Styrelsens månadsbrev maj 2024

Vi är nu inne i den vackraste tiden på året och storloppen har börjat komma igång. Klassiska Mowerinalöb genomfördes på Klampenborg den 3 maj med A LADY`S DREAM som vinnare. En svensk häst deltog som blev oplacerad. Nu på söndag har vi årets första stordag på Jägersro med Pramms Memorial som huvudlöpning, men också fina löpningar med Jägersro Sprint, Malmö Vårhandicap och Södra Skåningarnas Derbytest för de treåriga Derbykandidaterna samt andra fina löpningar.

Årsstämma

Vi genomförde vår årsstämma den 6 maj enligt sedvanlig dagordning. Vi var 66 medlemmar som deltog. Styrelsen hade i inbjudan sänt ut sin berättelse och bokslut för räkenskapsåret 2023, vilket godkändes. Vidare fastställde stämman föreningens resultat- och balansräkning. Efter revisorernas redovisning röstade stämman för ansvarsfrihet för styrelsen. Årsavgiften för 2025 fastställdes till samma som för 2024, det vill säga 300: -, 150: – för person under 25 år samt 50: – för person under 18 år.

Vid val av styrelse röstade stämman enligt valberedningens förslag. Omval på tre år för Catarina Genberg och Alexandra Granrot samt fyllnadsval på ett år för Björn Malmberg. Två nya styrelsemedlemmar röstades in, William Kähler på tre år och Bo Nyberg som fyllnadsval på två år. Vi önskar dem båda välkomna till styrelsen.

Vid val av revisorer röstade stämman enligt valberedningens förslag för omval av Helene Raue, Ann-Kristin Halpin samt av Pia Påhlstorp som suppleant.

Stämman röstade också för omval av valberedningen, vilka består av Gisela Jardby (sammankallande), Maria Westman, Per Larsson och Jaana Alvesparr. Ingrid Önning stod inte till förfogande och ingen ny röstades in. Platsen blir vakant.

En motion från Jacqueline Henriksson hade tillställts styrelsen. Jacqueline Henriksson redogjorde för sin motion. Motionen handlade om en uppdelning av SG till sällskapen och en återgång av verksamheten som bedrevs fram till årsskiftet 2018/19. Det pågår redan ett arbete mellan sällskapen i denna fråga och förslaget ska upp på SG:s årsstämma för tillsättande av en arbetsgrupp. Motionen hänsköts till styrelsen för att arbeta för en uppdelning och även titta på om SFK kan teckna ett hyresavtal med Bara Hippodrom gällande galoppanläggningen i Bara.

Ordförande redogjorde för det Tilläggsavtal som är tecknat mellan SG och Skånska Travsällskapet. Avtalet innebär att SG släpper Husiefältet 2024-08-01 som träningsområde, men förlänger hyresavtalet från 2026-12-31 till 2027-12-31. Detta innebär också att tränarna, som varit uppsagda från sina stallar på Jägersro, kan teckna nya hyresavtal till 2027-12-31. Tilläggsavtalet röstades igenom vid SG extrastämma den 29 april.

Stämman beslutade på styrelsens förslag att utse Bente Jordanger, Magne Jordanger och Christer Schildt som hedersmedlemmar i SFK.

Per Larsson informerade om den nyupprättade hästägarkommittén inom SFK. Innan stämman avslutades avtackades Monica Jansson efter flera års arbete i styrelsen som sekreterare och under några år tillika som kassör. Monica har varit mycket lojal och trogen i sitt arbete samt även varit engagerad inom ponnygaloppen. Efter stämman orienterade Bara Hippodrom om arbetsläget för projektet och möjlighet till frågor fanns.

Därefter informerade SG marknadschef Katinka Berg om verksamheten och om nya tankar för att få till en bättre affärsmässighet för ökade intäkter.

Styrelsen genomförde sedan ett konstituerande styrelsemöte enligt följande:

Håkan Birger ordförande

Alexandra Granrot vice ordförande

Jan Carlson adjungerad som kassör

Bo Nyberg sekreterare

William Kähler

Björn Malmberg

Catarina Genberg

Övriga adjungerande Anna Thelander SG/Jägersro Galopp, Jessica Long tävlingskommittén och Per Larsson hästägarkommittén.

Ny galoppbana i Skåne

Arbetet med färdigställandet av ett hyresavtal som Svensk Galopp kan skriva på fortskrider inom projektet, så som vi informerat om tidigare.

Ett signerat hyresavtal är helt avgörande för projektets fortsatta framdrift och den försäljningsprocess som behöver startas upp. I avvaktan på ett signerat hyresavtal och den påverkan som det har på projektet så jobbar projektet vidare med de delprocesser som är möjliga, till exempel olika tillstånd och undersökningar som är kopplade till det pågående arbetet med markområdet för galoppanläggningen.

Ponnygaloppen

SFK sponsrade ponnygaloppen vid tävlingarna den 28 april. Det är alltid lika glädjande att följa dessa unga entusiaster som har lagt ned arbete och tid på att utsmycka hästarna på olika sätt. Mycket inspirerande och detta är något som vi ser som mycket viktigt att stödja samt uppmuntra för framtiden i vår sport.

Hästägarkommitté inom SFK

En hästägarkommitté är bildad inom SFK där Per Larsson har rollen som sammankallande. Vi tar tacksamt emot tips och idéer för att lyfta och stärka upplevelsen som hästägare, sportens viktigaste aktör. Vi välkomnar också medlemmar som vill aktivt arbeta med åtgärder i detta arbete. Maila dina förslag och ditt intresse till info@skanskafaltrittklubben.se, så kommer du bli kontaktad.

Medlemskap i SFK

Det finns plats för fler medlemmar i vår förening. Ju fler vi blir desto starkare röst blir vi inom den svenska galoppen. Varje ny medlem till föreningen har betydelse. Se dig om bland dina hästvänner och tipsa om medlemskap i föreningen. Här hittar du hur man blir medlem: Medlemskap – Skånska Fältrittklubben (skanskafaltrittklubben.se)

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben