Sammanfattning från SFK styrelsemöte måndag 18 januari

SFK genomförde styrelsemöte på Jägersro 210118, återigen väl utspridda i Derby Club. Närvaron var nedsatt till det maximerande antalet av åtta p g a rådande pandemi, vilket innebar att de adjungerande styrelsemedlemmarna inte var närvarande, dock var Anna Thelander på plats även denna gången för informationsutbyte mellan SFK och SG/Jägersro Galopp.

Inledningsvis fastställdes föregående mötesprotokoll, nr 8 2020.

Ordförande informerade om att då Rådslag genomförs med respektive sällskap, så ska alla sällskapens ordförande delta. Förslag finns för att sällskapen ska driva på genomförande av tagna beslut i fullmäktige genom en arbetsgrupp med två representanter från respektive sällskap. Ur SFK utsåg styrelsen Per Gellström och Jan Carlson. Ordförande meddelade att han har blivit intervjuad av SG valberedning inför årets val av styrelse.

 Styrelsen utsåg deltagare ur SFK till följande kommittéer:

SG avelsgrupp; Mathias Schildt och Bengt Thomasson.

Licens- och utbildningskommittén; Anja Rhodin och Ingrid Önning.

Ungdomsrepresentant ur SFK utses på nästa styrelsemöte. Dock togs beslut om att adjungera Hanna Nimåker till SFK styrelse som representant för ungdom och ponnygaloppen.

 Anna Thelander informerade om att det nu är en lugn period på anläggningen. Inför säsongen så kommer innerrailen på tävlingsbanan att bytas ut samt att den vänstra rakbanan på Husiefältet kommer att få flis som nytt underlag. Planering pågår för årets kommande eventdagar.

Tillträdande VD för SGAB kommer tillika att vara marknadschef samt administrativ chef.

Kassören meddelade att föreningens olika konton samlats på ett konto samt att avsättning av medel kommer att ske i fonder, allt enligt tidigare styrelsebeslut. Inför årets bokslut så kommer möte i närtid att ske med revisorn.

I spelutredningen pågår olika frågeställningar angående spellicenser.

I tävlingskommittén har två möten genomförts de senaste veckorna med olika frågeställningar inför årets säsong. Riktlinjer till sportchefen har givits i dagarna, vilket innebär att årets propositioner kan komma ut något senare mot förra året.

IT kommittén har genomfört ett möte inför SG nya hemsida, som ska vara i drift den 16 februari med ny sportwebb.

Licenskommittén har sett över bestämmelserna och kommer framöver bl a att kontrollera kommande lärlingars reglementskunskaper samt genomföra intervju före licens.

SGAB styrelse med VD kommer att genomföra Rådslag med SFK styrelse och fullmäktigegrupp den 21 januari via Teams. Normalt genomförs detta på hösten med alla sällskapens representanter samlade.

Styrelsen diskuterade också ett upplägg för att månadsvis genomföra information till klubbens medlemmar.

Tolv nya medlemmar godkändes av styrelsen.

Nästa styrelsemöte fastställdes till den 1 februari. Vidare enades styrelsen om att genomföra kommande styrelsemöten via Teams intill lättnader kommer för pågående pandemi samt att direkt efter varje styrelsemöte ska telefonmöte genomföras med SFK fullmäktigegrupp.

Styrelsens årsbrev och julhälsning

Då är galoppåret 2020 avslutat med glada minnen från lysande prestationer av våra hästar, tränare, hästskötare, banpersonal, tjänstemän och inte minst hästägare som gör det möjligt att bedriva och utveckla vår sport.

Men det som klingar mest i minnesbanken är Corona utbrottet i början på säsongen som gjort att vi som åskådare har fått följa tävlingarna på distans via alla olika slag av digitala kanaler, trots detta har tävlingarna kunnat genomföras, detta på ett säkert sätt som all personal på och omkring Jägersro, Bro och Göteborg bidragit till på ett alldeles utmärkt sätt.

Jag är övertygad om att alla tränare och ägare har någon eller några hästar som överträffat förväntningarna och för oss vid sidan, minns vi bland många fina prestationer Reddy Teddy i Danska Derbyt, Lennart Jr Reuterskiöld årets tränare. SFK:s Jubileumslöpning vanns av Suspicious Mind tränad av Nina Lensvik. Svenskt Derby vanns av Bullof Wall Street av med hatten för den prestationen.

Som en konsekvens av Corona smittan så kommer årets julbord med hyllningar till årets prestationer gå om intet. Vi får fira dubbelt när ”farsoten” släppt greppet.

Men för att kunna bedriva och vidareutveckla galoppsporten krävs också mycket arbete utanför själva banan med träning och tävling. Hur skall vi gemensamt i Sverige ta ett ansvar för att vi går framåt, får flera hästägare, tränare och ett större spel och ett ökande publikintresse?

Vi i styrelsen i Skånska Fältrittklubben har tagit fram ett strategidokument som förhoppningsvis skall leda vår verksamhet framåt mot 2025 tillsammans med de två övriga sällskapen i Göteborg och Stockholm. Vi har numera frekventa kontakter mellan de tre ordföranden i sällskapen och har som målsättning att träffa de övriga styrelsemedlemmarna i Göteborg och Stockholm när Coronan släppt sitt grepp. En sanning är att tillsammans är man stark, ensam får man allt som ofta slåss mot väderkvarnar.

En ny galoppanläggning i Skåne är en förutsättning inte bara för att utveckla sporten utan också att förhindra dess långsamma död! Projektet för en planerad galoppanläggning i Bara lever och det väntas nu på diverse dokumentation från ett antal intressenter rörande detta område. Avgörande besked väntas under kvartal ett 2021.

Till styrelsen i Svensk Galopp bidrar Skåne med Jacqueline Henriksson och Bo Jacobsson. Gisela Jardby är ny i Svensk Galopps valberedning och Jaana Alvesparr är suppleant. Ingrid Önning har ersatt Hans-Inge Larsen i valberedningen för Skånska Fältrittklubben.

Vi vill inte bara hålla våra medlemmar välinformerade om vad som händer framåt utan också ställa krav på våra fullmäktigeledamöter att vara väl uppdaterade och pålästa inför det beslut som fattas på års- och höststämmorna i Svensk Galopp. En väl sammansatt fullmäktigegrupp är en förutsättning för att besluta och påverka beslut som leder vår sport i rätt riktning framåt.

Vi har en uppmaning till er alla medlemmar, försök att värva en ny medlem var. Årsavgiften är sänkt från 600 kr till 300 kr och för ungdom från 200 kr till 150 kr. Ju flera aktiva och intresserade medlemmar ju tyngre väger beslut som gynnar vår verksamhet i syd. Vår sport är en attraktiv vara där vi som är medlemmar och aktiva är de bästa säljarna.

Du kan redan nu betala in årsavgiften för 2021 på bankgiro 144-6947.

God Jul och ett Gott Nytt Galoppår 2021!

önskar styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Minnesord Ebbe Cronberg

När jag för några dagar sedan fick veta att Ebbe Cronberg gått bort var min omedelbara reaktion att Ebbe var nog en människa som var väldigt nöjd med sitt långa liv.

www.jockeyklubben.se har Björn Eklund skrivit om Ebbe, bl.a. finns en sammanfattning om allt, och det var mycket, som Ebbe sysslat med inom galoppsporten.

Jag lärde känna Ebbe på 70- talets Jägersro. Var det galopp på Jägersro var Ebbe och hustru Birgitta alltid på plats och Ebbe kände alla och alla kände Ebbe. Under hela sitt liv var han väldigt lätt att tycka om. Dessutom hade Ebbe alltid ett stort och genuint intresse för människor. Kanske inte konstigt att Ebbe valde att bli läkare, humanism och omtanke är ett par ord som verkligen stämde in på honom.

En djupare vänskap växte fram med Ebbe ungefär samtidigt som jag blev sportchef för JTG´s (1984) galoppavdelning. Samordningen trav-galopp var ganska ny och krockarna mellan disciplinerna var legio. Ebbe som även var väldigt travintresserad var nog den viktigaste ”grå eminensen” när två kulturer skulle samordnas. Med sitt lugna, kloka och prestigelösa sätt kunde Ebbe slipa av alla kanter och trav och galopp kunde ju leva i god sämja under många framgångsrika år.

Oavsett om det var Fältrittklubbens ordförande Malte Ramel eller en arbetsryttare i ett stall som behövde ett gott råd, Ebbe behandlade alla lika och alla hade ett reservationslöst förtroende för honom. Även i den nationella eller Skandinaviska galoppsporten var Ebbe ett synnerligen respekterat namn. Problem och Ebbe var en person som kallades in för att hjälpa till, han hade förtroende hos alla.

Något som kanske inte så många känner till, Ebbe hade inget behov att tala om det, var hans engagemang för personer inom sporten som på något sätt hade problem avseende hälsan eller bara rent mänskliga sådana. Ebbe höll kontakt, ringde och kom på besök.

Många är vi som känner att vi borde engagera oss mer för våra medmänniskor, Ebbe var en sådan som verkligen gjorde ord till handling och oftast i all tysthet.

Ebbes livskamrat Birgitta gick tyvärr bort alldeles för tidigt men Ebbe gladdes alldeles extra åt sönerna Peter, Calle och Niclas och alla barnbarn.

Ebbe levde galoppsport och var en person som gav väldigt mycket mer tillbaka än vad han tog ut. Ett kanske slitet uttryck men i högsta grad relevant ”personer som Ebbe föds inte längre”.

Vännen
Bo Gillborg

Sammanfattning från SFK styrelsemöte måndag 7 december

SFK genomförde styrelsemöte på Jägersro 201207 väl utspridda i Derby Club. Närvaron var nedsatt till det maximerande antalet av åtta p g a rådande pandemi, vilket innebar att de adjungerande styrelsemedlemmarna inte var närvarande, dock var Anna Thelander på plats för informationsutbyte mellan SFK och SG/Jägersro Galopp.

Inledningsvis fastställdes föregående mötesprotokoll, nr 7 2020.

Anna Thelander berättade sedan om det kärva ekonomiska läget inför nästa säsong, vilket har inneburit att på området marknad kommer ekonomiska neddragningar att ske mot tidigare år. Fokus kommer att vara mot fyra större eventdagar med prio ett för derbydagen. Många partners är med sedan tidigare och för tävlingsdagen ”Hästarnas Mästare” finns många partners. VIP känslan ska finnas kvar vid event, men till större självkostnad för deltagarna. Owners Club kommer att genomföras som förra året, under förutsättning att pandemin så tillåter. Nästa års Hästgala kommer att genomföras, men då endast via Facebook.

Från anläggningssidan informerade Anna om att Jessica Long flyttar till stall 25 samt att Ricardo Ramallo har flyttat in från Kvarnby till stall 12.

Styrelsen beslutade också att Anna fortsättningsvis ska delta i kommande styrelsemöten för ömsesidig information mellan SFK och galoppverksamheten på Jägersro.

SFK ordförande informerade styrelsen bl a om att SG valberedning kommit igång med sitt arbete inför nästa årsstämma samt att det finns ett antal kandidater för intervju för ny VD.

SG har tagit fram ett utkast på instruktion för Tävlingskommittén, vilket SFK i veckan lämnar in sina synpunkter på. Från respektive sällskap ska det ingå två representanter och från SFK föreslår styrelsen Jessica Long och Håkan Birger.

Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF) har i skrivelse till SG ställt frågor angående den ekonomiska hanteringen av svensk avel, då neddragningarna även har drabbat SFAF. Sällskapen ska inkomma med synpunkter och även här svarar SFK under veckan.

Under rådande pandemi kunde inte SG genomföra årets Rådslag, där sällskapens styrelser och fullmäktigegrupper möter SG VD med styrelse. Förslaget är nu att SG styrelse digitalt möter respektive sällskap i början av 2021.

SFK har fått en förfrågan om att sponsra ett amatörlopp med pris till ryttaren, vilket de andra två sällskapen redan gör. Styrelsen bejakade detta och föreslog namnet; SFK pokal för amatörryttare.

Kassören redovisade förslag på budget i balans inför 2021, vilket styrelsen ställde sig bakom.

Sju nya medlemmar godkändes av styrelsen.

Nästa styrelsemöte fastställdes till den 18 januari.

Rapport från SFK:s höstmöte samt styrelsemöte den 5 oktober 2020

SFK:s höstmöte avhölls under måndagskvällen med 30 deltagare, trots Corona-tider. Mötet inleddes av ordförande Anders Klemedsson, som hälsade alla välkomna och presenterade styrelsen med namn och funktioner. Därefter övertog mötesordförande Håkan Birger klubban och genomförde mötet på sedvanligt sätt.

Under punkten styrelsen, informerar gick Anders Klemedsson igenom SFK:s strategidokument, om VD-frågan och att SFK nominerar Gisela Jardby till Svensk Galopps valberedning. Per Gellström informerade om var Bara-projektet befinner sig i nuläget.

Mötet valde in två nya ledamöter, Anders Klemedsson och Håkan Birger, och en ersättare Alexandra Granroth som Fullmäktigeledamöter. Efter diskussion klubbades beslut om att sänka medlemsavgiften till 300 kr och för ungdom upp till 25 år till 150 kr per år. Även ändring av stadgarna vad avser revisorer och styrelsens sammansättning vad gäller adjungerande klubbades igenom.

SFK:s styrelsemöte den 5 oktober

Före Höstmötet genomfördes ett styrelsemöte. Ordförande informerade från senaste återkommande mötet mellan sällskapens ordförande. Monica Jansson presenterade ett utkast för SFK budget 2021, beslut kommer att tas vid ett senare styrelsemöte.

Jessica Long informerade om att nästa möte inom tävlingskommittén sker den 22/10. Då ponnygaloppen är inställt den 11/10, så utgår årets sponsring på 5 000 kr. Beslut togs på att överföra dessa medel till 2021 för sponsring av en tävlingsdag för ponnygaloppen på Jägersro. Avslutningsvis genomfördes förberedelser inför Höstmötet.

Sammanfattning av senaste styrelsemötet

Skånska Fältrittklubben (SFK) genomförde i veckan ett styrelsemöte med sammanfattande innehåll.

Samtal fördes mellan styrelsen och ordförande i Skånes Galoppsällskap (SGS, hästägarföreningen i Skåne) om bl a respektive förenings olika roller i framtida svensk galoppsport. SFK bedriver ju inte längre aktivt verksamheten på Jägersro sedan SGAB tog över 2019. SFK deltar aktivt i Svensk Galopps utveckling genom deltagande i SG fullmäktige genom bl a motioner. SGS företräder hästägarnas intressen. Vidare samtal kommer att ske.

SFK ordförande informerade om det möte som skett i veckan med tränarkåren på Jägersro. Ny bana i Skåne var ett område som diskuterades, där första åtgärden är att få till beslut för markköp. I ett senare skede projektera för en anpassad bana. Någon plan B finns inte som alternativ till Bara. SFK ordförande informerade om det strategidokument som styrelsen tog fram i augusti. Vidare fördes samtal om att få in yngre medlemmar i SFK samt någon form av gemensamma fester.

SG Tävlingskommitté har haft sitt första möte inför 2021 och där ett utkast delgavs för tävlingskalendern. Första åtgärden blir att fastställa storloppsdagarna genom samverkan med Danmark och Norge. Mer direktiv behövs från SGAB styrelse för fortsatt planering.

Styrelsen utsåg Jessica Long att ersätta Jan Carlson i SGAB Tävlingskommitté.

Avslutningsvis fördes samtal inför kommande Höstmöte där en del bordlagda beslut från Årsstämman kommer upp samt olika informationspunkter från styrelsen.

Höststämma den 5 oktober

Måndagen den 5 oktober kl 18.00 kommer höststämman i SFK att avhållas i Derby Club på Jägersro. I länk nedan finns föredragningslista samt valberedningens förslag till fullmäktigeledamöter. Under stämman kommer vi även att ge aktuell information gällande aktuella områden inom SG.

> Kallelse, föredragningslista samt valberedningens förslag
> Förslag till stadgeändring, bilaga 1
> Förslag till stadgeändring, bilaga 2

Sam W Fribergs begravning

Begravningen äger rum den 15/9 kl 14.00 i Husie kyrka

Därefter minnesstund med lite mat och kaffe på Jägersro, Derby Club.

Anmälan till minnesstunden före den 10/9 till Lou Lou på telefon 070-839 18 52.

Rapport från Skånska Fältrittklubbens årsstämma

Till Skånska Fältrittklubbens medlemmar:

Den 30 juni 2020 hölls årsstämma i Skånska Fältrittklubben.

Mötesordförande Håkan Birger, sekreterare Stefan Olsson, samt de båda justerarna Ingrid Önning och Bo Nyberg träffades på Jägersro för att räkna och sammanställa resultatet från medlemmarnas röstsedlar.

Medlemmarna godkände att stämman genomfördes på detta alternativa sätt, pga Coronapandemin.

Vidare godkändes årsredovisning, samt styrelsens och revisorernas berättelser.

Efter att föreningens resultat- och balansräkning fastställts gavs styrelsen ansvarsfrihet.

Gällande fastställande av årsavgift samt arvode åt styrelser och revisorer föreslog stämman att bordlägga punkterna fram till höstmötet.

Till styrelsen hade valberedningen föreslagit omval av Per Gellström för 3 år, nyval av Monica Jansson för 3 år och nyval av Björn Malmberg för 1 år som fyllnadsval efter Bo Jakobsson. Samtliga tre godkändes enligt valberedningens förslag.

Även val av  revisorer- och revisorssuppleanter fastställdes enligt valberedningens förslag.

Till medlemmar i SFK:s valberedning det närmaste året valdes Gisela Jardby (ordförande), Christer Schildt, Eva CS Pettersson, Rein Kuningas och Ingrid Önning. Den sistnämnda ersätter Hans-Inge Larsen som tackat nej till omval.

Styrelsen hade inte mottagit några medlemsmotioner inför årsstämman. Däremot fanns ett av styrelsen hänskjutet ärende gällande en stadgeändring. Även detta godkändes av medlemmarna.

Efter stämman träffades den nya styrelsen för ett konstituerande möte.

Till ny ordförande i Skånska Fältrittklubben utsågs Anders Klemedsson. Till vice ordförande utsågs Anja Rhodin. Monica Jansson utsågs till föreningens kassör och Håkan Birger till sekreterare. I styrelsen ingår också Jessica Long, Björn Malmberg och Per Gellström.