Styrelsens månadsbrev juni 2024

Vi har nu hunnit med två lite större tävlingsdagar med dagen för Pramms Memorial (L) och dagen med första loppet i Derbyserien, Voterlöpning samt också Derby Trial denna dag.

Pramms Memorial vanns av Derbyvinnaren 2022, STROXX CARLRAS med internationelle ryttaren Kevin Stott på ryggen. I Voterlöpning segrade den norske gästen SCHAMYL, vilket blev den första lite större loppet att vinna för en rörd Jan-Erik Neuroth som första års tränare. Glädjande var också att ägaren tidigare haft tre hästar med lite otur. I Derby Trial segrade också en norsk gäst IF HE SAYS SO, men svenskägd av Väsby Häst AB och tränad av Annike Bye Hansen.

Inför Svensk Galopp årsstämma blev det lite turbulent då Stockholms Galoppsällskap (SGS) tillsammans med Göteborgs Galoppsällskap (GGS) sände in en motion gällande bana i Skåne. Vidare ställde SG styrelse två frågor till stämman att ta ställning till avseende förra årets beslut om galoppanläggning i Bara. SFK kallade till informationsmöte vid två tillfällen med samma innehåll, öppet för alla. Syftet var att klart redovisa vad det var som stämman förra året tog beslut om samt var projektet befinner sig idag och olika möjligheter på verksamhet och inledande byggnation för ekonomiska alternativ. Vi i styrelsen vill tacka Bara Hippodrom för mycket bra informationsmöten.

Inför årsstämman genomfördes olika förmöten. Dels ett internt inom SFK och sedan ett digitalt med de två andra sällskapen och även på plats två timmar innan stämman. Tonläget på dessa förmöten var ganska så bra med känslan av att de flesta ledamöterna i SG fullmäktige vill hitta någon form av gemensamma lösningar.

Svensk Galopp Årsstämma

SG genomförde sin årsstämma den 8 juni i Stockholm, vilken inte fullständigt kunde genomföras. Punkterna för fastställande av resultat- och balansräkning, beslut om vinstdisposition och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter bordlades och årsstämman kommer att återupptas den 8 juli via Teams. Orsaken var att årsredovisningen inte hade sänts ut enligt stadgarna, utan två dagar innan stämman samt att revisionsberättelsen sändes ut samma dag som stämman genomfördes.

Vid val av styrelse röstade stämman enligt valberedningens förslag. Omval av Bengt- Ove Hedborg samt nyval av Mårten Erixzon och Tomas Rhöse.
Anja Rhodin och Peter Engström stod inte till förfogande för omval och avgick därmed ur styrelsen. Anders Lilius har ett år kvar som ordförande samt även Staffan Lidbeck, Anders Jonsson och Bodil Blomqvist har ett år kvar på sina mandat.

Vid val av revisorer röstade stämman enligt valberedningens förslag för omval för revisionsbolaget PwC AB med huvudansvarig revisor Veronica Carlsson.

Vid val av ledamöter till Galoppöverdomstolen röstade stämman enligt valberedningens förslag för omval av Eva-Lena Bergqvist, Madelene Winberg samt som suppleanter Björn Eklund och Christer Segner.

Som SGIF representant i SGAB:s bolagsstämma röstade stämman enligt valberedningens förslag för omval på Lisbeth Bohlin.

Valberedningen föreslog marknadsanpassade arvoden för styrelsen samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst och traktamente. Med hänsyn till rådande ekonomi inom svensk galoppsport så avslog stämman detta förslag. Styrelsen bibehåller därmed de arvoden som fastställdes 2016.

Motionen från SGS och GGS gällande bana i Skåne menade att ekonomin gjorde det tveksamt med genomförandet av galoppanläggning i Bara, och därför yrkade de på att SG styrelse skulle få i uppdrag att omedelbart jobba med alternativa förslag till Bara. Den föreslagna formuleringen kunde inte vi från SFK ställa upp på. Vi ansåg att rent generellt kan det vara ok med en reservplats för Bara, om Bara projektet skulle falla, t ex att detaljplanen inte skulle vinna laga kraft. Vi hade i förväg skickat in ett nytt förslag till lydelse om att även alternativet måste vara en fungerande galoppanläggning, med en tävlingsbana som inte blir mindre än dagens tävlingsbana på Jägersro, och med tävlings- och träningsområdena förlagda till samma plats.

En diskussion uppstod om hur en ny formulering skulle lyda, och försök gjordes att jämka samman förslagen, och det lyckades med att ändra från alternativ till reservplan men inte med våra tillägg. Därmed blev det votering mellan de två förslagen. SGS/GGS drog det längsta strået med 18 röster mot 15. Svensk Galopps styrelse får möjlighet att undersöka en reservplan.

De tre sällskapen har i våras sänt in till SG styrelse att sällskapen vill undersöka möjligheterna för en uppdelning av verksamheten till respektive bana och sällskap. Styrelsen hade lagt in en motion om detta för att komma igång med arbetet. Stämman beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med två representanter ur respektive sällskap. Ur SFK deltar Alexandra Granrot och William Kähler. Arbetet ska snarast påbörjas och ett resultat för beslut klart senast till SG höststämma. En styrgrupp med respektive sällskaps ordförande ska också upprättas som bollplank och som avrapportering efterhand till sällskapen.

SG styrelse ställde frågor angående förtydligandet av förra årets beslut för Bara. Vad avsågs med uttrycket: ” Den årliga kostnaden skall uppgå till högst 22 mkr ”? Vad avsågs med uttrycket ”kommande ägarbolag” i avsnittet” ingå erforderliga avtal med kommande ägarbolag för att slutföra etableringen av en” ?

Vi hade förberett svaren på dessa frågor och hade med Bara Hippodrom och Jan Carlson som svarade på frågor och redovisade vilket underlag som förra årets beslut grundade sig på. Kathrine svarade mycket pedagogiskt på frågor kring båda frågeställningarna och vi redovisade förslag på text som svar på frågeställningarna, vilka röstades igenom med smärre förändringar enligt nedan.

” Den årliga kostnaden skall uppgå till högst 22 mkr ”?

”Det totala årliga nettoresultatet får inte överstiga ett negativt resultat på 22 mkr, innefattande samtliga intäkter, hyreskostnader, personalkostnader, driftkostnader och övriga kostnader kopplat till anläggningen. Beloppet 22 mkr ska räknas i 2023-års penningvärde och kostnadsläge och i övrigt enligt de villkor som framgår av hyresavtalet och dess bilagor, bland annat sedvanlig indexering av hyran.”

Vad avsågs med uttrycket ”kommande ägarbolag” i avsnittet” ingå erforderliga avtal med kommande ägarbolag för att slutföra etableringen av en”

”Det vid stämman den 10 juni 2023 ännu inte bildade bolaget Fastighets AB Bara Hippodrom.
Bolaget Fastighets AB Bara Hippodrom bildades den 24 augusti 2023 med organisationsnummer 559440-2090.
Fastighets AB Bara Hippodrom kommer att överlåtas via ett Aktieöverlåtelseavtal till den slutliga ägaren och Fastighets AB Bara Hippodrom kommer vara den juridiska person som äger den färdiga galoppanläggningen.
I överlåtelsen av Fastighets AB Bara Hippodrom till den slutliga ägaren medföljer de åtagande, rättigheter och skyldigheter som Fastighets AB Bara Hippodrom innehar vid överlåtelsetillfället, däribland hyresavtalet.”

Ny galoppbana i Skåne

Som informerats på annan plats här i månadsbrevet så har tid och resurser från projektet fokuserats på årsstämman i Svensk Galopp både inför och under själva stämman för att ta fram adekvat underlag till de beslut som fullmäktige skulle ta.

Utestående fråga i projektet är fortfarande hyresavtalet och de olika villkor som måste vara uppfyllda för att projektet ska kunna komma vidare med försäljningsprocessen. Stor del av detta är frågor som ligger på Svensk Galopps styrelses bord. I övrigt så fortskrider övriga delprocesser i projektet enligt plan och just gällande plan så gör projektet just nu en översyn av hela tidsplanen med hänsyn till de beslut som är tagna angående Husiefältet och hur länge galoppen har möjlighet att vara kvar på Jägersro.

Nya hästar

Tattersalls Ireland genomförde Breeze Up Sale den 23 – 24 maj och det köptes in några hästar till Sverige. I vår region köpte Ricardo Ramallo in nr 24, Peter Jardby nr 58 och 113, Annika Delinder nr 106 samt ytterligare en häst, Vanja Sandrup nr 137 och Tord Nilsson nr 147. En handfull hästar inhandlades också till tränare/ägare på Bro Park. Glädjande tillskott för vår verksamhet.

Bussresa till Danskt Derby

SFK anordnar även i år en bussresa till det Danska Derbyt. Avfärd från Jägersro vid lunchtid och hem direkt efter sista loppet. Var och en måste själv köpa biljetter till Klampenborg, och var ute i god tid. Annons kommer om mer detaljer för resan.

Medlemskap i SFK

Vid senaste styrelsemötet tillkom sju nya medlemmar i SFK. Det finns plats för fler medlemmar i vår förening. Ju fler vi blir desto starkare röst blir vi inom den svenska galoppen. Varje ny medlem till föreningen har betydelse. Se dig om bland dina hästvänner och tipsa om medlemskap i föreningen. Här hittar du hur man blir medlem: Medlemskap – Skånska Fältrittklubben skanskafaltrittklubben.se

Vi önskar en riktigt solig och trevlig Midsommar!

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Styrelsens månadsbrev maj 2024

Vi är nu inne i den vackraste tiden på året och storloppen har börjat komma igång. Klassiska Mowerinalöb genomfördes på Klampenborg den 3 maj med A LADY`S DREAM som vinnare. En svensk häst deltog som blev oplacerad. Nu på söndag har vi årets första stordag på Jägersro med Pramms Memorial som huvudlöpning, men också fina löpningar med Jägersro Sprint, Malmö Vårhandicap och Södra Skåningarnas Derbytest för de treåriga Derbykandidaterna samt andra fina löpningar.

Årsstämma

Vi genomförde vår årsstämma den 6 maj enligt sedvanlig dagordning. Vi var 66 medlemmar som deltog. Styrelsen hade i inbjudan sänt ut sin berättelse och bokslut för räkenskapsåret 2023, vilket godkändes. Vidare fastställde stämman föreningens resultat- och balansräkning. Efter revisorernas redovisning röstade stämman för ansvarsfrihet för styrelsen. Årsavgiften för 2025 fastställdes till samma som för 2024, det vill säga 300: -, 150: – för person under 25 år samt 50: – för person under 18 år.

Vid val av styrelse röstade stämman enligt valberedningens förslag. Omval på tre år för Catarina Genberg och Alexandra Granrot samt fyllnadsval på ett år för Björn Malmberg. Två nya styrelsemedlemmar röstades in, William Kähler på tre år och Bo Nyberg som fyllnadsval på två år. Vi önskar dem båda välkomna till styrelsen.

Vid val av revisorer röstade stämman enligt valberedningens förslag för omval av Helene Raue, Ann-Kristin Halpin samt av Pia Påhlstorp som suppleant.

Stämman röstade också för omval av valberedningen, vilka består av Gisela Jardby (sammankallande), Maria Westman, Per Larsson och Jaana Alvesparr. Ingrid Önning stod inte till förfogande och ingen ny röstades in. Platsen blir vakant.

En motion från Jacqueline Henriksson hade tillställts styrelsen. Jacqueline Henriksson redogjorde för sin motion. Motionen handlade om en uppdelning av SG till sällskapen och en återgång av verksamheten som bedrevs fram till årsskiftet 2018/19. Det pågår redan ett arbete mellan sällskapen i denna fråga och förslaget ska upp på SG:s årsstämma för tillsättande av en arbetsgrupp. Motionen hänsköts till styrelsen för att arbeta för en uppdelning och även titta på om SFK kan teckna ett hyresavtal med Bara Hippodrom gällande galoppanläggningen i Bara.

Ordförande redogjorde för det Tilläggsavtal som är tecknat mellan SG och Skånska Travsällskapet. Avtalet innebär att SG släpper Husiefältet 2024-08-01 som träningsområde, men förlänger hyresavtalet från 2026-12-31 till 2027-12-31. Detta innebär också att tränarna, som varit uppsagda från sina stallar på Jägersro, kan teckna nya hyresavtal till 2027-12-31. Tilläggsavtalet röstades igenom vid SG extrastämma den 29 april.

Stämman beslutade på styrelsens förslag att utse Bente Jordanger, Magne Jordanger och Christer Schildt som hedersmedlemmar i SFK.

Per Larsson informerade om den nyupprättade hästägarkommittén inom SFK. Innan stämman avslutades avtackades Monica Jansson efter flera års arbete i styrelsen som sekreterare och under några år tillika som kassör. Monica har varit mycket lojal och trogen i sitt arbete samt även varit engagerad inom ponnygaloppen. Efter stämman orienterade Bara Hippodrom om arbetsläget för projektet och möjlighet till frågor fanns.

Därefter informerade SG marknadschef Katinka Berg om verksamheten och om nya tankar för att få till en bättre affärsmässighet för ökade intäkter.

Styrelsen genomförde sedan ett konstituerande styrelsemöte enligt följande:

Håkan Birger ordförande

Alexandra Granrot vice ordförande

Jan Carlson adjungerad som kassör

Bo Nyberg sekreterare

William Kähler

Björn Malmberg

Catarina Genberg

Övriga adjungerande Anna Thelander SG/Jägersro Galopp, Jessica Long tävlingskommittén och Per Larsson hästägarkommittén.

Ny galoppbana i Skåne

Arbetet med färdigställandet av ett hyresavtal som Svensk Galopp kan skriva på fortskrider inom projektet, så som vi informerat om tidigare.

Ett signerat hyresavtal är helt avgörande för projektets fortsatta framdrift och den försäljningsprocess som behöver startas upp. I avvaktan på ett signerat hyresavtal och den påverkan som det har på projektet så jobbar projektet vidare med de delprocesser som är möjliga, till exempel olika tillstånd och undersökningar som är kopplade till det pågående arbetet med markområdet för galoppanläggningen.

Ponnygaloppen

SFK sponsrade ponnygaloppen vid tävlingarna den 28 april. Det är alltid lika glädjande att följa dessa unga entusiaster som har lagt ned arbete och tid på att utsmycka hästarna på olika sätt. Mycket inspirerande och detta är något som vi ser som mycket viktigt att stödja samt uppmuntra för framtiden i vår sport.

Hästägarkommitté inom SFK

En hästägarkommitté är bildad inom SFK där Per Larsson har rollen som sammankallande. Vi tar tacksamt emot tips och idéer för att lyfta och stärka upplevelsen som hästägare, sportens viktigaste aktör. Vi välkomnar också medlemmar som vill aktivt arbeta med åtgärder i detta arbete. Maila dina förslag och ditt intresse till info@skanskafaltrittklubben.se, så kommer du bli kontaktad.

Medlemskap i SFK

Det finns plats för fler medlemmar i vår förening. Ju fler vi blir desto starkare röst blir vi inom den svenska galoppen. Varje ny medlem till föreningen har betydelse. Se dig om bland dina hästvänner och tipsa om medlemskap i föreningen. Här hittar du hur man blir medlem: Medlemskap – Skånska Fältrittklubben (skanskafaltrittklubben.se)

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Styrelsens månadsbrev april 2024

Våren har nu kommit igång på allvar och så kickade säsongen igång och först ut i Skandinavien var Klampenborg. Vilken dag det blev, över 5 500 biljetter sålda och folket vällde in. Jublet från publiken när hästarna gick in på upploppet måste ha hörts till Bakken! Det finns hopp för galoppsporten!

En svensk segrare hade vi och det var den nybakta Skånska proffstränaren Kajsa Lindsjö som sadlade ut en vinnare i sin egenuppfödda Persian Magic och det var dessutom valackens allra första start i livet. Imponerande!

Bro Park genomförde sin första tävlingsdag planenligt nu på onsdagen. Nu närmar sig även säsongsdebuten på Jägersro med stormsteg och vi ser fram emot några fina löpningar på söndag och hoppas på fint väder samt bra uppslutning.

Ny galoppbana i Skåne

Mycket tid har lagts de senaste veckorna på att färdigställa ett hyresavtal, med tillhörande bilagor, mellan Svensk Galopp och Fastighets AB Bara Hippodrom som parterna kan signera i närtid. Hyresavtalet utformas utifrån ett relativt tidigt skede i projektet och utifrån rådande situation inom Svensk Galopp men är avgörande att det signeras för att Bara Hippodrom ska kunna komma vidare i sitt arbete med bland annat Svedala kommun och investerare.

Vidare har arbetet med planprocessen kring det kommande markområdet för galoppanläggningen fortsatt och då specifikt med alla de tillstånd och utredningar som krävs för att kommunen ska kunna jobba vidare med en ny detaljplan. Just nu är fokus på de olika tillstånd som krävs gällande vattenuttag, strandskydd och utfyllnad av vattenområden.

Kravspecifikationen för anläggningen skrivs om till en så kallad Programhandling som är ett dokument som bland annat arkitekter och entreprenörer har som underlag för den fortsatta projekteringen. Programhandlingen innehåller till exempel krav och behov kopplat till de byggnader som ska finnas och vilka tekniska standarder som ska råda och handlingen kommer att vara ett underlag för de beslut som behöver tas.

Stallrunda

Årets stallrunda genomfördes den 23 mars med totalt uppemot 100 deltagare. Vi hade tur med fint vårväder och fick se många fina hästar. Glädjande också att få se fyra nya proffstränare som kommit igång bra med antalet hästar i träning. Stämningen var överlag positiv och alla ser framemot kommande tävlingssäsong. Stort tack än en gång till alla tränare som var med.

Vinteraktiviteter

Vi var ett glatt gäng galoppentusiaster som samlades på Sir Tobys i Malmö för att se både loppen från Klampenborg och Grand National på Aintree. Dessvärre var inte tekniken och sändningarna helt optimala, så vi koncentrerade oss på sändningarna från Klampenborg. Mycket trevlig stämning och flera var mycket aktiva till att spela i de olika loppen.

Hästägarkommitté inom SFK

Vi behöver alla hjälpas åt med att få fram åtgärder för att öka antalet hästar i träning. Syftet är att arbeta fram strategiska åtgärder i smått och stort för att utveckla hästägandet. Vi har nu börjat att få in SFK-medlemmar som är intresserade av att ingå i hästägarkommittén, men vi kan bli fler, så anmäl ditt intresse via info@skanskafaltrittklubben.se

Mer information om kommittén och dess arbete kommer det att informeras om på vår årsstämma.

Framtida träningsmöjligheter vid Jägersro

Förhandlingar mellan Svensk Galopp och Skånska Travsällskapet (STS) är nu avslutade. Ett tilläggsavtal till det tidigare hyresavtalet mellan parterna är upprättat. En extrastämma kommer att genomföras inom SG den 29 april för att stödja eller avslå avtalet. Vi återkommer i vårt medlemsbrev i maj hur stämman utföll och vad det innebär för verksamheten på Jägersro.

Årsstämma

Kallelse till vår årsstämma den 6 maj har sänts ut och vi vill påminna om att du som avser att delta i middagen efter stämman, betalar in för denna i god tid. Vi kommer att genomföra information om Bara projektet samt från SG marknadschef, Katinka Berg direkt efter stämman.

Medlemskap i SFK

Vi är glada över att vi hela tiden ökar i antal av medlemmar inom SFK och också att nya unga medlemmar vill ingå i vår fina förening. Vår uppmaning till våra medlemmar är att se dig om bland dina hästvänner och få med fler i vårt sällskap.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Styrelsens månadsbrev mars 2024

Våren har nu tagit över och dominerar nu dygnen över vintern. Träningen av hästarna pågår för fullt inför kommande säsong och förhoppningarna är som vanligt stora.

Nu saknas det säkert en del hästar som inte ännu finns med på träningslistorna, men så här såg det ut fredagen den1 mars. Antalet hästar i träning avser såväl proffs- som amatörtränade inom respektive region (bana). Bro Park 228, Jägersro 317 och Göteborg 56. Noterbart är att Bro Park och Göteborg tillsammans har 284 och Jägersro 317 hästar i träning. Detta med reservation för i princip dagliga förändringar. Det som också kan konstateras är att vi har kring 600 hästar i träning i Sverige.

Ny galoppbana i Skåne

Som tidigare rapporterats så är projektet mitt uppe i arbetet med planprocessens olika delar. Ett arbete som har långa ledtider och kommer att pågå flera månader till. Arbetet med kommande hyresavtal och tillhörande bilagor, däribland kravspecifikationen, har intensifierats senaste veckorna, för att komma vidare i det arbetet.

Samtal med aktörer inom eventbranschen har också intensifierats senaste tiden. Projektutvecklingsbolagets kontrakterade arkitekter har tagit fram ett Gestaltnings och Kvalitetsprogram för anläggningen, både vad gäller landskapet som byggnader, för att visa hur hela anläggningen kan harmonisera med omgivande landskap och arkitektur. Vidare har arkitekterna tagit fram en sol- och skuggstudie som ett led i arbetet att optimera utformningen av anläggningen.

Stallrunda

Traditionell Stallrunda kommer att genomföras den 23 mars. Läs mer här.

Vinteraktiviteter

Vi hade en trevlig eftermiddag på Sir Toby´s när vi hejade på Slava Ukraini för några veckor sedan. Tanken är att vi ska ses där igen den 13 april, den dagen är det både Grand National i England och öppningsdagen på Klampenborg. Vi återkommer med mer information när det närmar sig!

Hästägarkommitté inom SFK

Vi behöver alla hjälpas åt med att få fram åtgärder för att öka antalet hästar i träning. Syftet är att arbeta fram strategiska åtgärder i smått och stort för att utveckla hästägandet. Vi har nu börjat att få in SFK-medlemmar som är intresserade av att ingå i hästägarkommittén, men vi kan bli fler, så anmäl ditt intresse via info@skanskafaltrittklubben.se

Vi kommer nu att strukturera upp kommittén så att den kan komma igång med sitt arbete.

Framtida träningsmöjligheter vid Jägersro

Förhandlingar pågår mellan Svensk Galopp och Skånska Travsällskapet (STS). Vi inväntar också på Hyresnämndens beslut mellan de galopptränare som hyr stallar av travet på Jägersro (STS) och mellan STS.

SG extrastämma

SG genomförde digitalt en extrastämma den 5 mars. Endast en punkt fanns på dagordningen, och det var att välja Anders Lilius till ny ordförande i SG.

Vi inom SFK har från det att Stockholms Galoppsällskap (SGS) och Göteborgs Galoppsällskap (GGS) sände in påkallelse om extrastämma haft uppfattningen att stadgarna för fyllnadsval inte har följts. Detta har vi även fått bekräftat från olika juridiska håll samt slutligen via SG från anlitad advokat. Trots detta backade inte SGS och GGS, utan framhärdade för extrastämma och kom även samma dag som stämman in med ett utlåtande från ett juridiskt ombud.

Vi har sedan SGS via Eva McLaren informerade om att insända misstroende mot Anna Sundberg, försökt att tala med dem om att vi tre sällskap måste försöka att hålla ihop och gemensamt lösa alla de problem som sporten står inför. Vi tog också upp det tillsammans med Jockeyklubben (JK) styrelse om att försöka hitta en styrelsekandidat som kan gå hem i alla tre sällskapen, men det hjälpte föga. Det har hela tiden varit som att tala för döva öron och över tiden har de båda andra sällskapen med frenesi framhärdat sin kandidat. Varför skapa denna splittring?

Extrastämman präglades av olika uppfattningar om stadgarna och av att
demokratiska val inom en gemensam förening mycket väl kan genomföras med en rösts övervikt och det är bara att acceptera, enligt SGS. SGS tog i sitt uttalande ingen som helst hänsyn till att vi är i en gemensam förening där vi behöver hålla ihop och kroka arm för framtiden.

Val av ordförande kan alltid diskuteras, men det är på detta kuppartade sätt som skapar splittring och misstroende. Från SGS håll så har det under de senaste åren varit en ren överkörning av valberedningens arbete, och så även denna gång. Det som sticker ut nu är att det överhuvudtaget ska behöva föras en diskussion avseende stadgarna. Stadgar och valberedning är styrande för att upprätthålla en stabilitet inom en förening, nu känns det mera som anarki och diktatoriska tendenser.

Samtliga fullmäktigedelegater från SFK reserverade sig för hur denna stämma genomfördes samt mot det beslut som togs.

Årsstämma

SFK styrelse har för avsikt att genomföra vår årsstämma den 6 maj. Vi återkommer med kallelse till stämman.

Medlemskap i SFK

Vi är glada över att vi hela tiden ökar i antal av medlemmar inom SFK och också att nya unga medlemmar vill ingå i vår fina förening. Vår uppmaning till våra medlemmar är att se dig om bland dina hästvänner och få med fler i vårt sällskap.

För Dig som ännu inte har betalat medlemsavgiften, är det nu dags att betala denna för 2024 som är 300 kr, för dig under 25 år 150 kr och är du under 18 år är det 50 kr. Bankgiro 144-6947, och glöm inte att ange ditt namn.

Enligt stadgarna så ska årsavgiften vara betald före den 31 mars. Du som är hedersmedlem ska inte betala in någon årsavgift.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Stallrunda på Jägersro med information Bara-projektet

Skånska Fältrittklubben (SFK) kommer att genomföra ”Stallrunda” bland
tränarna på Jägersro 2024-03-23.

Samling kl 10.30 vid bilinfarten till stallbacken, som ligger vid stora parkeringen. Därefter förflyttar vi oss runt till de olika tränarna.

Efter rundvandringen (ca kl 13.00) kommer vi att samlas i Derby Club för lunch och lite information inför årets galoppsäsong. Här finns också möjlighet för information om delägarskap av häst. Barservering med diverse drycker.

Information kommer att genomföras av projektet för galoppanläggning i Bara samt från Svensk Galopp genom Mimmi Jarl om ponnygaloppen.

Stallrundan och informationen är för alla galoppintresserade och vi har inget krav på medlemskap i någon förening. Ta med så många du kan till denna dag och var delaktig i att sprida information om den lokala galoppsporten.

För lunch finns följande fyra alternativ

1. För 179 kr kycklingfärsbiff med tre sorters lök, picklade svarta vinbär, potatispuré med persilja och gräslök, tomat och grönpeppargräddsås, plocksallad, bröd och vispat brynt smör
Vegetariskt alternativ som ovan, men med kryddiga sojafärsbiffar, ska anges särskilt.
2. För 185 kr räkmacka
3. För 115 kr köttbullar, potatismos med gräddsås, pressgurka och lingon.
4. För 79 kr köttbullar barnportion

Drycker finns att köpa. Fullständiga rättigheter. Kaffe & kakbuffé till försäljning för 45 kr.

Betalning för lunchen görs genom insättning på Bankgiro 144-6947 före den 20/3, glöm inte att ange för vem betalningen avser samt om du väljer vegetariskt alternativ. Den inbetalning du gör, avser då något av de fyra alternativen ovan.

Påminner också de medlemmar som ännu inte betalat medlemsavgiften på 300 kr för 2024, under 25 år 150 kr och under 18 år 50 kr insättning på Bankgiro 144-6947 före den 31/3.

SFK styrelse

Kontaktperson
Håkan Birger
073-507 63 90

Styrelsens månadsbrev februari 2024

Vintern kommer och går samt vårkänslorna kommer fram med att dagarna blir längre. Träningen av hästarna har kommit igång på allvar och vi följer internationell galoppsport fram till vårpremiären i april. Svensk Galopp genomförde extrastämma den 31 januari och vi inom SFK genomförde en informationskväll den 1 februari. Mer om detta längre ned i vårt brev.

Ny galoppbana i Skåne

Arbetet med planprocessen fortsätter enligt plan i projektet. Stort fokus just nu är alla de olika utredningar och tillstånd som behövs till detaljplanearbetet. VA-utredning, dagvattenutredning, hydrogeologisk utredning och strandskydd är exempel på sådana utredningar och tillstånd.

Parallellt fortsätter fördjupningen av kravspecifikationen och framtagning av hyresavtal. Projektet följer också övriga byggprojekt inom området Bara Söder för att skapa möjligheter till synergier i det kommande anläggningsarbetet. Slutligen sker samtal och sonderingar inom eventbranschen som ett led i att kunna nyttja anläggningen för andra aktiviteter och arrangemang.

Stallrunda

Traditionell Stallrunda planeras att genomföras den 23 mars. Boka in detta datumet och vi återkommer med särskild inbjudan.

Vinteraktiviteter

Som vi tidigare har meddelat, så undersöker vi möjligheter och lämpliga tillfällen att under vintermånaderna arrangera sändningar från galopptävlingar ute i världen som också passar in på tider för att samtidigt äta en bit mat och umgås. Vi ses på Sir Toby´s i Malmö den 24 februari under sen eftermiddag/kväll, ingen bordsbokning behövs. Vi återkommer med exakta tider för tävlingarna. Vi planerar även för att vi ska kunna följa tävlingsdagen med Grand National den 13 april.

Hästägarkommitté inom SFK

Vi behöver alla hjälpas åt med att få fram åtgärder för att öka antalet hästar i träning. Syftet är att arbeta fram strategiska åtgärder i smått och stort för att utveckla hästägandet. Vi söker nu de SFK-medlemmar som är intresserade av att ingå i hästägarkommittén, anmäl ditt intresse via info@skanskafaltrittklubben.se

Framtida träningsmöjligheter vid Jägersro

SG genomförde en extrastämma den 31 januari där huvudpunkten var att fullmäktige skulle besluta om att SG skulle ingå ett tilläggsavtal som innebär att Husiefältet inte längre ska hyras av SG för träning. Frågan bordlades då inte alla detaljer var färdigförhandlade med Skånska Travsällskapet, Fortsättning följer.

Informationsmöte

SFK genomförde ett informationsmöte den 1 februari med en bra och intressant information från deltagare i Bara projektet. Det kan konstateras att planen håller för fortsatt projektering och arbete för diverse tillstånd. Även möjligheter för användning av anläggningen för ökade intäkter redovisades.

Årsstämma

SFK styrelse har för avsikt att genomföra vår årsstämma den 6 maj. Vi återkommer med kallelse till stämman.

Medlemskap i SFK

Vi är glada över att vi hela tiden ökar i antal av medlemmar inom SFK och också att nya unga medlemmar vill ingå i vår fina förening. Vår uppmaning till våra medlemmar är att se dig om bland dina hästvänner och få med fler i vårt sällskap.

För Dig som ännu inte har betalat medlemsavgiften, är det nu dags att betala denna för 2024 som är 300 kr, för dig under 25 år 150 kr och är du under 18 år är det 50 kr. Bankgiro 144-6947, och glöm inte att ange ditt namn. Du som är hedersmedlem ska inte betala in någon årsavgift.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

 

Styrelsens månadsbrev januari 2024

God fortsättning på 2024 och med förhoppningar om att vi alla får ett bra och intressant år för vår galoppsport.

Vintern har gjort sig påmind under den senaste tiden och vi får hoppas att den blir kortvarig, för att skapa så optimala förutsättningar som möjligt inför kommande galoppsäsong.

Vi i styrelsen har haft vårt första styrelsemöte för året och ekonomiskt ser resultatet för 2023 bra ut, vilket vi återkommer med i vår årsberättelse. Vi deltar i SG förhandlingar med Skånska Travsällskapet (STS) avseende träningsmöjligheterna på Jägersro samt i styrgruppen för projektet i Bara. Mer om detta längre ned i brevet.

Svensk Galopps ordförande avgår

På kvällen den 10 januari genomfördes ett ordförandemöte mellan ordförandena i SFK, Stockholms Galoppsällskap (SGS) och Göteborgs Galoppsällskap (GGS).

Denna typ av möten sker ganska så regelbundet och då oftast också med SG ordförande närvarande, dock inte den 10 januari. Ganska så omgående påtalade ordföranden för SGS att SGS avsåg att påkalla en extrastämma för
misstroendeförklaring mot SG ordförande.

En diskussion startade och där egentligen inte ordföranden för SGS kunde redovisa några allvarliga brister, utan mest tyckanden i detaljer som tydligen inte hade fallit i smaken för SGS. Mötet gav inget konkret resultat, utan får mest anses som ett informationsmöte där SGS redan hade bestämt sig. Efter mötet sände SGS in påkallande av extrastämma till SG styrelse enligt följande:

Till styrelsen för Svensk Galopp.
Med anledning av bristande förtroende för Svensk Galopps ordförande Anna Sundberg vill Stockholms Galoppsällskap kalla till en extra stämma för att pröva om Anna Sundberg har Sällskapens förtroende.

Bro Park 2024-01-10
Stockholms Galoppsällskap
Eva McLaren

På morgonen den 11 januari avgick sedan Anna Sundberg på eget initiativ som ordförande för SG. Det kan i alla fall konstateras att vi inom SFK har haft fullt förtroende för Anna och tf VD, Anders Gustavsson, på det sätt de tagit tag i de stora problem som SG brottas med.

Ny galoppbana i Skåne

Under jul- och nyårshelgerna har arbetet i projektet gått ner något i intensitet men inte på något sätt avstannat. Nya möten med Länsstyrelsen och Svedala kommun har hållits om planprocessens olika delmoment, utredningar och tillstånd. Offerter har börjat komma in för delar av anläggningen som kommer att bearbetas vidare tillsammans med leverantörer.

Vidare kommer interna möten inom Svenska Galopp genomföras för att arbeta vidare med hyresavtalet och dess olika bilagor, t. ex. kravspecifikationen. Ett arbete har också gjorts att uppdatera, den sedan tidigare framtagna, riskanalysen utifrån där projektet befinner sig just nu. En riskanalys är en naturlig del av alla projektet för att säkra upp den lagda projektplanen och tidplanen.

Som vi tidigare informerat i månadsbreven så är statusen fortfarande att projektet i stort sett ligger i fas när det gäller projektplan och tidplan.

Firande

Svensk Galopps Gala kommer att genomföras i Malmö den 17 februari. Gå in på Svensk Galopps hemsida under Kalendarium och boka biljetter via Tickster.

Vinteraktiviteter

Som vi tidigare har meddelat, så undersöker vi möjligheter och lämpliga tillfällen att under vintermånaderna arrangera sändningar från galopptävlingar ute i världen som också passar in på tider för att samtidigt äta en bit mat och umgås. Preliminärt kommer vi att bjuda in till gemensam mat och umgänge för att heja på Slava Ukraini i Saudi Cup, kvällen den 24/2! Vi återkommer med mer information.

Hästägarkommitté inom SFK

Vi vill påminna om att vi i styrelsen har beslutat om att bilda en hästägarkommitté inom SFK. Vi behöver alla hjälpas åt med att få fram åtgärder för att öka antalet hästar i träning. Syftet är att arbeta fram strategiska åtgärder i smått och stort för att utveckla hästägandet. Vi söker nu de SFK-medlemmar som är intresserade av att ingå i hästägarkommittén, anmäl ditt intresse via info@skanskafaltrittklubben.se

Framtida träningsmöjligheter vid Jägersro

Förhandlingar mellan SG och STS pågår och är inne i en slutfas. Slutligt beslut på förslaget efter förhandlingarna kommer att tas på SG extrastämma den 31 januari.

Deltagande i SG kommittéer för 2024

Ur SFK deltar vi enligt följande.

Licens- och utbildningskommittén: Catarina Genberg och Ingrid Önning
Tävlingskommittén: Håkan Birger och Jessica Long
Avelskommittén: Jessica Long
Arbetsgruppen för hästvälfärd: Alexandra Granrot

Informationsmöte

SFK kommer att genomföra ett informationsmöte på Jägersro för sina medlemmar den 1 februari kl 18.00. Vi återkommer med inbjudan och agenda.

Medlemskap i SFK

Vi är glada över att vi hela tiden ökar i antal av medlemmar inom SFK och också att nya unga medlemmar vill ingå i vår fina förening. Vår uppmaning till våra medlemmar är att se dig om bland dina hästvänner och få med fler i vårt sällskap.

Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2024 som är 300 kr, för dig under 25 år 150 kr och är du under 18 år är det 50 kr. Bankgiro 144-6947, och glöm inte att ange ditt namn. Du som är hedersmedlem ska inte betala in någon årsavgift.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Styrelsens månadsbrev december 2023

Året närmar sig nu sitt slut och galoppsäsongen avslutades lite rumphugget på Bro Park i lördags. Vi börjar redan nu längta till nästa års säsong med premiär i april.

Det år vi nu har bakom oss har präglats av stora framgångar för våra tränare och ägare och, vilket förtjänar att upprepas, våra svenskuppfödda hästar. Naturliga höjdpunkter är bland annat Ayanis segrar i Voterlöpning, Derbyt och Hurricane-löpning samt dubbelsegern i Svenskt Oaks för American Zodiac och Déjà Vu.

Vi var ett 80-tal som firade våra lokala champions på Jägersro den 9 december under trevliga former i ett lite nytt koncept, vilket var mycket uppskattat. Stort tack till Svensk Galopp och Anna med flera för ett trevligt arrangemang!

Lördagen den 17 februari arrangerar Svensk Galopp den årliga Galoppgalan där våra nationella champions skall firas. Även i år är arrangemanget förlagt till Malmö Live. Boka redan nu in dagen, mer info kommer inom kort via Svensk Galopps kanaler. Nomineringarna till de olika kategorierna tillkännagavs i lördags och du hittar dem här: Vilka blir Årets hästar 2023? Här är nomineringarna! – Svensk Galopp

Tävlingsprogrammet för 2024 klart

Tävlingsprogrammet för 2024 har nu tagits fram via SG:s tävlingskommitté. En utvärdering och översyn har gjorts, vilket lett till att antalet tävlingsdagar har justerats ned något för att skapa större startfält och undvika inställda löpningar. Ett färre antal tävlingsdagar innebär även lägre anläggningskostnader, vilket bidrar till att förbättra Svensk Galopps ansträngda ekonomi. Tävlingskalendern för 2024 hittar du här: Tävlingskalendern för 2024 – Svensk Galopp .

Hästägarkommitté inom SFK

Vi ser som bekant en vikande trend i antalet hästar i träning och vi behöver öka vårt fokus på att attrahera såväl befintliga som nya hästägare och därmed få till ett ökat antal hästar i träning. De skånska hästägarnas intressen har tidigare tillvaratagits av Skånes Galoppsällskap (SGS) som tyvärr har fört en alltmer tynande tillvaro de senaste åren.

Efter en dialog med företrädare för hästägarna har styrelsen i SFK beslutat att vi skall bilda en hästägarkommitté inom SFK. Syftet är att öka fokus på att bättre ta tillvara hästägarnas perspektiv och förväntningar samt arbeta fram strategiska åtgärder för att utveckla hästägandet. Vi söker nu de SFK-medlemmar som är intresserade av att ingå i hästägarkommittén, anmäl ditt intresse via info@skanskafaltrittklubben.se .

Kort uppdatering från projektet Bara Galopp och arbetet med ny galoppbana i Skåne

Projektet arbetar vidare med de olika processer som beskrevs i förra månadsbrevet. Planprocessen med Svedala kommun är igång där resurser på kommunen jobbar tillsammans med projektutvecklingsbolaget Bara Hippodrom för att driva frågan om en ny detaljplan framåt. Ett möte med Länsstyrelsen har hållits för att definiera de olika utredningar och tillstånd som kommer att behövas för processen. En tidig budgetkalkyl för hela anläggningen är framme, som kommer att ligga till grund för den fortsatta projekteringen och kostnadsberäkningen. Bara Hippodrom begär in offerter för t ex stallar som ett led i att fördjupa och konkretisera utformningen av stallområdet. Parallellt arbetar Bara Hippodrom vidare med Svensk Galopp gällande kommande hyresavtal och de delar som är kopplade till avtalet.

I stort sett är tidsplanen i fas och en bit in i på nästa år är planen att nya steg ska kunna tas i projektet.

Galoppsport i vinter

Som nämndes i förra månadsbrevet undersöker vi möjligheter och lämpliga tillfällen att under vintermånaderna arrangera sändningar från galopptävlingar ute i världen som också passar in på tider för att samtidigt äta en bit mat och umgås. Vi återkommer om detta.

Träningsmöjligheter vid Jägersro på väg att lösas

Vid Svensk Galopps årsstämma den 11 juni beslutades det att återuppta samtalen med Skånska Travsällskapet (STS) avseende Husiefältet på Jägersro. STS har sedan några år tillbaka beslutat om att bygga sin nya tävlingsanläggning där, vilket förutsätter att SG ska ”släppa” fältet i förtid för byggnation. SG har avtal som sträcker sig till och med den 31 december 2026. I början av året blev de galopptränare som hyr stallar av STS på Jägersro uppsagda för avflyttning den 31 december 2023.

Detta har satt SG i en svår situation, eftersom alla galopptränare förutom två hyr av STS. Väljer SG att fullfölja avtalet så avvecklar vi i princip de större tränarna på Jägersro och går vi STS tillmötes med att avtalet för fältet upphör den 1 april 2024 förändras träningsmöjligheterna, framförallt vintertid då endast tävlingsbanan finns tillgänglig för träning.

