Styrelsens månadsbrev juni 2024

Vi har nu hunnit med två lite större tävlingsdagar med dagen för Pramms Memorial (L) och dagen med första loppet i Derbyserien, Voterlöpning samt också Derby Trial denna dag.

Pramms Memorial vanns av Derbyvinnaren 2022, STROXX CARLRAS med internationelle ryttaren Kevin Stott på ryggen. I Voterlöpning segrade den norske gästen SCHAMYL, vilket blev den första lite större loppet att vinna för en rörd Jan-Erik Neuroth som första års tränare. Glädjande var också att ägaren tidigare haft tre hästar med lite otur. I Derby Trial segrade också en norsk gäst IF HE SAYS SO, men svenskägd av Väsby Häst AB och tränad av Annike Bye Hansen.

Inför Svensk Galopp årsstämma blev det lite turbulent då Stockholms Galoppsällskap (SGS) tillsammans med Göteborgs Galoppsällskap (GGS) sände in en motion gällande bana i Skåne. Vidare ställde SG styrelse två frågor till stämman att ta ställning till avseende förra årets beslut om galoppanläggning i Bara. SFK kallade till informationsmöte vid två tillfällen med samma innehåll, öppet för alla. Syftet var att klart redovisa vad det var som stämman förra året tog beslut om samt var projektet befinner sig idag och olika möjligheter på verksamhet och inledande byggnation för ekonomiska alternativ. Vi i styrelsen vill tacka Bara Hippodrom för mycket bra informationsmöten.

Inför årsstämman genomfördes olika förmöten. Dels ett internt inom SFK och sedan ett digitalt med de två andra sällskapen och även på plats två timmar innan stämman. Tonläget på dessa förmöten var ganska så bra med känslan av att de flesta ledamöterna i SG fullmäktige vill hitta någon form av gemensamma lösningar.

Svensk Galopp Årsstämma

SG genomförde sin årsstämma den 8 juni i Stockholm, vilken inte fullständigt kunde genomföras. Punkterna för fastställande av resultat- och balansräkning, beslut om vinstdisposition och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter bordlades och årsstämman kommer att återupptas den 8 juli via Teams. Orsaken var att årsredovisningen inte hade sänts ut enligt stadgarna, utan två dagar innan stämman samt att revisionsberättelsen sändes ut samma dag som stämman genomfördes.

Vid val av styrelse röstade stämman enligt valberedningens förslag. Omval av Bengt- Ove Hedborg samt nyval av Mårten Erixzon och Tomas Rhöse.
Anja Rhodin och Peter Engström stod inte till förfogande för omval och avgick därmed ur styrelsen. Anders Lilius har ett år kvar som ordförande samt även Staffan Lidbeck, Anders Jonsson och Bodil Blomqvist har ett år kvar på sina mandat.

Vid val av revisorer röstade stämman enligt valberedningens förslag för omval för revisionsbolaget PwC AB med huvudansvarig revisor Veronica Carlsson.

Vid val av ledamöter till Galoppöverdomstolen röstade stämman enligt valberedningens förslag för omval av Eva-Lena Bergqvist, Madelene Winberg samt som suppleanter Björn Eklund och Christer Segner.

Som SGIF representant i SGAB:s bolagsstämma röstade stämman enligt valberedningens förslag för omval på Lisbeth Bohlin.

Valberedningen föreslog marknadsanpassade arvoden för styrelsen samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst och traktamente. Med hänsyn till rådande ekonomi inom svensk galoppsport så avslog stämman detta förslag. Styrelsen bibehåller därmed de arvoden som fastställdes 2016.

Motionen från SGS och GGS gällande bana i Skåne menade att ekonomin gjorde det tveksamt med genomförandet av galoppanläggning i Bara, och därför yrkade de på att SG styrelse skulle få i uppdrag att omedelbart jobba med alternativa förslag till Bara. Den föreslagna formuleringen kunde inte vi från SFK ställa upp på. Vi ansåg att rent generellt kan det vara ok med en reservplats för Bara, om Bara projektet skulle falla, t ex att detaljplanen inte skulle vinna laga kraft. Vi hade i förväg skickat in ett nytt förslag till lydelse om att även alternativet måste vara en fungerande galoppanläggning, med en tävlingsbana som inte blir mindre än dagens tävlingsbana på Jägersro, och med tävlings- och träningsområdena förlagda till samma plats.

En diskussion uppstod om hur en ny formulering skulle lyda, och försök gjordes att jämka samman förslagen, och det lyckades med att ändra från alternativ till reservplan men inte med våra tillägg. Därmed blev det votering mellan de två förslagen. SGS/GGS drog det längsta strået med 18 röster mot 15. Svensk Galopps styrelse får möjlighet att undersöka en reservplan.

