Styrelsens månadsbrev september 2022

Nu i mitten av september återkommer vi med lite information när hösten har börjat komma efter en solig och fin sensommar.

Vi har inte sänt ut något månadsbrev sedan i våras och det beror på ett antal orsaker.  Vårt månadsbrev i mars uppskattades inte i alla delar och sanningen är för det mesta i betraktarens ögon. Vi försöker i våra månadsbrev förklara vad som händer inom vår sport för våra medlemmar och hur vi har uppfattat olika händelser.

Vi har inriktat oss på att genomföra information med möten angående utvecklingen av en ny galoppanläggning i Bara. Arbetsbördan har sedan i mars också varit stor, då vi lagt ned oerhört mycket tid på att få fram ett förslag på galoppanläggning i Bara till SG årsstämma. Vi tog där hjälp av en utomstående konsult för att få fram de olika förslagen till finansiering samt ett konkret förslag till årsstämman.

Ny galoppbana i Skåne

Sedan SG årsstämma den 12 juni har en arbetsgrupp bestående av Håkan Birger (ordf och sammankallande), Bengt Ekenstierna (konsult), Alexandra Granrot (SFK), Christian Elmehagen (SGS) och Anette Johansson (GGS) genomfört en analys för de två alternativen; tillsammans med travet på Nya Jägersro samt Skönabäck (träningsanläggning) och alternativet Bara med fullskalig galoppanläggning.

Resultatet redovisades med en rapport den 20 juli och för SG styrelse den 21 juli. SG genomförde sedan en extrastämma den 28 juli, där fullmäktige röstade för arbetsgruppens rekommendation om projektering för en ny galoppanläggning i Bara enligt nedan.

”Arbetsgruppen rekommenderar att Fullmäktige uppdrar till styrelsen att påbörja projektering av uppförande av galoppanläggning i Bara, Svedala kommun med inriktning att SG ska ges möjlighet att hyra anläggningen. Uppdraget ska omfatta konkretisering av hyresvillkor med potentiell exploatör och fastighetsägare. Uppdraget ska innebära att en sammanhållen projektplan kan presenteras. När ett sådant arbete är slutfört, förs frågan om Bara-alternativet till SG:s stämma för beslut att ingå sådant hyresavtal. Arbetsgruppen rekommenderar att Fullmäktige uppdrar till styrelsen att inrätta en projekteringsgrupp med uppdrag att genomföra ovan nämnd projektering. Arbetsgruppen rekommenderar att i projekteringsgruppen ska ingå bland annat representanter från SFK och tränare från Jägersro.”

Arbete med projekteringen har kommit igång och arbetsgruppen har lämnat över sitt underlag med bl a de två möjliga finansiärerna till projektgruppen.

I projektgruppen ingår bl a Håkan Birger, men någon projektledare är ännu inte utsedd. I styrgruppen ingår respektive sällskaps ordförande, SG:s ordförande samt VD. Möten har genomförts med vald finansiär för att påbörja arbetet med hyresavtal. Ett sådant kan bli ganska så komplext och kräver sin tid för färdigställande. När båda parterna sedan är överens, kommer avtalet att överföras till SG fullmäktige för beslut, planerat någon gång före årsskiftet. Det har genomförts två möten inom styrgruppen, men någon ytterligare information därifrån är för tidigt att delge. Något sammanhållet möte har ännu inte skett inom projektgruppen.

En fråga som ofta kommer upp och som många anser obesvarad är var och hur träning kommer att ske på Jägersro från våren 2023. Någon förändring mot nuvarande avtal har inte skett och därmed har SG ett gällande avtal som löper ut 2026-12-31.

Inom SG Tävlingskommitté så har arbetet påbörjats inför nästa säsong. Det som är bekymmersamt är att det har ställts in cirka 30 löpningar i Sverige detta året med anledning av för få startanmälda hästar. I övrigt också små startfält i för många lopp. Olika förslag har ventilerats för att öka antalet hästar i loppen, men inget är fastställt och nästa möte är den 22 september.

Helgen den 29-30 oktober kommer våra fullmäktigeledamöter att delta på Svensk Galopps rådslag och höststämma i Stockholm. Förutom sedvanliga ärenden på stämman så som till exempel ekonomiskt utfall för årets första sex månader och val av ledamöter till valberedning, kommer uppföljning av olika beslutspunkter från årsstämman att genomföras. Rådslaget kommer bland annat att innehålla uppföljning av SGs strategiska verksamhetsplan samt avrapportering kring projekteringen av ny bana i Bara.

Den 9 oktober är det lite av ”Skånska Fältrittklubbens dag” på Jägersro. Då genomförs SFK Jubileumslöpning samt så sponsrar vi ponnygaloppen samma dag. Stanna gärna kvar efter ordinarie tävlingar och följ våra mycket inspirerade och duktiga ponnyryttare. De lägger ned mycket tid på sitt intresse för ponnygalopp med bland annat fantastiskt fint ”utsmyckade” hästar vid tävling. Ponnyryttarna för dagen med sin krets kring hästen bjuds denna dag på nygrillad korv av SFK vid Jockeyrummet.

Vill påminna om att Jägersro Galopp behöver stöd vid event med guidning av mindre grupper. Vi brukar besöka ledvolt, vågrum, lokala galoppdomstolen, måldomare, dopingkontroll, m m. Vi behöver bli fler, och Du som vill vara med och guida kan anmäla detta till; info@skanskafaltrittklubben.se

Titta Dig om i Din vänkrets av galoppvänner och hjälp till för att få in fler medlemmar i SFK.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben