Styrelsens månadsbrev november 2023

Då närmar vi oss slutet för denna säsongen och på söndag har vi näst sista tävlingsdagen för säsongen med Svenskt Kriterium och Jockeyklubbens Avelslöpning bland godbitarna denna lite större dag. Stall Perlen sponsrar dagen på olika sätt. Kom bland de 100 första och få en kopp kaffe samt kanelsnäcka vid John Scott´s.

Höststämmor

Svensk Galopp (SG) genomförde sin Höststämma i Stockholm den 29 oktober. Dagen innan genomfördes ett Rådslag, en mötesplats för fullmäktige samt SG styrelse där SG VD kan ta upp aktuella frågor samt genomföra information. I år lades allt fokus på att informera om den utredning som genomförts avseende SG organisation, SG:s ekonomiska situation samt vintergaloppen.

Utredningen visade att SG inte har för stor organisation mot de uppgifter som ska genomföras, däremot kan det finnas möjligheter till bättre effekt.
SG befinner sig i en ekonomisk situation där det är lång väg kvar för att uppnå en budget i balans. Det klargjordes att åtgärder krävs för att få till en bättre ekonomisk situation. Första åtgärden är att ställa in samtliga tävlingsdagar nästa år i januari och februari samt att tävlingsbanorna stängs ned efter årets sista tävlingsdag. Träning får därefter ske på de träningsbanor som finns tillgängliga. Fler åtgärder kommer att presenteras efterhand.

Vid Höststämman beslutades bland annat följande:

Val av SG Valberedning
SGS: Louis De Geer, med Lena Staag som suppleant.
SFK: Catarina Genberg, med Alexandra Granrot som suppleant.
GGS: Lars Gradin, med Åsa Edvardsson som suppleant.

Motion från SGS om förändring av Svenskt Derby.
En återgång till ett Derby för skandinaviskuppfödda hästar. Ingen Derby serie.
Flera personer yttrade sig i frågan, och Håkan Birger uppgav ett antal skäl till att inte ändra Derbyserien. Efter diskussioner beslöts att återremittera frågan till SG:s styrelse, som ska utreda den för beslut vid nästa årsstämma.

Motion från styrelsen, revision av Svensk Galopps stadgar
Motionen föreslog att minska antalet ledamöter i fullmäktige till 17 st, men med samma inbördes proportioner som dagens, det vill säga 8 för SGS, 6 för SFK och 3 för GGS. Inom SG:s styrelse hade dessutom ett annat förslag kommit fram, att man skulle ha 15 ledamöter, varav 5 från varje sällskap. Då detta förslag inte hade sänts ut till fullmäktige före stämman, beslöts att bordlägga frågan till en kommande stämma.

Fyllnadsval till styrelsen i Svensk Galopp
Bodil Blomqvist intill årsstämman 2025
Peter Engström och Bengt-Ove Hedborg intill årsstämman 2024
Övriga motioner återremitterades för handläggning till SG ledning.

SFK Höststämma

Vi i SFK genomförde en välbesökt (73 medlemmar) Höststämma den 6 november på Jägersro. Dagordning enligt stadgarna med bland annat följande:

Information från styrelsen från SG Rådslag och Höststämma samt information från projektledaren Jan Carlson angående arbetet med ny bana i Bara.

Val av fullmäktige jämte suppleanter till SG enligt följande:

Kristina Anderson
Monica Jansson
Håkan Birger
Peter Jardby
Peter Engström
Björn Malmberg
Catarina Genberg
Jessica Ohlson
Alexandra Granrot
Eva CS Pettersson
Jacqueline Henriksson
Linda Reuterskiöld

Suppleanter
Nina Lindberg Lensvik
Padraig Long
Ulf Wernberg
Fredrik Reuterskiöld
Jan Carlson
Jonas Åkerman

Utseende av en arkivgrupp för att tillsammans med Skånska Travsällskapet ta hand om det gemensamma arkivet i Korsvirkeshuset.
Håkan Birger (sammankallande), Bo Gillborg, Christian Holm och Bo Nyberg.

Avtackning av Per Gellström och Anders Klemedsson efter många år i vår fullmäktigegrupp.

Efter att Höstmötet avslutats genomförde SG VD, Anders Gustavsson, en nedkortad information från Rådslaget.

Som sanna skåningar blev det sedan mat under gemytliga former.

Ny galoppbana i Skåne

Projektet är nu inne i en period där dess olika processer har långa ledtider. Svedala kommun har tagit nödvändiga beslut för att starta den planprocess som krävs för att en ny detaljplan ska kunna komma på plats för det markområde som galoppbanan ska anläggas på.

Upphandling av part som ska stötta projektet med olika tillståndsprocesser och utredningar under planprocessen är på gång. En budgetkalkyl för anläggningen ska vara klar inom någon vecka.

Arbete pågår med det kommande hyresavtalet samt en mer detaljerad kravspecifikation. Olika mindre arbetsgrupper är initierade när det gäller arbetet med kravspecifikationen. Arbetet med hyresavtalet och kravspecifikationen kommer att pågå en bit in på nästa år och planprocessen kommer att pågå i alla fall under hela nästa år. På det stora hela följer det löpande arbetet projekt- och tidplanen.

Svensk Galopps Värdegrund

En fråga som belystes på Rådslaget och som SG VD även tog upp med oss inom SFK efter Höstmötet är hur vi uppträder mot varandra inom vår sport. Det har framkommit att många inom sporten, inte minst anställda inom SGAB, mår dåligt av att hur vi behandlar varandra. Detta är inte acceptabelt i någon organisation och här behövs krafttag inom vår sport. Åtgärder kommer att vidtas framöver för att stävja detta.

Nedan SG värdegrund kopierat från SG hemsida.
Svensk Galopps värdegrund gäller för alla licensinnehavare, anställda, konsulter, funktionärer och förtroendevalda inom Svensk Galopp. Här kan du ta del av värdegrunden.
Licensinnehavare, anställda, konsulter, funktionärer och förtroendevalda inom Svensk Galopp har alla ett gemensamt ansvar för hur vi agerar och för hur vi framställer galoppsporten.
Vi ska föregå med gott exempel, följa de regler och normer som finns och stå för ett sportsligt uppträdande mot såväl hästar som människor. I galoppsporten spelar hästarna huvudrollen och hästarnas välbefinnande ska alltid komma i första hand – före krav från tränare, ägare, uppfödare, spelare och andra.
En fri och öppen debatt gagnar galoppsporten. Samtidigt är det viktigt att vi respekterar och visar hänsyn till varandra i ord och handling och strävar efter konstruktivitet och saklighet när vi framför våra åsikter, såväl internt som i offentliga kanaler och sociala medier.
Vi ska alla verka för att locka nya intressenter till galoppsporten genom att vara goda ambassadörer. Till galoppsporten är alla välkomna- oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar.
Vi måste alla reagera, agera och ta ansvar om någon bryter mot våra överenskomna riktlinjer. De etiska och moraliska frågorna ska ständigt beaktas.
Att tävla på lika villkor, vara ärlig och en god medmänniska är viktiga förutsättningar för vår galoppsport. Vi ska därför aktivt verka och agera mot fusk, dopning, mobbning och våld.
Vi ska även värna miljön och sträva efter en minskad miljöpåverkan.
För oss handlar galoppsport om rättvisa, respekt, värdighet och glädje – och vi agerar för att visa det!

Firande

Jägersro Galopp med Skånska Fältrittklubben kommer att fira 2023 års lokala champions vid Jägersro den 9 december på Jägersro.
Svensk Galopps Gala kommer även nästa år att genomföras i Malmö den 17 februari.

Vinteraktiviteter

Vi kommer även denna vinter att planera för att arrangera sändningar från galopptävlingar ute i världen som passar in på tider för att samtidigt äta en lunch ute på golfbanan i Bara. Vi återkommer med detta efterhand.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben