Månadsbrev februari 2021

Då det är inom det kommande halvåret, som ett beslut skall fattas av fullmäktige i Svensk Galopp angående en ny bana i Skåne, så finner vi det angeläget att löpande informera våra medlemmar i SFK om vad vi i styrelsen vet i frågan.

Har du inte svarat på den utsända enkäten från arbetsgruppen för Bara, gör det. Bättre sent än aldrig.

Det är inte bara denna fråga utan också ett antal andra ärenden som har legat på dagordningen inom Svensk Galopp.

Projekt Bara

Arbetsgruppen för projekt Bara, jobbar intensivt vidare för att finna en optimal lösning för en galoppanläggning i Bara. När det gäller fokuset på Bara, så beror det på ett antal faktorer.

Det är näst intill omöjligt att hitta annan lämplig mark i Skåne, då länsstyrelsen har tagit beslut om att inte tillåta denna typ av verksamhet inkräkta på befintlig jordbruksmark.

Likaså att Bara i kombination med PGA:s golfanläggning och närheten till Malmö och kontinenten gör att placeringen optimal med en eventanläggning tillsammans med andra intressenter för ett framtida partnerskap.

Vi ser det som ett måste för ett ja från övriga galoppsverige, när det gäller beslut om denna lösning, inte bara för Skåne utan för sporten i sin helhet. Om det mot alla odds skulle bli ett galoppsverige utan en bana i Skåne, så är vår fasta övertygelse att sporten går en långsam kvävningsdöd tillmötes.

Därför är det viktigt att alla som på något sätt är berörda, gör sin stämma hörd och visar engagemang för att skapa förståelse inte bara hos beslutsfattarna i Svensk Galopps styrelse utan också de som tar det slutgiltiga beslutet nämligen samtliga fullmäktigeledamöter Svensk Galopp.

Det florerar många rykten och spekulationer på sociala medier om
galoppsportens framtid. Bo Gillborgs blogg skapar mycket debatt och rykten. Vi lever i en demokrati där alla har rätt till sin ”egen penna”. Men vi vill i styrelsen för Skånska Fältrittklubben vara tydliga med att Bo:s inlägg på hans blogg representerar honom och har inte något samröre med vare sig SFK:s styrelse eller fullmäktige.

Ny VD Svensk Galopp

Lill Gusén Hammar har tillträtt som ny VD för Svensk Galopp från och med den 1 februari 2021. Lill kommer att besöka Skåne och Jägersro så snart det ges möjlighet beroende på Corona situationen.

Lill har tillsammans med sällskapens ordförande löpande möte två gånger per månad, för att där lyfta olika frågor från sällskapen och därmed försöka skapa så stor samsyn som möjligt i de frågor som är aktuella inom vår verksamhet.

Kommittéarbete i Svensk Galopp

Tävlingskommittén har från SFK representerats av Jessica Long och Håkan Birger. Efter många och långa manglingar så har propositioner med prispengar tagits fram. Jessica och Håkan har gjort ett digert förarbete och på bästa sätt jobbat för att få igenom de önskemål som de ansett viktiga inför år 2021.

Stadgekommittén: Här är Monica Jansson och Håkan Birger SFK:s representanter. Det har avhållits ett antal möten i början på året. Justeringar i stadgarna har gjorts där det har ansetts nödvändigt. Fastställande av reviderade stadgarna planeras ske vid Årsstämman.

Licens- och utbildningskommittén: Representanter är Anja Rhodin och Ingrid Önning.

Referensgruppen IT: Anja Rhodin ingår i referensgruppen för IT och därmed Svensk Galopps nya hemsida. Har du synpunkter och förbättringsförslag, klicka på länken och framför dina åsikter. https://www.svenskgalopp.se/om-oss/om-webbplatsen/feedback/

Det är bra om vi kan få representation utanför styrelse och fullmäktige i SG:s olika kommittéer. Känner du att du har intresset och den kompetens som krävs, anmäl dig till någon i styrelsen i SFK.

Hanna Nimåker är ny adjungerad ungdomsrepresentant i SFK:s styrelse. Det sker ett samarbete mellan de olika sällskapen för att utveckla
ungdomsverksamheten i Svensk Galopp under ledning av Cecilia Gråberg och Mimmi Jarl. Hanna ingår i denna arbetsgrupp tillsammans med de övriga sällskapens ungdomsrepresentanter.

När det gäller årsmötet i SFK, så avvaktar vi Corona situationen och regelverket runt det. Vår förhoppning är att kunna ha årsmötet fysiskt, men skulle det förhindras av då gällande regelverk, så får vi se på alternativa lösningar. Vi återkommer i frågan.

Nu närmar sig våren och april månad, galoppsport live med Corona på
tillbakagång och sol i sinnet hoppas vi att vi ses på banan när det åter skall
galopperas på våra tre kapplöpningsbanor.

Du som inte har betalat årsavgiften till SFK på 300 kr kan göra detta på BG 144-6947 före den 31/3.

Mvh
Styrelsen SFK

Information från arbetsgruppen för Bara-projektet

Med anledning till GGS senaste utskick till sina medlemmar, som har föranlett till att många aktiva (hästägare, tränare mm,) känner stor oro och det i sin tur skapar många frågor kring projektet, vill arbetsgruppen framföra följande:

Det fastighetsöverlåtelseavtal som bifogades GGS utskick är inaktuellt. Under 2020 utarbetades ett nytt justerat fastighetsöverlåtelseavtal.

GOLDER:s utlåtande baseras på det gamla avtalet under då rådande premisser, mars 2020.

Det nya fastighetsöverlåtelseavtalet ger SG ett betydande skydd i miljöfrågan. Bl.a. går PEAB in med en moderbolagsborgen för Värby. Moderbolagsborgen är under uppdatering för att ytterligare säkra SG:s skydd i miljöfrågan. SG ska vara skadelösa i alla avseende kopplat till fyllnadsmassorna.

Platsen som är tänkt för träningsverksamhet är inte kontaminerad. Ur ett tidsperspektiv innebär det att byggnation av träningsanläggning inte kommer att drabbas av några saneringsarbeten, som eventuellt kan försena arbetet. Träningsverksamheten behöver tidsmässigt säkerställas före tävlingsverksamheten.

Länsstyrelsen i Skåne har nyligen skärpt kraven och infört ett generellt förbud om att anlägga något på ren jordbruksmark. Detta innebär att försöka finna annan plats i Skåne är oerhört komplicerat och svårt. Den tänkta platsen i Bara ligger inom översiktsplanen och benämns
som utbyggnadsområde för besöksnäring/fritid. Möjligheten att få igenom en detaljplan för Bara området är avsevärt lättare än för ren jordbruksmark.

Arbetsgruppen har den 8/2-21 haft direkt kontakt med handläggare för Länsstyrelsens beredningsavdelning. Länsstyrelsen anser nu att tillräckligt material har inkommit (22/1-21) för att kunna handlägga ärendet gällande fyllnadsmassorna. Handläggningstid är max 6 månader. Beslut kan komma tidigare då ärendet redan har varit uppe hos Länsstyrelsen under 2020, men återförts till Svedala kommun för komplettering.

Arbetsgruppen arbetar skyndsamt för att ta fram all form av underlag som krävs för att fullmäktige ska kunna ta ett beslut i Bara-frågan. Målet är att under våren kunna avhålla en extra stämma/rådslag.

Arbetsgruppen kommer informera löpande till sällskapens fullmäktige/medlemmar, så fort relevant information finns att delge.

Med vänlig hälsning
Arbetsgruppen för Bara-projektet

Sammanfattning från SFK styrelsemöte måndag 1 februari

SFK genomförde styrelsemöte via Teams 210201. Då de adjungerande styrelsemedlemmarna nu kunde delta, innebar detta att alla var närvarande. Ny som adjungerad i styrelsen är Hanna Nimåker (Ung galopp) som hälsades särskilt välkommen av ordföranden. 

Inledningsvis fastställdes föregående mötesprotokoll, nr 1 2021.

Ordförande informerade om det informationsbrev som hade gått ut i slutet av januari. Strävan är att varje månad sända ut ett informationsbrev till SFK medlemmar.

Anna Thelander informerade om att det fortfarande är en lugn period på anläggningen och att SG förbereder sig för publik till sommaren, allt beroende på utvecklingen av Covid 19.

Kassören meddelade att boksluten är klara och ska nu granskas av revisorerna.

Tränarföreningen har haft möten i närtid på Jägersro och där det bl a förts diskussioner av att den ena rakbanan görs om till flisbana. Det kan konstateras att sand i framtiden kommer att vara en bristvara i Skåne och därav borde flis vara ett underlag att kunna använda framöver. Vidare har nytt banombud utsetts,  Francisco Castro.

Styrelsen var eniga om att fortsätta med månadsbrev till medlemmarna samt att det är viktigt med rätt och saklig information för att hindra misstro.

Sex nya medlemmar godkändes av styrelsen.

Nästa styrelsemöte fastställdes till den 1 mars.

Efter styrelsemötet genomfördes ett informationsmöte via Teams med SFK:s fullmäktigegrupp, vilket ska genomföras framöver efter varje styrelsemöte. Syftet är att gruppen ska hållas informerad och vara insatt hela vägen före beslut i SG Fullmäktige.

Information från styrelsen – januari 2021

Ett nytt galopp år står för dörren, med förhoppningsvis Coronapandemin bakom oss så att vi åter kan ses igen när säsongen startar upp till våren.

De senaste åren så har diskussioner och planer för en ny galopparena i Skåne gått fram och tillbaka, vilket skapat en stor oro bland alla som har sin näring i sporten och därtill alla övriga intressenter.

Vi i Skånska Fältrittklubbens styrelse och vårt fullmäktige jobbar för att på bästa sätt påverka Svensk Galoppsstyrelse för ett positivt beslut i frågan för att skapa en framtidstro med en ny galoppanläggning i Bara, inte bara för Skånsk Galopp utan för sporten såväl nationellt, som för det framtida utbytet med våra grannländer.

Skånska Fältrittklubben har som organisationen ser ut idag, ingen möjlighet att ta detta beslut, det ligger på Svensk Galoppsstyrelse och ett slutgiltigt beslut i de tre fullmäktigegrupperna för Svensk Galopp. Ägarna till Svensk Galopp det är vi alla i de tre olika sällskapen, där vi måste tro att alla ser risken för sportens framtid om inte en bana i Skåne kommer att förverkligas.

Det har hållits tre digitala rådslag mellan sällskapen och hela eller delar av SG:s styrelse. Ett informationsmöte med diskussionen mellan SG:s styrelse och respektive fullmäktigegrupper.

På agendan stod:

• Ekonomi Jan Olsson
• Verksamhetsplan Lill Gusén Hammar
• SGIF:s organisation Lill Gusén Hammar
• Bara-bana i Skåne Åsa Edvardsson

Det som var förvånande på rådslaget var att ”Bara-bana i Skåne” presenterades av Åsa Edvardsson med ett underlag som inte var tillfullo förankrat hos övriga i arbetsgruppen för Bara. (Jacqueline Henriksson, Bo Jacobsson och Roland Johansson)

Vi tror att alla kan påverka detta genom att prata med varandra, skapa förståelse för varandras intressen och ta beslut av nationell karaktär så att sporten inte går en långsam kvävningsdöd till mötes.

Jobbar vi tillsammans alla medlemmar i sällskapen, tränare, ägare, personal och andra intressenter är vår starka förhoppning i SFK att ett beslut i frågan om ny galoppbana i Skåne skall kunna presenteras under första halvåret 2021.

Ingen kan göra allt, men många kan göra mycket.

Så tala med era vänner utanför det egna sällskapet och skapa en förståelse för vikten av samverkan och med det, en ny bana i Skåne. Inte bara för Skåne utan för hela den Svenska Galoppsporten.

Vi har som mål att hålla alla medlemmar i Skånska Fältrittklubben så välinformerade vi kan, gällande framtiden inte bara för galoppen i Skåne utan för utvecklingen nationellt och vilka beslut styrelsen i Svensk Galopp väljer framåt, med månadsvis information till alla medlemmar i SFK.

Har du synpunkter såväl positiv som negativ hör dig till någon av oss i styrelsen så skall vi göra vårt bästa för att tillgodo se dina önskemål.

Bästa Hälsningar
Styrelsen i SFK

 

Sammanfattning från SFK styrelsemöte måndag 18 januari

SFK genomförde styrelsemöte på Jägersro 210118, återigen väl utspridda i Derby Club. Närvaron var nedsatt till det maximerande antalet av åtta p g a rådande pandemi, vilket innebar att de adjungerande styrelsemedlemmarna inte var närvarande, dock var Anna Thelander på plats även denna gången för informationsutbyte mellan SFK och SG/Jägersro Galopp.

Inledningsvis fastställdes föregående mötesprotokoll, nr 8 2020.

Ordförande informerade om att då Rådslag genomförs med respektive sällskap, så ska alla sällskapens ordförande delta. Förslag finns för att sällskapen ska driva på genomförande av tagna beslut i fullmäktige genom en arbetsgrupp med två representanter från respektive sällskap. Ur SFK utsåg styrelsen Per Gellström och Jan Carlson. Ordförande meddelade att han har blivit intervjuad av SG valberedning inför årets val av styrelse.

 Styrelsen utsåg deltagare ur SFK till följande kommittéer:

SG avelsgrupp; Mathias Schildt och Bengt Thomasson.

Licens- och utbildningskommittén; Anja Rhodin och Ingrid Önning.

Ungdomsrepresentant ur SFK utses på nästa styrelsemöte. Dock togs beslut om att adjungera Hanna Nimåker till SFK styrelse som representant för ungdom och ponnygaloppen.

 Anna Thelander informerade om att det nu är en lugn period på anläggningen. Inför säsongen så kommer innerrailen på tävlingsbanan att bytas ut samt att den vänstra rakbanan på Husiefältet kommer att få flis som nytt underlag. Planering pågår för årets kommande eventdagar.

Tillträdande VD för SGAB kommer tillika att vara marknadschef samt administrativ chef.

Kassören meddelade att föreningens olika konton samlats på ett konto samt att avsättning av medel kommer att ske i fonder, allt enligt tidigare styrelsebeslut. Inför årets bokslut så kommer möte i närtid att ske med revisorn.

I spelutredningen pågår olika frågeställningar angående spellicenser.

I tävlingskommittén har två möten genomförts de senaste veckorna med olika frågeställningar inför årets säsong. Riktlinjer till sportchefen har givits i dagarna, vilket innebär att årets propositioner kan komma ut något senare mot förra året.

IT kommittén har genomfört ett möte inför SG nya hemsida, som ska vara i drift den 16 februari med ny sportwebb.

Licenskommittén har sett över bestämmelserna och kommer framöver bl a att kontrollera kommande lärlingars reglementskunskaper samt genomföra intervju före licens.

SGAB styrelse med VD kommer att genomföra Rådslag med SFK styrelse och fullmäktigegrupp den 21 januari via Teams. Normalt genomförs detta på hösten med alla sällskapens representanter samlade.

Styrelsen diskuterade också ett upplägg för att månadsvis genomföra information till klubbens medlemmar.

Tolv nya medlemmar godkändes av styrelsen.

Nästa styrelsemöte fastställdes till den 1 februari. Vidare enades styrelsen om att genomföra kommande styrelsemöten via Teams intill lättnader kommer för pågående pandemi samt att direkt efter varje styrelsemöte ska telefonmöte genomföras med SFK fullmäktigegrupp.

Styrelsens årsbrev och julhälsning

Då är galoppåret 2020 avslutat med glada minnen från lysande prestationer av våra hästar, tränare, hästskötare, banpersonal, tjänstemän och inte minst hästägare som gör det möjligt att bedriva och utveckla vår sport.

Men det som klingar mest i minnesbanken är Corona utbrottet i början på säsongen som gjort att vi som åskådare har fått följa tävlingarna på distans via alla olika slag av digitala kanaler, trots detta har tävlingarna kunnat genomföras, detta på ett säkert sätt som all personal på och omkring Jägersro, Bro och Göteborg bidragit till på ett alldeles utmärkt sätt.

Jag är övertygad om att alla tränare och ägare har någon eller några hästar som överträffat förväntningarna och för oss vid sidan, minns vi bland många fina prestationer Reddy Teddy i Danska Derbyt, Lennart Jr Reuterskiöld årets tränare. SFK:s Jubileumslöpning vanns av Suspicious Mind tränad av Nina Lensvik. Svenskt Derby vanns av Bullof Wall Street av med hatten för den prestationen.

Som en konsekvens av Corona smittan så kommer årets julbord med hyllningar till årets prestationer gå om intet. Vi får fira dubbelt när ”farsoten” släppt greppet.

Men för att kunna bedriva och vidareutveckla galoppsporten krävs också mycket arbete utanför själva banan med träning och tävling. Hur skall vi gemensamt i Sverige ta ett ansvar för att vi går framåt, får flera hästägare, tränare och ett större spel och ett ökande publikintresse?

Vi i styrelsen i Skånska Fältrittklubben har tagit fram ett strategidokument som förhoppningsvis skall leda vår verksamhet framåt mot 2025 tillsammans med de två övriga sällskapen i Göteborg och Stockholm. Vi har numera frekventa kontakter mellan de tre ordföranden i sällskapen och har som målsättning att träffa de övriga styrelsemedlemmarna i Göteborg och Stockholm när Coronan släppt sitt grepp. En sanning är att tillsammans är man stark, ensam får man allt som ofta slåss mot väderkvarnar.

En ny galoppanläggning i Skåne är en förutsättning inte bara för att utveckla sporten utan också att förhindra dess långsamma död! Projektet för en planerad galoppanläggning i Bara lever och det väntas nu på diverse dokumentation från ett antal intressenter rörande detta område. Avgörande besked väntas under kvartal ett 2021.

Till styrelsen i Svensk Galopp bidrar Skåne med Jacqueline Henriksson och Bo Jacobsson. Gisela Jardby är ny i Svensk Galopps valberedning och Jaana Alvesparr är suppleant. Ingrid Önning har ersatt Hans-Inge Larsen i valberedningen för Skånska Fältrittklubben.

Vi vill inte bara hålla våra medlemmar välinformerade om vad som händer framåt utan också ställa krav på våra fullmäktigeledamöter att vara väl uppdaterade och pålästa inför det beslut som fattas på års- och höststämmorna i Svensk Galopp. En väl sammansatt fullmäktigegrupp är en förutsättning för att besluta och påverka beslut som leder vår sport i rätt riktning framåt.

Vi har en uppmaning till er alla medlemmar, försök att värva en ny medlem var. Årsavgiften är sänkt från 600 kr till 300 kr och för ungdom från 200 kr till 150 kr. Ju flera aktiva och intresserade medlemmar ju tyngre väger beslut som gynnar vår verksamhet i syd. Vår sport är en attraktiv vara där vi som är medlemmar och aktiva är de bästa säljarna.

Du kan redan nu betala in årsavgiften för 2021 på bankgiro 144-6947.

God Jul och ett Gott Nytt Galoppår 2021!

önskar styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Minnesord Ebbe Cronberg

När jag för några dagar sedan fick veta att Ebbe Cronberg gått bort var min omedelbara reaktion att Ebbe var nog en människa som var väldigt nöjd med sitt långa liv.

www.jockeyklubben.se har Björn Eklund skrivit om Ebbe, bl.a. finns en sammanfattning om allt, och det var mycket, som Ebbe sysslat med inom galoppsporten.

Jag lärde känna Ebbe på 70- talets Jägersro. Var det galopp på Jägersro var Ebbe och hustru Birgitta alltid på plats och Ebbe kände alla och alla kände Ebbe. Under hela sitt liv var han väldigt lätt att tycka om. Dessutom hade Ebbe alltid ett stort och genuint intresse för människor. Kanske inte konstigt att Ebbe valde att bli läkare, humanism och omtanke är ett par ord som verkligen stämde in på honom.

En djupare vänskap växte fram med Ebbe ungefär samtidigt som jag blev sportchef för JTG´s (1984) galoppavdelning. Samordningen trav-galopp var ganska ny och krockarna mellan disciplinerna var legio. Ebbe som även var väldigt travintresserad var nog den viktigaste ”grå eminensen” när två kulturer skulle samordnas. Med sitt lugna, kloka och prestigelösa sätt kunde Ebbe slipa av alla kanter och trav och galopp kunde ju leva i god sämja under många framgångsrika år.

Oavsett om det var Fältrittklubbens ordförande Malte Ramel eller en arbetsryttare i ett stall som behövde ett gott råd, Ebbe behandlade alla lika och alla hade ett reservationslöst förtroende för honom. Även i den nationella eller Skandinaviska galoppsporten var Ebbe ett synnerligen respekterat namn. Problem och Ebbe var en person som kallades in för att hjälpa till, han hade förtroende hos alla.

Något som kanske inte så många känner till, Ebbe hade inget behov att tala om det, var hans engagemang för personer inom sporten som på något sätt hade problem avseende hälsan eller bara rent mänskliga sådana. Ebbe höll kontakt, ringde och kom på besök.

Många är vi som känner att vi borde engagera oss mer för våra medmänniskor, Ebbe var en sådan som verkligen gjorde ord till handling och oftast i all tysthet.

Ebbes livskamrat Birgitta gick tyvärr bort alldeles för tidigt men Ebbe gladdes alldeles extra åt sönerna Peter, Calle och Niclas och alla barnbarn.

Ebbe levde galoppsport och var en person som gav väldigt mycket mer tillbaka än vad han tog ut. Ett kanske slitet uttryck men i högsta grad relevant ”personer som Ebbe föds inte längre”.

Vännen
Bo Gillborg

Sammanfattning från SFK styrelsemöte måndag 7 december

SFK genomförde styrelsemöte på Jägersro 201207 väl utspridda i Derby Club. Närvaron var nedsatt till det maximerande antalet av åtta p g a rådande pandemi, vilket innebar att de adjungerande styrelsemedlemmarna inte var närvarande, dock var Anna Thelander på plats för informationsutbyte mellan SFK och SG/Jägersro Galopp.

Inledningsvis fastställdes föregående mötesprotokoll, nr 7 2020.

Anna Thelander berättade sedan om det kärva ekonomiska läget inför nästa säsong, vilket har inneburit att på området marknad kommer ekonomiska neddragningar att ske mot tidigare år. Fokus kommer att vara mot fyra större eventdagar med prio ett för derbydagen. Många partners är med sedan tidigare och för tävlingsdagen ”Hästarnas Mästare” finns många partners. VIP känslan ska finnas kvar vid event, men till större självkostnad för deltagarna. Owners Club kommer att genomföras som förra året, under förutsättning att pandemin så tillåter. Nästa års Hästgala kommer att genomföras, men då endast via Facebook.

Från anläggningssidan informerade Anna om att Jessica Long flyttar till stall 25 samt att Ricardo Ramallo har flyttat in från Kvarnby till stall 12.

Styrelsen beslutade också att Anna fortsättningsvis ska delta i kommande styrelsemöten för ömsesidig information mellan SFK och galoppverksamheten på Jägersro.

SFK ordförande informerade styrelsen bl a om att SG valberedning kommit igång med sitt arbete inför nästa årsstämma samt att det finns ett antal kandidater för intervju för ny VD.

SG har tagit fram ett utkast på instruktion för Tävlingskommittén, vilket SFK i veckan lämnar in sina synpunkter på. Från respektive sällskap ska det ingå två representanter och från SFK föreslår styrelsen Jessica Long och Håkan Birger.

Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF) har i skrivelse till SG ställt frågor angående den ekonomiska hanteringen av svensk avel, då neddragningarna även har drabbat SFAF. Sällskapen ska inkomma med synpunkter och även här svarar SFK under veckan.

Under rådande pandemi kunde inte SG genomföra årets Rådslag, där sällskapens styrelser och fullmäktigegrupper möter SG VD med styrelse. Förslaget är nu att SG styrelse digitalt möter respektive sällskap i början av 2021.

SFK har fått en förfrågan om att sponsra ett amatörlopp med pris till ryttaren, vilket de andra två sällskapen redan gör. Styrelsen bejakade detta och föreslog namnet; SFK pokal för amatörryttare.

Kassören redovisade förslag på budget i balans inför 2021, vilket styrelsen ställde sig bakom.

Sju nya medlemmar godkändes av styrelsen.

Nästa styrelsemöte fastställdes till den 18 januari.

Rapport från SFK:s höstmöte samt styrelsemöte den 5 oktober 2020

SFK:s höstmöte avhölls under måndagskvällen med 30 deltagare, trots Corona-tider. Mötet inleddes av ordförande Anders Klemedsson, som hälsade alla välkomna och presenterade styrelsen med namn och funktioner. Därefter övertog mötesordförande Håkan Birger klubban och genomförde mötet på sedvanligt sätt.

Under punkten styrelsen, informerar gick Anders Klemedsson igenom SFK:s strategidokument, om VD-frågan och att SFK nominerar Gisela Jardby till Svensk Galopps valberedning. Per Gellström informerade om var Bara-projektet befinner sig i nuläget.

Mötet valde in två nya ledamöter, Anders Klemedsson och Håkan Birger, och en ersättare Alexandra Granroth som Fullmäktigeledamöter. Efter diskussion klubbades beslut om att sänka medlemsavgiften till 300 kr och för ungdom upp till 25 år till 150 kr per år. Även ändring av stadgarna vad avser revisorer och styrelsens sammansättning vad gäller adjungerande klubbades igenom.

SFK:s styrelsemöte den 5 oktober

Före Höstmötet genomfördes ett styrelsemöte. Ordförande informerade från senaste återkommande mötet mellan sällskapens ordförande. Monica Jansson presenterade ett utkast för SFK budget 2021, beslut kommer att tas vid ett senare styrelsemöte.

Jessica Long informerade om att nästa möte inom tävlingskommittén sker den 22/10. Då ponnygaloppen är inställt den 11/10, så utgår årets sponsring på 5 000 kr. Beslut togs på att överföra dessa medel till 2021 för sponsring av en tävlingsdag för ponnygaloppen på Jägersro. Avslutningsvis genomfördes förberedelser inför Höstmötet.