De tre sällskapen har i våras sänt in till SG styrelse att sällskapen vill undersöka möjligheterna för en uppdelning av verksamheten till respektive bana och sällskap. Styrelsen hade lagt in en motion om detta för att komma igång med arbetet. Stämman beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med två representanter ur respektive sällskap. Ur SFK deltar Alexandra Granrot och William Kähler. Arbetet ska snarast påbörjas och ett resultat för beslut klart senast till SG höststämma. En styrgrupp med respektive sällskaps ordförande ska också upprättas som bollplank och som avrapportering efterhand till sällskapen.

SG styrelse ställde frågor angående förtydligandet av förra årets beslut för Bara. Vad avsågs med uttrycket: ” Den årliga kostnaden skall uppgå till högst 22 mkr ”? Vad avsågs med uttrycket ”kommande ägarbolag” i avsnittet” ingå erforderliga avtal med kommande ägarbolag för att slutföra etableringen av en” ?

Vi hade förberett svaren på dessa frågor och hade med Bara Hippodrom och Jan Carlson som svarade på frågor och redovisade vilket underlag som förra årets beslut grundade sig på. Kathrine svarade mycket pedagogiskt på frågor kring båda frågeställningarna och vi redovisade förslag på text som svar på frågeställningarna, vilka röstades igenom med smärre förändringar enligt nedan.

” Den årliga kostnaden skall uppgå till högst 22 mkr ”?

”Det totala årliga nettoresultatet får inte överstiga ett negativt resultat på 22 mkr, innefattande samtliga intäkter, hyreskostnader, personalkostnader, driftkostnader och övriga kostnader kopplat till anläggningen. Beloppet 22 mkr ska räknas i 2023-års penningvärde och kostnadsläge och i övrigt enligt de villkor som framgår av hyresavtalet och dess bilagor, bland annat sedvanlig indexering av hyran.”

Vad avsågs med uttrycket ”kommande ägarbolag” i avsnittet” ingå erforderliga avtal med kommande ägarbolag för att slutföra etableringen av en”

”Det vid stämman den 10 juni 2023 ännu inte bildade bolaget Fastighets AB Bara Hippodrom.
Bolaget Fastighets AB Bara Hippodrom bildades den 24 augusti 2023 med organisationsnummer 559440-2090.
Fastighets AB Bara Hippodrom kommer att överlåtas via ett Aktieöverlåtelseavtal till den slutliga ägaren och Fastighets AB Bara Hippodrom kommer vara den juridiska person som äger den färdiga galoppanläggningen.
I överlåtelsen av Fastighets AB Bara Hippodrom till den slutliga ägaren medföljer de åtagande, rättigheter och skyldigheter som Fastighets AB Bara Hippodrom innehar vid överlåtelsetillfället, däribland hyresavtalet.”

Ny galoppbana i Skåne

Som informerats på annan plats här i månadsbrevet så har tid och resurser från projektet fokuserats på årsstämman i Svensk Galopp både inför och under själva stämman för att ta fram adekvat underlag till de beslut som fullmäktige skulle ta.

Utestående fråga i projektet är fortfarande hyresavtalet och de olika villkor som måste vara uppfyllda för att projektet ska kunna komma vidare med försäljningsprocessen. Stor del av detta är frågor som ligger på Svensk Galopps styrelses bord. I övrigt så fortskrider övriga delprocesser i projektet enligt plan och just gällande plan så gör projektet just nu en översyn av hela tidsplanen med hänsyn till de beslut som är tagna angående Husiefältet och hur länge galoppen har möjlighet att vara kvar på Jägersro.

Nya hästar

Tattersalls Ireland genomförde Breeze Up Sale den 23 – 24 maj och det köptes in några hästar till Sverige. I vår region köpte Ricardo Ramallo in nr 24, Peter Jardby nr 58 och 113, Annika Delinder nr 106 samt ytterligare en häst, Vanja Sandrup nr 137 och Tord Nilsson nr 147. En handfull hästar inhandlades också till tränare/ägare på Bro Park. Glädjande tillskott för vår verksamhet.

Bussresa till Danskt Derby

SFK anordnar även i år en bussresa till det Danska Derbyt. Avfärd från Jägersro vid lunchtid och hem direkt efter sista loppet. Var och en måste själv köpa biljetter till Klampenborg, och var ute i god tid. Annons kommer om mer detaljer för resan.

Medlemskap i SFK

Vid senaste styrelsemötet tillkom sju nya medlemmar i SFK. Det finns plats för fler medlemmar i vår förening. Ju fler vi blir desto starkare röst blir vi inom den svenska galoppen. Varje ny medlem till föreningen har betydelse. Se dig om bland dina hästvänner och tipsa om medlemskap i föreningen. Här hittar du hur man blir medlem: Medlemskap – Skånska Fältrittklubben skanskafaltrittklubben.se

Vi önskar en riktigt solig och trevlig Midsommar!

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben