Underlag från SG Extrastämma som fullmäktigeledamöterna hade att fatta beslut utifrån

> Sammanfattning av Bara-projektet

> Granskningsrapport Svensk Galopp Banprojekt i Skåne

> Bilaga A. PM Miljörättslig riskbedömning

> Bilaga B Riskanalys

> Bilaga C. Preliminär kostnadskalkyl Bara Galopp

> Bilaga D Presentation Bara

> Bilaga D1 Operativ driftkalkyl

> Bilaga E Övergripande tidplan

> Bilaga E 1 Kommentarer till tidplan för Bara

> Bilaga F. Sammanställning av enkätsvar

 

Kort information efter lördagens extrastämma i Svensk Galopp

Som säkert alla medlemmar Skånska Fältrittklubben redan känner till, så fick SFK inget som helst gehör från våra ”kollegor” i fullmäktigesällskapen i Stockholm och Göteborg när det gäller en ny galoppanläggning i Bara. Ej heller kravet på att Svensk Galopp ska ha en budget i balans, över en femårsprognos framåt.

Efter att ha haft möjligheten att reflektera hur det kunde bli så här, så står det ut ett antal frågeställningar som vi inte bör släppa.

Hur ser man som ägare till en rörelse (Fullmäktige kontra Svensk Galopp) på att inte kräva att styrelsen levererar en budget i balans? Det är som att i hushållsbudgeten säga vi får se om vi har något över att handla förnödenheter för nästa vecka. Lyxfällan i verkligheten. Hur man som ägare inte kräver detta är helt ofattbart. Vilka andra ägare hade inte krävt det? Agerar ägarna till Volvo, ABB m.fl på samma sätt? Man blir förvånad, vet man vilket ansvar man sitter på som ägare, eller lämnar man över hela ansvaret till en styrelse som tillika, i det här fallet är mer än oense, om i princip i alla frågor som ligger på agendan.

Till frågan gällande en ny galoppanläggning i Skåne. Hur kan ägarna (fullmäktige) acceptera att styrelsen förnekar Baragruppen att få presentera sina underlag i tillsammans med de underlag som lyftes fram av den av Svensk Galopps styrelseordförande Anders Lilius rekommenderade advokatbyrå Hammarskiöld? Där dessutom Hammarskiölds representant avslutar med ” vi är inte några specialister på miljöaspekten, vi har vårt fokus på förvärv och finans”.

Bara gruppen fick efter mycket om och men, ut sina underlag som med hjälp av advokatbyrån Mannheimer & Swartling med advokat Anna Brynolfsson (med fokus på miljörätt och som deltog på mötet) visade på att de eventuella miljörisker som varit farhågor för många av deltagarna i respektive fullmäktige var av en karaktär som inte ska ställa till bekymmer för några framtida miljökonsekvenser för Svensk Galopp, varesig ekonomiskt eller andra typer av framtida ansvar för Svensk Galopp.

Det känns tungt och svårbegripligt att en sådan illa ledd styrelse i Svensk Galopp, kan skapa en sådan stor skada för galoppsporten nationellt i Sverige nu och framåt. Hästägare, uppfödare, tränare, övrig personal som inte bara har sin utkomst av detta utan också föranleder de som av olika intresse vill delta i sporten drar sig ur och vänder sina blickar åt andra håll i sport och underhållningsbranschen.

Vi har inte lyckats med vår strategi att fullt ut stödja Bara gruppens stora och väl genomarbetade arbete, med att påverka våra ”fullmäktigekollegor” och få dom att inse att det är framtiden för Svensk galoppsport.

Men Skånska Fullblod ger inte upp så lätt, alla medlemmar i SFK gör er röst hörd!

Se till att via valberedningarna för SFK och SG, att sällskapen och styrelsen har de rätta personerna på rätt plats för att föra Svensk Galopp vidare inte bara ur ett Skåne perspektiv utan också ur ett nationellt Svenskt perspektiv.

