Styrelsens månadsbrev september 2022

Nu i mitten av september återkommer vi med lite information när hösten har börjat komma efter en solig och fin sensommar.

Vi har inte sänt ut något månadsbrev sedan i våras och det beror på ett antal orsaker.  Vårt månadsbrev i mars uppskattades inte i alla delar och sanningen är för det mesta i betraktarens ögon. Vi försöker i våra månadsbrev förklara vad som händer inom vår sport för våra medlemmar och hur vi har uppfattat olika händelser.

Vi har inriktat oss på att genomföra information med möten angående utvecklingen av en ny galoppanläggning i Bara. Arbetsbördan har sedan i mars också varit stor, då vi lagt ned oerhört mycket tid på att få fram ett förslag på galoppanläggning i Bara till SG årsstämma. Vi tog där hjälp av en utomstående konsult för att få fram de olika förslagen till finansiering samt ett konkret förslag till årsstämman.

Ny galoppbana i Skåne

Sedan SG årsstämma den 12 juni har en arbetsgrupp bestående av Håkan Birger (ordf och sammankallande), Bengt Ekenstierna (konsult), Alexandra Granrot (SFK), Christian Elmehagen (SGS) och Anette Johansson (GGS) genomfört en analys för de två alternativen; tillsammans med travet på Nya Jägersro samt Skönabäck (träningsanläggning) och alternativet Bara med fullskalig galoppanläggning.

Resultatet redovisades med en rapport den 20 juli och för SG styrelse den 21 juli. SG genomförde sedan en extrastämma den 28 juli, där fullmäktige röstade för arbetsgruppens rekommendation om projektering för en ny galoppanläggning i Bara enligt nedan.

”Arbetsgruppen rekommenderar att Fullmäktige uppdrar till styrelsen att påbörja projektering av uppförande av galoppanläggning i Bara, Svedala kommun med inriktning att SG ska ges möjlighet att hyra anläggningen. Uppdraget ska omfatta konkretisering av hyresvillkor med potentiell exploatör och fastighetsägare. Uppdraget ska innebära att en sammanhållen projektplan kan presenteras. När ett sådant arbete är slutfört, förs frågan om Bara-alternativet till SG:s stämma för beslut att ingå sådant hyresavtal. Arbetsgruppen rekommenderar att Fullmäktige uppdrar till styrelsen att inrätta en projekteringsgrupp med uppdrag att genomföra ovan nämnd projektering. Arbetsgruppen rekommenderar att i projekteringsgruppen ska ingå bland annat representanter från SFK och tränare från Jägersro.”

Arbete med projekteringen har kommit igång och arbetsgruppen har lämnat över sitt underlag med bl a de två möjliga finansiärerna till projektgruppen.

I projektgruppen ingår bl a Håkan Birger, men någon projektledare är ännu inte utsedd. I styrgruppen ingår respektive sällskaps ordförande, SG:s ordförande samt VD. Möten har genomförts med vald finansiär för att påbörja arbetet med hyresavtal. Ett sådant kan bli ganska så komplext och kräver sin tid för färdigställande. När båda parterna sedan är överens, kommer avtalet att överföras till SG fullmäktige för beslut, planerat någon gång före årsskiftet. Det har genomförts två möten inom styrgruppen, men någon ytterligare information därifrån är för tidigt att delge. Något sammanhållet möte har ännu inte skett inom projektgruppen.

En fråga som ofta kommer upp och som många anser obesvarad är var och hur träning kommer att ske på Jägersro från våren 2023. Någon förändring mot nuvarande avtal har inte skett och därmed har SG ett gällande avtal som löper ut 2026-12-31.

Inom SG Tävlingskommitté så har arbetet påbörjats inför nästa säsong. Det som är bekymmersamt är att det har ställts in cirka 30 löpningar i Sverige detta året med anledning av för få startanmälda hästar. I övrigt också små startfält i för många lopp. Olika förslag har ventilerats för att öka antalet hästar i loppen, men inget är fastställt och nästa möte är den 22 september.

Helgen den 29-30 oktober kommer våra fullmäktigeledamöter att delta på Svensk Galopps rådslag och höststämma i Stockholm. Förutom sedvanliga ärenden på stämman så som till exempel ekonomiskt utfall för årets första sex månader och val av ledamöter till valberedning, kommer uppföljning av olika beslutspunkter från årsstämman att genomföras. Rådslaget kommer bland annat att innehålla uppföljning av SGs strategiska verksamhetsplan samt avrapportering kring projekteringen av ny bana i Bara.

Den 9 oktober är det lite av ”Skånska Fältrittklubbens dag” på Jägersro. Då genomförs SFK Jubileumslöpning samt så sponsrar vi ponnygaloppen samma dag. Stanna gärna kvar efter ordinarie tävlingar och följ våra mycket inspirerade och duktiga ponnyryttare. De lägger ned mycket tid på sitt intresse för ponnygalopp med bland annat fantastiskt fint ”utsmyckade” hästar vid tävling. Ponnyryttarna för dagen med sin krets kring hästen bjuds denna dag på nygrillad korv av SFK vid Jockeyrummet.

Vill påminna om att Jägersro Galopp behöver stöd vid event med guidning av mindre grupper. Vi brukar besöka ledvolt, vågrum, lokala galoppdomstolen, måldomare, dopingkontroll, m m. Vi behöver bli fler, och Du som vill vara med och guida kan anmäla detta till; info@skanskafaltrittklubben.se

Titta Dig om i Din vänkrets av galoppvänner och hjälp till för att få in fler medlemmar i SFK.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Informationsmöte den 22 juni

Medlemmar i Skånska Fältrittklubben inbjuds härmed till informationsmöte onsdagen den 22 juni kl 18.00 i Derby Club.

Vi kommer att informera från SG årsstämma samt så kommer SG ordförande Anders Lilius och vd Harald Dörum att närvara för att redovisa SG styrelse syn på ny bana i Skåne.

Välkomna!
SFK styrelse

Kallelse till Årsstämma 2022 i Skånska Fältrittklubben

Medlemmarna i Skånska Fältrittklubben kallas härmed till Årsstämma måndagen den 30 maj kl 18.00 på Jägersro i Derby Club.

Via länkarna nedan finner du föredragningslista, valberedningens förslag och övrig information.

> Årsstämma i Skånska Fältrittklubben 2022
> Valberedningens förslag till styrelse

Uppdatering: SFK har till SGIF årsstämma den 12 juni, sänt in en motion om ett förslag på lösning med finansiering för en ny bana i Bara. Presentationen av förslaget kommer att genomföras under § 15 vid vår årsstämma den 30 maj.

Medlemsmöte 13 april

Som medlem inbjuds du härmed till informationsmöte i Derby Club på Jägersro 2022-04-13 kl. 16.00. Det vill säga efter tävlingarna på årets första tävlingsdag.

Medlemmar i Skånska Fältrittklubben kallas härmed också till Årsmöte
2022-05-30 kl. 18.00. Särskild kallelse med handlingar kommer.

Välkomna!

SFK Styrelse

Tack från ordförande

Det var med glädje jag genomförde lördagens stallrunda med stor uppslutning. Vi var cirka 100 personer, som i vackert vårväder kunde besöka tränarna och få se vackra hästar.

Stort tack till deltagande tränare och er personal för ert positiva upplägg. Stämningen var glad och positiv samt likaså mycket god stämning vid lunchen och vid sändningarna från Dubai. Tack alla för ert deltagande och för en trevlig dag.

På söndagen genomförde Svensk Galopp en utbildningsdag för våra unga ryttare i vår sport, ponnygaloppen. Jag fick under några minuter berätta lite om SFK och vad vi gör för att stödja genomförandet och utvecklingen av ponnygaloppen. Även här stor uppslutning med glad stämning.

Tack Jessica Long, för en föredömlig genomgång i ditt stall om det engelska fullblodet. Stort tack också till SG genom Mimmi Jarl och Sofia Presits för väl planerad och genomförd dag.

Avslutningsvis ett stort tack till alla deltagare under dessa två dagar. Tillsammans för vi sporten vidare med ett sådant fint engagemang.

Håkan Birger
Ordförande Skånska Fältrittklubben

Styrelsens månadsbrev för mars 2022

Galoppvänner! Nu i mitten av mars har våren kommit på allvar och därmed också öppnandet av tävlingsbanan för träning inför kommande säsong. Det är en njutning att följa träningen med vårsol och frustande hästar.

Många möten pågår i dessa dagar avseende ny galoppbana i Skåne. Ytterst handlar det om den skånska galoppens, och även svensk galoppsports framtid.

Ny galoppbana i Skåne

Torsdagen den 17 mars genomförde SG, genom sin ordförande Anders Lilius och VD Harald Dörum, ett informationsmöte med de tre sällskapens och SG styrelser samt med Svensk Galopp Ideella förening (SGIF) fullmäktige. Mötet genomfördes på Jägersro med digital uppkoppling för övriga. Agendan bestod av SG ekonomiska situation, utbetalningar från Täby försäljningen samt ny bana i Skåne.

Trots alla medel som tillförs SG från ATG, blöder vår sport ekonomiskt. Ännu mer besvärande är det att ledningen inte lyckas hålla en budget i balans, utan redovisar framöver miljonbelopp i årlig förlust. Det förstår ju alla, att detta förhållningssätt inte kommer att gå väl.

Försäljningen av Täby framställs av den nuvarande ledningen som en affär med betydligt mindre utdelning än mot tidigare redovisat. Frågan många ställer sig är, vilket är rätt? Tydligen så har tilläggsavtal genomförts för några år sedan då SG befann sig i ekonomisk knipa. Vid redovisningen av detta tilläggsavtal, framförde Anders Lilius att ansvarig för detta dåliga avtal var den som undertecknat detta och den personen inte längre finns med oss. Hur kan man bara framföra en sådan sak mot en avliden person!? Har inte den då sittande styrelsen med dåvarande ordförande något ansvar?

På Jockeyklubbens hemsida finns det nu också ett uttalande från Dag Johansson, tidigare VD på SG. Läs gärna artikeln, där Dag uttalar sig om TPAB avtalet. Dag var med och förhandlade fram detta avtal mellan SG, Skanska och JM. Dag beskriver avtalet som komplext och innehållande stora summor över tiden. Enligt honom så skulle det inte helt stämma vad nuvarande ledning i SG redovisar avseende intäkter från försäljningen.

Med ovanstående som grund redovisade sedan Anders Lilius tre alternativen för ny bana i Skåne.

1. Bara med träning- och tävlingsanläggning.
Lilius är fortfarande mycket bekymrad över miljön på Bara, detta trots alla utlåtanden från Länsstyrelsen i Skåne, miljöjurister, PEAB och Svedala kommun. Det spelar ingen roll vilka fakta som läggs på bordet, så har detta blivit ett mantra för honom och hans styrelsekollega Jan Ohlsson. För dessa båda herrar är tydligen miljön det stora problemet med att vara i Bara. Som någon klok person sa ur SFK fullmäktigegrupp; ”Jag förstår inte varför du (Lilius) hänger upp dig på miljön, som jag med mina kunskaper och det som framkommit inte ses som ett problem för mig. Problemet är ju den ekonomiska situationen som precis redovisats. Ta tag i den i stället.”

2. Delad anläggning med tävlingsbana tillsammans med en annan part samt träningsanläggning på annan plats.
Lustigt nog, så skulle en av fördelarna med detta alternativ vara att det skulle locka tränare till Skåne från hela Skandinavien, men tydligen inte Bara alternativet. Någon redovisning för kostnader, platser eller med vem, kunde inte redovisas. Alternativet skulle innebära hyresgäst på båda platserna.

3. Skånska Fältrittklubben tar ansvaret och bygger ny bana i Skåne.
Alternativet var såväl överraskande som uppseendeväckande. Skälen till alternativet är enligt Lilius att vi i SFK inte ser några problem med miljön i Bara samt att vi framfört att det finns investerare. Alternativet framfördes med ett hånleende från SG ordförande, Anders Lilius. Detta alternativ kan inte annat än uppfattas som förakt för SFK och alla aktiva i Skåne.

SG ordförande och VD hade ett informationsmöte med tränarna på Jägersro den 18 mars. Samma agenda som dagen innan med sällskapen. Här blev det också ordväxling mellan tränarna och SG. Våra tränare befinner sig i en mycket svår situation under nuvarande förhållanden. Tränarna på Bro Park beklagar sig över sina träningsförhållanden och får ekonomisk kompensation för detta, här nere vet tränarna inte vilka träningsförhållanden som råder nästa år och hur framtiden ser ut med en ny anläggning. En fråga som ställdes flera gånger var; Vad ska vi säga till våra kunder hästägarna? Då frågan aldrig besvarades ställdes den igen till Anders Lilius innan mötet avslutades, varvid han bara ryckte på axlarna utan svar.

Arbetsklimatet inom SG

Arbetsklimatet inom svensk galoppsport kan inte annat än anses som mycket ansträngt. Det har bland annat smugit sig in en tystnadskultur. SG valberedning har den senaste tiden genomfört intervjuer med medlemmar i SG styrelse. Jan Ohlsson ringer upp ordföranden i SFK efter en sådan intervju och anklagar honom för att ha spridit information om honom till valberedningen, och ställer frågan om så har skett. Svaret på frågan blev varken ja eller nej. Några timmar senare ringer även Anders Lilius upp och ställer samma frågor. Svaret blev detsamma. Då antydde Lilius att det nog var så att informationen kommit från SFK, då han berättade att samma fråga hade ställts till ordförandena i Göteborg och Stockholm. SGIF består av de tre sällskapen, vilka genom fullmäktige utsett ordförande och styrelse i SGIF och SGAB. Det måste anses som mycket anmärkningsvärt att ordföranden och en styrelsemedlem kontaktar de tre sällskapens ordförande för att fråga om någon av dessa lämnat information till valberedningen.

För ny galoppbana i Skåne finns det två arbetsgrupper. En med inriktning på Bara med Anders Lilius, Harald Dörum, Urban Jonsson och Anders Klemedsson. Den andra gruppen jobbar med alternativ 2, delad anläggning. Här ingår också Anders Lilius och Harald Dörum samt Håkan Birger. Båda grupperna är utsedda av SG styrelse. Sedan finns det en självutnämnd person som jobbar med att ta fram underlag och förslag till Anders Lilius avseende de samtal som förs, nämligen Lilius vapenbroder Jan Ohlsson. Han är mannen bakom delad anläggning i alternativ två och den som framfört ett skriftligt underlag till SG styrelse samt till sällskapens ordföranden om att Bara alternativet är helt förkastligt, med huvudmotivet ”kontaminerad mark.”

Det kan heller inte annat än uppfattas som att Anders Lilius och Jan Ohlsson ständigt är inne och petar i den operativa verksamheten, vilket lägger en kraftig hämsko på VD:s roll och arbetsklimat. Vidare kan det inte annat än uppfattas som att de båda genomför en ledning med ett ledarskap som innebär härska genom att söndra. Aldrig någonsin tidigare har det varit sådant gnissel mellan Skåne och de båda andra sällskapen. I mångt och mycket arrangerat av denna duo. Det har till och med lämnats ett skriftligt förslag från Jan Ohlsson förra året, om att uppförandet bland sällskapen (läs SFK) behöver förbättras och åtgärder vidtas. Ja han föreslog också (vi lämnar inte ut namnet) att en fullmäktigeledamot borde uteslutas från all svensk galopps verksamhet. Ledarskap är något som dessa båda inte har någon känsla för. Det har tydligen inte gått upp för dem att det är en stor skillnad att leda ett företag mot en ideell förening.

Kommittéer och arbetsgrupper

Håkan Birger och Monica Jansson deltar som referensgrupp till det stadgearbete som pågår inom SG. Reviderade stadgar är nu ute på remiss hos sällskapen och nästa möte är den 23 mars.

Till ny ansvarig för SFK ungdomssektion har styrelsen utsett Rebecca Stålhandske, som även adjungeras in i vår styrelse. Rebecca är lärling hos Fredrik Reuterskiöld.

Inbjudan har gått ut till stallrunda samt att följa tävlingarna från Dubai den 26 mars. Glöm inte att betala in för lunchen, för nog kommer du till detta! Inbjudan bifogas.

Jägersro Galopp behöver stöd vid event med guidning av mindre grupper. Vi brukar besöka ledvolt, vågrum, lokala galoppdomstolen, måldomare, dopingkontroll, m m. Vi behöver bli fler, och Du som vill vara med och guida kan anmäla detta till; info@skanskafaltrittklubben.se

Du som inte redan betalat in årsavgiften på 300 kr för 2022 ska göra detta till bankgiro 144-6947 före den 31 mars. Är Du under 25 år är årsavgiften 150 kr och är Du under 18 år är det 50 kr. Titta Dig om i Din vänkrets av galoppvänner och hjälp till för att få in fler medlemmar i SFK.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Stallrunda och Dubai World Cup på Jägersro

Skånska Fältrittklubben (SFK) kommer att genomföra ”Stallrunda” bland tränarna på Jägersro 2022-03-26.

Samling kl 1030 vid bilinfarten till stallbacken, som ligger vid stora parkeringen. Därefter förflyttar vi oss runt till de olika tränarna.

Efter rundvandringen (ca kl 1245) kommer vi att samlas i John Scott´s Bar för lunch och lite information inför årets galoppsäsong samt prisutdelning till 2021 års champions på Jägersro Galopp.

Här finns också möjlighet för information om delägarskap av häst samt delta i en tävling med fina priser.

Barservering med diverse drycker. Vi kommer att sända direkt från Dubai World Cup med fina Grupp löpningar och som avslutas med Dubai World Cup, med första start kl 1245 svensk tid. Tävlingarna följer vi till sista loppet med öppen barservering.

Inget krav på att äta lunchen eller att vara med på Stallrundan för att följa Dubai World Cup.

Stallrundan och sändningarna från Dubai World Cup är för alla galoppintresserade och vi har inget krav på medlemskap i någon förening.

Lunchen kostar 155 kr för Kalvfärsbiff med överbakad morot, syrlig sky, dillkräm och örtslungad potatis inklusive plocksallad, bröd och vispat brynt smör och vill du ha räksmörgås i stället, så kostar denna 135 kr. Drycker till samt andra smårätter finns att köpa. Kaffe & kakbuffé till försäljning för 38 kr. Fullständiga rättigheter. Betalning för lunchen görs genom insättning på Bankgiro 144-6947 före den 23/3, glöm inte att ange för vem betalningen avser.

Påminner också de medlemmar som ännu inte betalat medlemsavgiften på 300 kr för 2022, under 25 år 150 kr och under 18 år 50 kr insättning på Bankgiro 144-6947 före den 31/3.

För medlemskap i SFK, fyll i ansökningsformuläret på hemsidan och sänd in detta.

Välkomna!

SFK styrelse

Kontaktperson
Håkan Birger
073-507 63 90

Styrelsens månadsbrev februari 2022

Galoppvänner! Januari och februari är ju inga månader där galoppsporten i Skandinavien genomför sin kärnverksamhet, i synnerhet detta året då även tävlandet på Bro Park har vintervila. Desto större intresse har det blivit under året för den stora skara av hästar från Skandinavien som nu tävlar i Dubai.

Lite tidigare AW blir det när tävlingarna drar igång mitt på fredags eftermiddagarna och det är glädjande att följa goda prestationer mot tufft motstånd. Ska bli intressant att även följa tävlingarna i Saudiarabien med bl a jockeyturnering med Ulrika Holmquist. Hur många av de skandinaviska hästarna som är anmälda kommer att startanmälas? Blir spännande att följa.

Ny galoppbana i Skåne

Det har tydligt framkommit att medlemmarna i SFK och övriga intressenter i och utanför Skåne, upplevt att det saknats information och engagemang från SFK i frågan, var befinner sig en ny galoppanläggning tidsmässigt och på vilken plats? Frågan ägs till etthundra procent av Svensk Galopp med den organisationsstruktur som råder idag.

Ett antal områden överlämnades till SG:s styrelse av arbetsgruppen ”Ny bana i Skåne” från ordförande för gruppen Jan Kleerup. (Svenska Jockeyklubben). En grupp utsågs av styrelsen i SG på styrelsemöte den 21 november 2021. Gruppen består av: Harald Dörum VD, Anders Lilius styrelseordförande, Urban Jonsson SG och Anders Klemedsson SFK.

Denna grupp har tagit ytterligare ett steg, mot ny bana i Skåne och förhandlingar pågår, med aktuella intressenter. Ett inriktningsbeslut ska vara SG:s styrelse tillhanda inför nästa styrelsemöte den 28 februari.

Att i detta läge gå ut och offentliggöra var, vem, hur och när vore ur ett affärsmässigt perspektiv direkt tjänstefel. Vi i SFK är övertygade om att hela galoppsverige står bakom en ny anläggning i Skåne, till så bra villkor som möjligt. Såväl geografiskt som ekonomiskt.

VD och Styrelseordförande för Svensk Galopp planerar en informationsträff med SFK:s medlemmar under februari/mars månad. Då kan det förhoppningsvis bli svar på de utstående frågeställningar som råder.

Kommittéer och arbetsgrupper

Flera möten har på kort tid genomförts inom Tävlingskommittén och fler kommer i närtid. Propositionerna är planerat till 1 mars, och planen för året är att de endast ska publiceras på Svensk Galopps (SG) hemsida. Sällskapen har fått komma in med förslag på förändringar inför årets tävlingssäsong. SFK har bl a framfört att någon onsdag lunch kunde bytas till fredag kväll i juni/juli, vilket också kommer att ske. Vidare så har vi framfört önskemål om höjda prispengar för tvååringarnas maidenlopp, vi får se hur det går med detta.

Under förra året har det tagits fram förslag inom Tävlingskommittén angående användandet av spö vid tävling och träning, vilka bollats mot respektive sällskap. Spö får nu endast användas i korrigerande syfte,  vilket nu kommer att genomföras under kommande säsong. Även detta framgår på SG hemsida.

Frågan om anmälan till Derbyserien har varit uppe för tidigareläggande, men frågan har behandlats i SG fullmäktige för några år sedan där beslut togs om mars månad, vilket även gäller för samtliga klassiska löpningar i Sverige. Från SFK ingår Håkan Birger och Jessica Long i Tävlingskommittén samt för året förändrade Avelsrådet till Avelskommittén ingår Per Gellström.

Första mötet för året i Avelskommittén genomfördes i januari och nästa kommer att ske nu i februari. Från SFK ingår Anja Rhodin och Ingrid Önning i Licens- och utbildningskommittén. Kommittén har sett över lärlingskontrakten avseende anställningsförhållanden och mer informationen finns publicerad på SGs hemsida, enligt bifogad länk.

https://www.svenskgalopp.se/nyheter-och-media/fortydligande-om-larlingskontrakt/

Håkan Birger och Monica Jansson deltar som referensgrupp till det stadgearbete som pågår inom SG. Reviderade stadgar bedöms vara klara under våren.

SFK avser att genomföra stallrunda samt att därefter följa tävlingarna från Dubai den 26 mars. Särskild inbjudan till detta kommer.

Jägersro Galopp behöver stöd vid event med guidning av mindre grupper. Vi brukar besöka ledvolt, vågrum, lokala galoppdomstolen, måldomare, dopingkontroll, m m. Vi behöver bli fler, och Du som vill vara med och guida kan anmäla detta till; info@skanskafaltrittklubben.se

Du som inte redan betalat in årsavgiften på 300 kr för 2022 kan göra detta till bankgiro 144-6947. Är Du under 25 år är årsavgiften 150 kr och är Du under 18 år är det 50 kr. Titta Dig om i Din vänkrets av galoppvänner och hjälp till för att få in fler medlemmar i SFK.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Månadsbrev från styrelsen – Januari 2022

Hej och god fortsättning på 2022! Som bekant är januari månad sällan en månad med särskild hög aktivitet på våra breddgrader inom galoppsporten. 

I år är dessutom aktiviteten begränsad då inga galopptävlingar sker på Bro Park då underlaget på dirt-track banan bedömts vara otjänligt för tävling. Likaså har den pågående pandemin tagit ny fart med den nya virus varianten Omikron. Den ökande smittspridningen fick till följd att såväl det planerade julbordet i Törringelund som den planerade event-dagen på Jägersro annandag jul fick ställas in.

I de två frågor som sannolikt är de viktigaste för alla oss galoppintressenter i Skåne, nämligen – på kort sikt – träningsförhållandena på Jägersro och – på lång sikt – en ny galoppanläggning i Skåne och då förhoppningsvis ett beslut om detta inte alltför långt fram i tiden. Ständigt arbete pågår i båda grupperna med diverse möten för underlag till beslut. Vi alla väntar spänt på vidare information från Svensk Galopps styrelse som ju som bekant ”äger” dessa frågor och därmed även svaren på frågorna.

För några dagar sedan fick Du bifogat brev via SFK från Svensk Galopps VD Harald Dörum, med en förfrågan om vi medlemmar kan bistå med förslag på tänkbara sponsorer. Det är av största vikt att sällskapen stödjer Svensk Galopp inom olika områden för sportens bästa. Fundera och kom in med förslag enligt brevet, gärna med kopia till vår mailbox; info@skanskafaltrittklubben.se

Detta månadsbrev är kort men vi håller nog alla tummarna för att mera information finns att delge beträffande de två ovan nämnda viktiga frågorna finns att rapportera om i nästa månadsbrev.

Nytt år och nu kan Du som inte redan betalat in årsavgiften på 300 kr för 2022 göra detta till bankgiro 144-6947. Är Du under 25 år är årsavgiften 150 kr och är Du under 18 år är det 50 kr. Titta Dig om i Din vänkrets av galoppvänner och hjälp till för att få in fler medlemmar i SFK.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Inställt på Boxing Day

Eftersom spridningen av Covid-19 tagit fart igen och det har kommit nya restriktioner, ställs vårt planerade evenemang Boxing Day (26/12) in.

Nu får vi se framåt och hoppas på att stallrundan med utsändning från World Cup från Dubai i mars kan genomföras.

God Jul och Ett Gott Nytt År

Styrelsen