledamöter fortsatt förtroende från medlemmarna i SFK?

Inget spontant negativt har framkommit. Våra fullmäktigeledamöter vid Extrastämman har uppfattats som pålästa och kunniga. Det uppfattas som fortsatt förtroende överlag, men uppfattas också som lite naiva genom att tro för gott om de andra sällskapens agerande. Vore bra med en ”mentor” vid denna typ av stämmor för att inte tappa fokus och gå i fel riktning.

Ordföranden tackade och avslutade mötet genom att meddela att ny tid kommer för nytt möte.