Nu kavlar vi upp ärmarna tillsammans och jobbar för Svensk Galopps utveckling med en bana i Skåne, som ska bidra till en positiv utveckling för sporten nationellt.

”Av sina fiender lär sig den vise mycket”

Bästa hälsningar.
Styrelsen Skånska Fältrittklubben

SFK:s månadsbrev för mars månad 2021

Då har turen kommit till mig att fatta pennan från SFKs styrelse. En uppgift som kommer att vandra runt bland oss i styrelsen framöver.

Denna tid är den bästa på året för oss tränare, vintern med svåra väderförhållanden är bakom oss, våren är kommen, alla hästar mår bra och alla förhoppningarna finns kvar inför året! Just nu sitter de flesta av oss och väntar på att få det färdiga propphäftet så att vi kan planera på riktigt inför säsongen för alla hästarna.

Från SFKs sida har Håkan Birger och undertecknad varit delaktiga i arbetet kring propositionerna i tävlingskommittén, ett arbete som inte varit utan kontroverser men som till slut landade i att vi har i stort sett oförändrade prispengar inför året. Det finns en del krafter som vill minska prispengarna till de bättre hästarna för att gynna bredden. Man vill även ”rätta till handelsbalansen”, dvs försöka förhindra att för mycket pengar går utanför landets gränser. I Skåne har vi under en mycket lång tid varit för öppna löp, öppen konkurrens och tror att det gör oss till bättre tränare. Låt oss hoppas att vi kan fortsätta på detta öppna spår!

Jag vill rikta ett stort tack till alla er hästägare och andra intressenter som stått vid oss under en svår tid under 2020 med pandemin. Tyvärr ser det ut som om att vi får vänta ett tag till innan vi får publik igen på banan. Men tänk så kul det kommer att bli när alla får komma tillbaka igen. En sak ska ni alla veta där ute, det är inte det samma på löpen utan er, ni är saknade!

Här hade jag önskemål in i Tävlingskommittén om att kunna lägga en liten budget på digitala stallrundor till exempel, vi behöver bli mera synliga i etern. Tyvärr mottogs det inte med ett hurrarop.

Intressant är att Jockeyklubben återigen lägger sina pengar på att sponsra ytterligare ett stort löp på Bro Park, Jockeyklubbens Grand Prix. Hade varit klädsamt om vi fått del av några av de pengarna på Jägersro också.

Inför säsongen verkar stallarna vara ganska välrustade enligt träningslistorna. Trevligt att Fredrik Reuterskiöld är tillbaka på banan igen, det stärker tränarkåren här nere inför framtiden.

Framtiden, nu får vi hoppas att vi alla kan lägga ner stridsyxorna den 17 april när SG har en extra stämma angående hur vi ska gå vidare med Bara. Det är dags att kroka arm med varandra och inse att Bara har väldigt många fördelar, ett par nackdelar, men dessa anser vi är överkomliga. Att kunna enas om att Bara är vår nästa plats att galoppera på i Skåne skulle ge en enorm framtidstro samt en chans för alla inblandade att få till en vettig anläggning som är ekonomiskt hållbar på alla plan.

På återhörande
Jessica Long

Sammanfattning från SFK styrelsemöte måndag 29 mars

SFK genomförde styrelsemöte via Teams 210329.

Inledningsvis fastställdes föregående mötesprotokoll, nr 3 2021.

Ordförande informerade om extrastämman inom SGIF angående Bara den 7/4.

Anna Thelander informerade om att travbanan kommer att läggas om den  2 – 13/4, och då är galoppbanan stängd den 12/4. Ny sand har lagts på tävlingsbanans upplopp. Från den 1/4 kommer Ann Lindberg att jobba deltid med anläggningsfrågor, då Anna framöver också kommer att ansvara
för centrala marknadsfrågor.

Kassören meddelade att boksluten nu finns klara för underskrift.

Per Gellström informerade om den s.k. spelutredningen. Dels finns det ett slutbetänkande om ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden dels också ett finansieringsbetänkande. Finansieringsbetänkandet består av två delar, dels om en s.k.
marknadsavgift skall införas och dels om en översyn skall göras av ansvarsfördelningen av HNS (Hästnäringens nationella stiftelse).

Arbetet fortsätter inom arbetsgruppen för revidering av SG stadgar. Nästa möte den 6/4.

Senaste mötet inom Tävlingskommittén genomfördes den 22/3 och samtliga propositioner för 2021 är nu fastställda och kommer ut i månadsskiftet.

Licens- och utbildningskommittén har nu blivit tilldelad en tjänsteman ur SGAB, Teresia Åkesson. Vidare så tittar kommittén på att ta fram ett utbildningsunderlag för lärlingar.

SFK har fått sex nya medlemmar.

Styrelsen enades om att på grund av rådande pandemi genomföra Årsstämman som på motsvarande sätt som 2020 i juni månad. Information om tid och genomförande kommer att sändas ut till medlemmarna efter nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte fastställdes till den 3 maj.

Efter styrelsemötet genomfördes ett informationsmöte via Teams med SFK:s fullmäktigegrupp.

Sammanfattning från SFK styrelsemöte måndag 1 mars

SFK genomförde styrelsemöte via Teams 210301.

Inledningsvis fastställdes föregående mötesprotokoll, nr 2 2021.

Ordförande informerade om de möten som genomförs varannan vecka mellan de tre sällskapens ordföranden och SGAB VD.  Det kommer att genomföras en extrastämma inom SGIF angående Bara den 17/4.

Anna Thelander informerade om att byte av innerrailen på tävlingsbanan kommer att påbörjas i denna eller i början av nästa vecka. Allt ska vara klart till då banan öppnar den 15/3.

Vidare så berättade Anna att det är klart med sponsor för Oaksdagen i augusti.

Kassören meddelade att boksluten nu finns hos revisorerna.

Skånska Fältrittklubbens Pokal (löpning för amatörryttare) kommer att genomföras den 25/4.

SGIF:s arbetsgrupp för revidering av stadgarna har återupptaget arbetet och haft sitt första möte, nästa möte den 8/3. Målsättningen är att ett första beslut ska kunna tas på SGIF Årsstämma. Från SFK deltar Håkan Birger och Monica Jansson.

Tävlingskommittén genomförde ett möte den 23/2 angående årets propositioner, gemensamt reglemente inom Skandinavien samt hur hantera amatörryttare under 18 år. Propparna för storloppen är utgivna och kommittén enades om proppar för de första tävlingsmånaderna. En lösning föreslogs för ryttare under 18 år i amatör- och hinderlopp.

Svensk Galopps nya hemsida är nu lanserad. Om det finns synpunkter och förbättringsförslag går det att  göra detta genom att klicka på länken och framföra sina åsikter. https://www.svenskgalopp.se/om-oss/om-webbplatsen/feedback/

Gruppen för Hästsportens välfärd har sänt ut en enkät till samtliga tränare. Från SFK ingår Anja Rhodin.

Framöver kommer SFK styrelse att ge ut informationsbrev månadsvis.

SFK har fått sex nya medlemmar.

Styrelsen enades om att från SFK föreslå Håkan Birger och Mattias Schildt att ingå i Avelsrådet.

Nästa styrelsemöte fastställdes till den 29 mars.

Efter styrelsemötet genomfördes ett informationsmöte via Teams med SFK:s fullmäktigegrupp.

Månadsbrev februari 2021

Då det är inom det kommande halvåret, som ett beslut skall fattas av fullmäktige i Svensk Galopp angående en ny bana i Skåne, så finner vi det angeläget att löpande informera våra medlemmar i SFK om vad vi i styrelsen vet i frågan.

Har du inte svarat på den utsända enkäten från arbetsgruppen för Bara, gör det. Bättre sent än aldrig.

Det är inte bara denna fråga utan också ett antal andra ärenden som har legat på dagordningen inom Svensk Galopp.

Projekt Bara

Arbetsgruppen för projekt Bara, jobbar intensivt vidare för att finna en optimal lösning för en galoppanläggning i Bara. När det gäller fokuset på Bara, så beror det på ett antal faktorer.

Det är näst intill omöjligt att hitta annan lämplig mark i Skåne, då länsstyrelsen har tagit beslut om att inte tillåta denna typ av verksamhet inkräkta på befintlig jordbruksmark.

Likaså att Bara i kombination med PGA:s golfanläggning och närheten till Malmö och kontinenten gör att placeringen optimal med en eventanläggning tillsammans med andra intressenter för ett framtida partnerskap.

Vi ser det som ett måste för ett ja från övriga galoppsverige, när det gäller beslut om denna lösning, inte bara för Skåne utan för sporten i sin helhet. Om det mot alla odds skulle bli ett galoppsverige utan en bana i Skåne, så är vår fasta övertygelse att sporten går en långsam kvävningsdöd tillmötes.

Därför är det viktigt att alla som på något sätt är berörda, gör sin stämma hörd och visar engagemang för att skapa förståelse inte bara hos beslutsfattarna i Svensk Galopps styrelse utan också de som tar det slutgiltiga beslutet nämligen samtliga fullmäktigeledamöter Svensk Galopp.

Det florerar många rykten och spekulationer på sociala medier om
galoppsportens framtid. Bo Gillborgs blogg skapar mycket debatt och rykten. Vi lever i en demokrati där alla har rätt till sin ”egen penna”. Men vi vill i styrelsen för Skånska Fältrittklubben vara tydliga med att Bo:s inlägg på hans blogg representerar honom och har inte något samröre med vare sig SFK:s styrelse eller fullmäktige.

Ny VD Svensk Galopp

Lill Gusén Hammar har tillträtt som ny VD för Svensk Galopp från och med den 1 februari 2021. Lill kommer att besöka Skåne och Jägersro så snart det ges möjlighet beroende på Corona situationen.

Lill har tillsammans med sällskapens ordförande löpande möte två gånger per månad, för att där lyfta olika frågor från sällskapen och därmed försöka skapa så stor samsyn som möjligt i de frågor som är aktuella inom vår verksamhet.

Kommittéarbete i Svensk Galopp

Tävlingskommittén har från SFK representerats av Jessica Long och Håkan Birger. Efter många och långa manglingar så har propositioner med prispengar tagits fram. Jessica och Håkan har gjort ett digert förarbete och på bästa sätt jobbat för att få igenom de önskemål som de ansett viktiga inför år 2021.

Stadgekommittén: Här är Monica Jansson och Håkan Birger SFK:s representanter. Det har avhållits ett antal möten i början på året. Justeringar i stadgarna har gjorts där det har ansetts nödvändigt. Fastställande av reviderade stadgarna planeras ske vid Årsstämman.

Licens- och utbildningskommittén: Representanter är Anja Rhodin och Ingrid Önning.

Referensgruppen IT: Anja Rhodin ingår i referensgruppen för IT och därmed Svensk Galopps nya hemsida. Har du synpunkter och förbättringsförslag, klicka på länken och framför dina åsikter. https://www.svenskgalopp.se/om-oss/om-webbplatsen/feedback/

Det är bra om vi kan få representation utanför styrelse och fullmäktige i SG:s olika kommittéer. Känner du att du har intresset och den kompetens som krävs, anmäl dig till någon i styrelsen i SFK.

Hanna Nimåker är ny adjungerad ungdomsrepresentant i SFK:s styrelse. Det sker ett samarbete mellan de olika sällskapen för att utveckla
ungdomsverksamheten i Svensk Galopp under ledning av Cecilia Gråberg och Mimmi Jarl. Hanna ingår i denna arbetsgrupp tillsammans med de övriga sällskapens ungdomsrepresentanter.

När det gäller årsmötet i SFK, så avvaktar vi Corona situationen och regelverket runt det. Vår förhoppning är att kunna ha årsmötet fysiskt, men skulle det förhindras av då gällande regelverk, så får vi se på alternativa lösningar. Vi återkommer i frågan.

Nu närmar sig våren och april månad, galoppsport live med Corona på
tillbakagång och sol i sinnet hoppas vi att vi ses på banan när det åter skall
galopperas på våra tre kapplöpningsbanor.

Du som inte har betalat årsavgiften till SFK på 300 kr kan göra detta på BG 144-6947 före den 31/3.

Mvh
Styrelsen SFK

Information från arbetsgruppen för Bara-projektet

Med anledning till GGS senaste utskick till sina medlemmar, som har föranlett till att många aktiva (hästägare, tränare mm,) känner stor oro och det i sin tur skapar många frågor kring projektet, vill arbetsgruppen framföra följande:

Det fastighetsöverlåtelseavtal som bifogades GGS utskick är inaktuellt. Under 2020 utarbetades ett nytt justerat fastighetsöverlåtelseavtal.

GOLDER:s utlåtande baseras på det gamla avtalet under då rådande premisser, mars 2020.

Det nya fastighetsöverlåtelseavtalet ger SG ett betydande skydd i miljöfrågan. Bl.a. går PEAB in med en moderbolagsborgen för Värby. Moderbolagsborgen är under uppdatering för att ytterligare säkra SG:s skydd i miljöfrågan. SG ska vara skadelösa i alla avseende kopplat till fyllnadsmassorna.

Platsen som är tänkt för träningsverksamhet är inte kontaminerad. Ur ett tidsperspektiv innebär det att byggnation av träningsanläggning inte kommer att drabbas av några saneringsarbeten, som eventuellt kan försena arbetet. Träningsverksamheten behöver tidsmässigt säkerställas före tävlingsverksamheten.

Länsstyrelsen i Skåne har nyligen skärpt kraven och infört ett generellt förbud om att anlägga något på ren jordbruksmark. Detta innebär att försöka finna annan plats i Skåne är oerhört komplicerat och svårt. Den tänkta platsen i Bara ligger inom översiktsplanen och benämns
som utbyggnadsområde för besöksnäring/fritid. Möjligheten att få igenom en detaljplan för Bara området är avsevärt lättare än för ren jordbruksmark.

Arbetsgruppen har den 8/2-21 haft direkt kontakt med handläggare för Länsstyrelsens beredningsavdelning. Länsstyrelsen anser nu att tillräckligt material har inkommit (22/1-21) för att kunna handlägga ärendet gällande fyllnadsmassorna. Handläggningstid är max 6 månader. Beslut kan komma tidigare då ärendet redan har varit uppe hos Länsstyrelsen under 2020, men återförts till Svedala kommun för komplettering.

Arbetsgruppen arbetar skyndsamt för att ta fram all form av underlag som krävs för att fullmäktige ska kunna ta ett beslut i Bara-frågan. Målet är att under våren kunna avhålla en extra stämma/rådslag.

Arbetsgruppen kommer informera löpande till sällskapens fullmäktige/medlemmar, så fort relevant information finns att delge.

Med vänlig hälsning
Arbetsgruppen för Bara-projektet

Sammanfattning från SFK styrelsemöte måndag 1 februari

SFK genomförde styrelsemöte via Teams 210201. Då de adjungerande styrelsemedlemmarna nu kunde delta, innebar detta att alla var närvarande. Ny som adjungerad i styrelsen är Hanna Nimåker (Ung galopp) som hälsades särskilt välkommen av ordföranden. 

Inledningsvis fastställdes föregående mötesprotokoll, nr 1 2021.

Ordförande informerade om det informationsbrev som hade gått ut i slutet av januari. Strävan är att varje månad sända ut ett informationsbrev till SFK medlemmar.

Anna Thelander informerade om att det fortfarande är en lugn period på anläggningen och att SG förbereder sig för publik till sommaren, allt beroende på utvecklingen av Covid 19.

Kassören meddelade att boksluten är klara och ska nu granskas av revisorerna.

Tränarföreningen har haft möten i närtid på Jägersro och där det bl a förts diskussioner av att den ena rakbanan görs om till flisbana. Det kan konstateras att sand i framtiden kommer att vara en bristvara i Skåne och därav borde flis vara ett underlag att kunna använda framöver. Vidare har nytt banombud utsetts,  Francisco Castro.

Styrelsen var eniga om att fortsätta med månadsbrev till medlemmarna samt att det är viktigt med rätt och saklig information för att hindra misstro.

Sex nya medlemmar godkändes av styrelsen.

Nästa styrelsemöte fastställdes till den 1 mars.

Efter styrelsemötet genomfördes ett informationsmöte via Teams med SFK:s fullmäktigegrupp, vilket ska genomföras framöver efter varje styrelsemöte. Syftet är att gruppen ska hållas informerad och vara insatt hela vägen före beslut i SG Fullmäktige.

Information från styrelsen – januari 2021

Ett nytt galopp år står för dörren, med förhoppningsvis Coronapandemin bakom oss så att vi åter kan ses igen när säsongen startar upp till våren.

De senaste åren så har diskussioner och planer för en ny galopparena i Skåne gått fram och tillbaka, vilket skapat en stor oro bland alla som har sin näring i sporten och därtill alla övriga intressenter.

Vi i Skånska Fältrittklubbens styrelse och vårt fullmäktige jobbar för att på bästa sätt påverka Svensk Galoppsstyrelse för ett positivt beslut i frågan för att skapa en framtidstro med en ny galoppanläggning i Bara, inte bara för Skånsk Galopp utan för sporten såväl nationellt, som för det framtida utbytet med våra grannländer.

Skånska Fältrittklubben har som organisationen ser ut idag, ingen möjlighet att ta detta beslut, det ligger på Svensk Galoppsstyrelse och ett slutgiltigt beslut i de tre fullmäktigegrupperna för Svensk Galopp. Ägarna till Svensk Galopp det är vi alla i de tre olika sällskapen, där vi måste tro att alla ser risken för sportens framtid om inte en bana i Skåne kommer att förverkligas.

Det har hållits tre digitala rådslag mellan sällskapen och hela eller delar av SG:s styrelse. Ett informationsmöte med diskussionen mellan SG:s styrelse och respektive fullmäktigegrupper.

På agendan stod:

• Ekonomi Jan Olsson
• Verksamhetsplan Lill Gusén Hammar
• SGIF:s organisation Lill Gusén Hammar
• Bara-bana i Skåne Åsa Edvardsson

Det som var förvånande på rådslaget var att ”Bara-bana i Skåne” presenterades av Åsa Edvardsson med ett underlag som inte var tillfullo förankrat hos övriga i arbetsgruppen för Bara. (Jacqueline Henriksson, Bo Jacobsson och Roland Johansson)

Vi tror att alla kan påverka detta genom att prata med varandra, skapa förståelse för varandras intressen och ta beslut av nationell karaktär så att sporten inte går en långsam kvävningsdöd till mötes.

Jobbar vi tillsammans alla medlemmar i sällskapen, tränare, ägare, personal och andra intressenter är vår starka förhoppning i SFK att ett beslut i frågan om ny galoppbana i Skåne skall kunna presenteras under första halvåret 2021.

Ingen kan göra allt, men många kan göra mycket.

Så tala med era vänner utanför det egna sällskapet och skapa en förståelse för vikten av samverkan och med det, en ny bana i Skåne. Inte bara för Skåne utan för hela den Svenska Galoppsporten.

Vi har som mål att hålla alla medlemmar i Skånska Fältrittklubben så välinformerade vi kan, gällande framtiden inte bara för galoppen i Skåne utan för utvecklingen nationellt och vilka beslut styrelsen i Svensk Galopp väljer framåt, med månadsvis information till alla medlemmar i SFK.

Har du synpunkter såväl positiv som negativ hör dig till någon av oss i styrelsen så skall vi göra vårt bästa för att tillgodo se dina önskemål.

Bästa Hälsningar
Styrelsen i SFK

 

Sammanfattning från SFK styrelsemöte måndag 18 januari

SFK genomförde styrelsemöte på Jägersro 210118, återigen väl utspridda i Derby Club. Närvaron var nedsatt till det maximerande antalet av åtta p g a rådande pandemi, vilket innebar att de adjungerande styrelsemedlemmarna inte var närvarande, dock var Anna Thelander på plats även denna gången för informationsutbyte mellan SFK och SG/Jägersro Galopp.

Inledningsvis fastställdes föregående mötesprotokoll, nr 8 2020.

Ordförande informerade om att då Rådslag genomförs med respektive sällskap, så ska alla sällskapens ordförande delta. Förslag finns för att sällskapen ska driva på genomförande av tagna beslut i fullmäktige genom en arbetsgrupp med två representanter från respektive sällskap. Ur SFK utsåg styrelsen Per Gellström och Jan Carlson. Ordförande meddelade att han har blivit intervjuad av SG valberedning inför årets val av styrelse.

 Styrelsen utsåg deltagare ur SFK till följande kommittéer:

SG avelsgrupp; Mathias Schildt och Bengt Thomasson.

Licens- och utbildningskommittén; Anja Rhodin och Ingrid Önning.

Ungdomsrepresentant ur SFK utses på nästa styrelsemöte. Dock togs beslut om att adjungera Hanna Nimåker till SFK styrelse som representant för ungdom och ponnygaloppen.

 Anna Thelander informerade om att det nu är en lugn period på anläggningen. Inför säsongen så kommer innerrailen på tävlingsbanan att bytas ut samt att den vänstra rakbanan på Husiefältet kommer att få flis som nytt underlag. Planering pågår för årets kommande eventdagar.

Tillträdande VD för SGAB kommer tillika att vara marknadschef samt administrativ chef.

Kassören meddelade att föreningens olika konton samlats på ett konto samt att avsättning av medel kommer att ske i fonder, allt enligt tidigare styrelsebeslut. Inför årets bokslut så kommer möte i närtid att ske med revisorn.

I spelutredningen pågår olika frågeställningar angående spellicenser.

I tävlingskommittén har två möten genomförts de senaste veckorna med olika frågeställningar inför årets säsong. Riktlinjer till sportchefen har givits i dagarna, vilket innebär att årets propositioner kan komma ut något senare mot förra året.

IT kommittén har genomfört ett möte inför SG nya hemsida, som ska vara i drift den 16 februari med ny sportwebb.

Licenskommittén har sett över bestämmelserna och kommer framöver bl a att kontrollera kommande lärlingars reglementskunskaper samt genomföra intervju före licens.

SGAB styrelse med VD kommer att genomföra Rådslag med SFK styrelse och fullmäktigegrupp den 21 januari via Teams. Normalt genomförs detta på hösten med alla sällskapens representanter samlade.

Styrelsen diskuterade också ett upplägg för att månadsvis genomföra information till klubbens medlemmar.

Tolv nya medlemmar godkändes av styrelsen.

Nästa styrelsemöte fastställdes till den 1 februari. Vidare enades styrelsen om att genomföra kommande styrelsemöten via Teams intill lättnader kommer för pågående pandemi samt att direkt efter varje styrelsemöte ska telefonmöte genomföras med SFK fullmäktigegrupp.