Förhandlingar har under hösten skett mellan STS och de tränare som hyr stallar av STS samt mellan STS och SG. Dessa förhandlingar har nu kommit så långt att ett avtal håller på att tas fram för att i början av nästa år läggas fram för SG fullmäktige för beslut.

Medlemskap i SFK

Vi är glada över att vi hela tiden ökar i antal av medlemmar inom SFK och också att nya unga medlemmar vill ingå i vår fina förening. Vår uppmaning till våra medlemmar är att se dig om bland dina hästvänner och få med fler i vårt sällskap.

Du kan redan nu betala medlemsavgiften för nästa år som är 300 kr, för dig under 25 år 150 kr och är du under 18 år är det 50 kr. Bankgiro 144-6947, och glöm inte att ange ditt namn. Du som är hedersmedlem ska inte betala in någon årsavgift.

Avslutningsvis vill vi i styrelsen önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År med fortsatta fina skånska framgångar på banorna under 2024!

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Styrelsens månadsbrev november 2023

Då närmar vi oss slutet för denna säsongen och på söndag har vi näst sista tävlingsdagen för säsongen med Svenskt Kriterium och Jockeyklubbens Avelslöpning bland godbitarna denna lite större dag. Stall Perlen sponsrar dagen på olika sätt. Kom bland de 100 första och få en kopp kaffe samt kanelsnäcka vid John Scott´s.

Höststämmor

Svensk Galopp (SG) genomförde sin Höststämma i Stockholm den 29 oktober. Dagen innan genomfördes ett Rådslag, en mötesplats för fullmäktige samt SG styrelse där SG VD kan ta upp aktuella frågor samt genomföra information. I år lades allt fokus på att informera om den utredning som genomförts avseende SG organisation, SG:s ekonomiska situation samt vintergaloppen.

Utredningen visade att SG inte har för stor organisation mot de uppgifter som ska genomföras, däremot kan det finnas möjligheter till bättre effekt.
SG befinner sig i en ekonomisk situation där det är lång väg kvar för att uppnå en budget i balans. Det klargjordes att åtgärder krävs för att få till en bättre ekonomisk situation. Första åtgärden är att ställa in samtliga tävlingsdagar nästa år i januari och februari samt att tävlingsbanorna stängs ned efter årets sista tävlingsdag. Träning får därefter ske på de träningsbanor som finns tillgängliga. Fler åtgärder kommer att presenteras efterhand.

Vid Höststämman beslutades bland annat följande:

Val av SG Valberedning
SGS: Louis De Geer, med Lena Staag som suppleant.
SFK: Catarina Genberg, med Alexandra Granrot som suppleant.
GGS: Lars Gradin, med Åsa Edvardsson som suppleant.

Motion från SGS om förändring av Svenskt Derby.
En återgång till ett Derby för skandinaviskuppfödda hästar. Ingen Derby serie.
Flera personer yttrade sig i frågan, och Håkan Birger uppgav ett antal skäl till att inte ändra Derbyserien. Efter diskussioner beslöts att återremittera frågan till SG:s styrelse, som ska utreda den för beslut vid nästa årsstämma.

Motion från styrelsen, revision av Svensk Galopps stadgar
Motionen föreslog att minska antalet ledamöter i fullmäktige till 17 st, men med samma inbördes proportioner som dagens, det vill säga 8 för SGS, 6 för SFK och 3 för GGS. Inom SG:s styrelse hade dessutom ett annat förslag kommit fram, att man skulle ha 15 ledamöter, varav 5 från varje sällskap. Då detta förslag inte hade sänts ut till fullmäktige före stämman, beslöts att bordlägga frågan till en kommande stämma.

Fyllnadsval till styrelsen i Svensk Galopp
Bodil Blomqvist intill årsstämman 2025
Peter Engström och Bengt-Ove Hedborg intill årsstämman 2024
Övriga motioner återremitterades för handläggning till SG ledning.

SFK Höststämma

Vi i SFK genomförde en välbesökt (73 medlemmar) Höststämma den 6 november på Jägersro. Dagordning enligt stadgarna med bland annat följande:

Information från styrelsen från SG Rådslag och Höststämma samt information från projektledaren Jan Carlson angående arbetet med ny bana i Bara.

Val av fullmäktige jämte suppleanter till SG enligt följande:

Kristina Anderson
Monica Jansson
Håkan Birger
Peter Jardby
Peter Engström
Björn Malmberg
Catarina Genberg
Jessica Ohlson
Alexandra Granrot
Eva CS Pettersson
Jacqueline Henriksson
Linda Reuterskiöld

Suppleanter
Nina Lindberg Lensvik
Padraig Long
Ulf Wernberg
Fredrik Reuterskiöld
Jan Carlson
Jonas Åkerman

Utseende av en arkivgrupp för att tillsammans med Skånska Travsällskapet ta hand om det gemensamma arkivet i Korsvirkeshuset.
Håkan Birger (sammankallande), Bo Gillborg, Christian Holm och Bo Nyberg.

Avtackning av Per Gellström och Anders Klemedsson efter många år i vår fullmäktigegrupp.

Efter att Höstmötet avslutats genomförde SG VD, Anders Gustavsson, en nedkortad information från Rådslaget.

Som sanna skåningar blev det sedan mat under gemytliga former.

Ny galoppbana i Skåne

Projektet är nu inne i en period där dess olika processer har långa ledtider. Svedala kommun har tagit nödvändiga beslut för att starta den planprocess som krävs för att en ny detaljplan ska kunna komma på plats för det markområde som galoppbanan ska anläggas på.

Upphandling av part som ska stötta projektet med olika tillståndsprocesser och utredningar under planprocessen är på gång. En budgetkalkyl för anläggningen ska vara klar inom någon vecka.

Arbete pågår med det kommande hyresavtalet samt en mer detaljerad kravspecifikation. Olika mindre arbetsgrupper är initierade när det gäller arbetet med kravspecifikationen. Arbetet med hyresavtalet och kravspecifikationen kommer att pågå en bit in på nästa år och planprocessen kommer att pågå i alla fall under hela nästa år. På det stora hela följer det löpande arbetet projekt- och tidplanen.

Svensk Galopps Värdegrund

En fråga som belystes på Rådslaget och som SG VD även tog upp med oss inom SFK efter Höstmötet är hur vi uppträder mot varandra inom vår sport. Det har framkommit att många inom sporten, inte minst anställda inom SGAB, mår dåligt av att hur vi behandlar varandra. Detta är inte acceptabelt i någon organisation och här behövs krafttag inom vår sport. Åtgärder kommer att vidtas framöver för att stävja detta.

Nedan SG värdegrund kopierat från SG hemsida.
Svensk Galopps värdegrund gäller för alla licensinnehavare, anställda, konsulter, funktionärer och förtroendevalda inom Svensk Galopp. Här kan du ta del av värdegrunden.
Licensinnehavare, anställda, konsulter, funktionärer och förtroendevalda inom Svensk Galopp har alla ett gemensamt ansvar för hur vi agerar och för hur vi framställer galoppsporten.
Vi ska föregå med gott exempel, följa de regler och normer som finns och stå för ett sportsligt uppträdande mot såväl hästar som människor. I galoppsporten spelar hästarna huvudrollen och hästarnas välbefinnande ska alltid komma i första hand – före krav från tränare, ägare, uppfödare, spelare och andra.
En fri och öppen debatt gagnar galoppsporten. Samtidigt är det viktigt att vi respekterar och visar hänsyn till varandra i ord och handling och strävar efter konstruktivitet och saklighet när vi framför våra åsikter, såväl internt som i offentliga kanaler och sociala medier.
Vi ska alla verka för att locka nya intressenter till galoppsporten genom att vara goda ambassadörer. Till galoppsporten är alla välkomna- oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar.
Vi måste alla reagera, agera och ta ansvar om någon bryter mot våra överenskomna riktlinjer. De etiska och moraliska frågorna ska ständigt beaktas.
Att tävla på lika villkor, vara ärlig och en god medmänniska är viktiga förutsättningar för vår galoppsport. Vi ska därför aktivt verka och agera mot fusk, dopning, mobbning och våld.
Vi ska även värna miljön och sträva efter en minskad miljöpåverkan.
För oss handlar galoppsport om rättvisa, respekt, värdighet och glädje – och vi agerar för att visa det!

Firande

Jägersro Galopp med Skånska Fältrittklubben kommer att fira 2023 års lokala champions vid Jägersro den 9 december på Jägersro.
Svensk Galopps Gala kommer även nästa år att genomföras i Malmö den 17 februari.

Vinteraktiviteter

Vi kommer även denna vinter att planera för att arrangera sändningar från galopptävlingar ute i världen som passar in på tider för att samtidigt äta en lunch ute på golfbanan i Bara. Vi återkommer med detta efterhand.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Styrelsens månadsbrev oktober 2003

Så har då hösten gjort sitt intåg på allvar och vi går mot mörkare och regnigare tider.

När vi summerar en osedvanligt varm septembermånad kan vi konstatera att det inte blev några större skånska framgångar på Breedersdagen och Cupdagen. Istället var det våra vänner från Danmark, Norge och Bro som hade stora framgångar. Mest imponerande var kanske Duca di Comos återkomst i Nickes och Espen Hills bejublade seger i Cupen. Ännu ett kvitto på att svenskuppfött står sig väl!

På hemmaplan fick vi se Lennart Jr Reuterskiöld visa upp två fina tvååringar i auktionslöpningen den 24 september medan Rosengårdslöpningen vanns av fina Miss Wintown, som verkar stortrivas på Jägersros dirttrack. Vi blickar nu fram emot SFK-dagen nu på söndag den 8 oktober med flera fina löpningar. Efter de ordinarie tävlingarna genomförs ett antal lopp inom ponnygaloppen med sponsring från SFK. Stanna gärna kvar och heja på våra unga aktiva.

Åringsauktionerna avklarade – svenskuppfött eftertraktat, inte bara på hemmaplan!

Först ut var åringsauktionen på Bro park den 19 september, 37 hästar gick slutligen genom ringen, varav hela 22 st återropades av uppfödarna. Av de sålda hästarna blev Wesley, uppfödd av Tor Harry Sigfridsson, bäst betald med 255.000 kr. Vi noterar att minst två hästar köptes till Skåne. Vid den danska åringsauktionen på York den 22 september gick 89 hästar genom ringen, varav 41 st återropades och 47 st såldes. Bäst betalda häst blev en hingst efter Study of Man u Seaside Song uppfödd av York stuteri som såldes för 520.000 DKK. Näst bäst betalda häst blev Pernilla Nilssons uppfödning American Queen (Cracksman u American Mon Amie) som såldes för 500.000 DKK. Ett femtontal hästar hamnade i Skåne. Av de tio bäst betalda hästarna på York var hela 6 st svenskuppfödda. Vi kan konstatera att svenskuppfött är eftertraktat i våra två västliga grannländer!

Vi noterar också att några av våra hemmatränare tillsammans med några av sina ägare varit över på Irland vid Goffs Orby Sale. Det ropades hem sex välstammade hästar, en hingst till Stall Seaside och två hingstar till Paul Jarlsbo/Mac Racing som alla kommer i träning hos Francisco Castro. Vidare ropade Hästgruppen i Lund in två hingstar och Bo Jacobsson ett sto, dessa tre hästar kommer att sättas i träning hos Fredrik Reuterskiöld.

Kort uppdatering från projektet Bara Galopp och arbetet med ny galoppbana i Skåne

Den 26 september genomfördes ett informationsmöte gällande ny galoppanläggning i Bara för alla intresserade. Antingen kunde man vara med på plats på Tejarps Gård eller följa mötet via Zoom.

Projektgruppen informerade om statusen i projektet och processen framåt. Just nu har Projektutvecklingsbolaget fokus på den planprocess som måste starta tillsammans med Svedala kommun, för att en ny detaljplan ska komma på plats för det markområde där galoppanläggningen ska ligga. Parallellt med det jobbar Svensk Galopp, tillsammans med Projektutvecklingsbolaget, med en fördjupad och detaljerad kravspecifikation.

Hade ni inte möjlighet att närvara på informationsmötet kan man se det i efterhand via denna länk: Bara Galopp: Se tisdagens informationsmöte i repris – Svensk Galopp

Aktuellt inom SG, kommittéer mm

Under september månad så har såväl avelskommittén som tävlingskommittén haft möten. Från avelskommittén kommer oroande siffror för antalet födda föl i Sverige, vilket fortfarande minskar. Åter igen kommer påtryckningar om att stänga Svenskt Derby. Stockholms Galoppsällskap har haft möte om just detta, och kommit fram till att Svenskt Derby bara ska vara öppet för skandinaviskt födda hästar samt att en motion är insänd för att behandlas vid SG höstmöte. Vi lär få återkomma om detta.

Vid Tävlingskommittén har nästa års tävlingsprogram behandlats och det syns inga större förändringar av upplägget mot innevarande år.

SG:s rådslag och höststämma

Som vi informerade om redan i förra månadsbrevet är våra fullmäktigeledamöter kallade till Svensk Galopps rådslag och höststämma i Stockholm den 28-29 oktober. Förutom sedvanliga ärenden på höststämman så som till exempel ekonomiskt utfall för årets första sex månader och val av ledamöter till valberedning, kommer även fyllnadsval av ordinarie styrelsemedlemmar att genomföras.

Rådslagets agenda kommer sannolikt att innehålla en redovisning av den verksamhetsgenomlysning det beslutades om vid stämman i juni samt ett antal frågor kopplade till SG:s strategiska plan, såsom långsiktig ekonomi, tillväxt mm.

Höststämma i SFK

Vi påminner om att höststämman i SFK är inplanerad till måndagen den 6 november kl 18, reservera tiden!

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben