Ny ordförande och två nya styrelsemedlemmar i Skånska Fältrittklubben

På torsdagskvällen var det årsmöte i Skånska Fältrittklubben. En på många sätt händelserik stämma och en milstolpe i föreningens långa historia. Jacqueline Henriksson lämnade över stafettpinnen som ordförande till Håkan Birger. Vidare valdes två helt nya ledamöter in i styrelsen. Föreningens medlemmar fick även viktig information gällande framtidens galoppsport i Skåne.

Jacqueline Henriksson, som gjort ett jättejobb som ordförande i Skånska Fältrittklubben i nio händelserika och stundtals stormiga år, aviserade redan ifjol att hon hade för avsikt att lämna sin ordförande- och styrelsepost i Skånska Fältrittklubben. Föreningens medlemmar framförde ett stort tack till Jacqueline för ett skickligt och väl utfört arbete. Som avtackningsgåva från Skånska Fältrittklubben och Svensk Galopp fick hon bland annat en kurs i hästuppfödning i England.

Till ny ordförande i Skånska Fältrittklubben utsågs Håkan Birger, som varit styrelsemedlem och vice ordförande föreningen sedan många år tillbaka.

Även Johannes Efstratiadis hade tackat nej till ytterligare en mandatperiod i SFK:s styrelse. Därmed fick stämman i uppdrag att välja in sammalagt tre, varav två helt nya styrelsemedlemmar.

Valbredningen föreslog omval för Jessica Long i ytterligare tre år. Jessica trädde in i SFKs styrelse för ett år sedan. Vidare föreslog valberedningen nyval för Bo Jacobsson och Maria Westman för tre år. Ett motförslag hade dock lämnats in som föreslog Anja Rhodin som ny styrelseledamot istället för Maria Westman.

Stämman antog Jessica Long och Bo Jacobsson som nya styrelseledamöter enligt valberedningens förslag. Beslutet gällande Maria Westman och Anja Rhodin avgjordes genom sluten votering, där Anja Rhodin fick flest röster bland medlemmarna.

Efter torsdagens stämma består Skånska Fältrittklubbens styrelse av:

Håkan Birger, ordförande
Per Gellström, vice ordförande
Jan Carlson
Staffan Lidström
Jessica Long
Bo Jacobsson
Anja Rhodin

Vidare valdes revisorer och revisorssuppleanter in enligt valberedningsens förslag. Även valberedningen fick fortsatt förtroende av stämman.

Inför stämman hade även medlem Ingrid Önning lämnat in en motion gällande föryngringen i sporten. Styrelsen föreslog stämman att ge bifall för motionen, vilken den även gjorde. En arbetsgrupp med Jessica Long som sammankallande kommer att tillsättas för att jobba vidare i denna viktiga fråga.

Under punkten av styrelsen hänskjutna ärenden gav styrelseledamot Jan Carlson lite information om den nya personuppgiftsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj. Skånska Fältrittklubben har bland annat tagit fram en ny integritetspolicy som finns publicerad på hemsidan.

Sist men inte minst gav ordförande en lägesrapport om skånegaloppens framtid och arbetet med att finna mark för en ny tränings- och tävlingsarena i Skåne när nuvarande Jägersro flyttar ut till Husiefältet. Att få till stånd en samägd bana tillsammans med Skånska Travsällskapet ser dessvärre inte ut att vara möjligt. På den markareal som idag utgör Husie-fältet finns dessutom inte plats för varken permanenta stallar eller träningsbanor.

Den av SG tillsatta styr- och arbetsgruppen har istället koncentrerat arbetet på att finna ny mark i Skåne som kan inrymma både tränings- och tävlingsbanor för galoppen. Arbetet har intensifierats den senaste månaden. Förhoppningsvis kan SFK inom en snar framtid kalla medlemmarna till ett nytt informationsmöte i frågan.

Två hedersmedlemmar och 63 medlemmar deltog vid årsmötet.