Informationsmöte den 22 juni

Medlemmar i Skånska Fältrittklubben inbjuds härmed till informationsmöte onsdagen den 22 juni kl 18.00 i Derby Club.

Vi kommer att informera från SG årsstämma samt så kommer SG ordförande Anders Lilius och vd Harald Dörum att närvara för att redovisa SG styrelse syn på ny bana i Skåne.

Välkomna!
SFK styrelse

Kallelse till Årsstämma 2022 i Skånska Fältrittklubben

Medlemmarna i Skånska Fältrittklubben kallas härmed till Årsstämma måndagen den 30 maj kl 18.00 på Jägersro i Derby Club.

Via länkarna nedan finner du föredragningslista, valberedningens förslag och övrig information.

> Årsstämma i Skånska Fältrittklubben 2022
> Valberedningens förslag till styrelse

Uppdatering: SFK har till SGIF årsstämma den 12 juni, sänt in en motion om ett förslag på lösning med finansiering för en ny bana i Bara. Presentationen av förslaget kommer att genomföras under § 15 vid vår årsstämma den 30 maj.

Medlemsmöte 13 april

Som medlem inbjuds du härmed till informationsmöte i Derby Club på Jägersro 2022-04-13 kl. 16.00. Det vill säga efter tävlingarna på årets första tävlingsdag.

Medlemmar i Skånska Fältrittklubben kallas härmed också till Årsmöte
2022-05-30 kl. 18.00. Särskild kallelse med handlingar kommer.

Välkomna!

SFK Styrelse

Tack från ordförande

Det var med glädje jag genomförde lördagens stallrunda med stor uppslutning. Vi var cirka 100 personer, som i vackert vårväder kunde besöka tränarna och få se vackra hästar.

Stort tack till deltagande tränare och er personal för ert positiva upplägg. Stämningen var glad och positiv samt likaså mycket god stämning vid lunchen och vid sändningarna från Dubai. Tack alla för ert deltagande och för en trevlig dag.

På söndagen genomförde Svensk Galopp en utbildningsdag för våra unga ryttare i vår sport, ponnygaloppen. Jag fick under några minuter berätta lite om SFK och vad vi gör för att stödja genomförandet och utvecklingen av ponnygaloppen. Även här stor uppslutning med glad stämning.

Tack Jessica Long, för en föredömlig genomgång i ditt stall om det engelska fullblodet. Stort tack också till SG genom Mimmi Jarl och Sofia Presits för väl planerad och genomförd dag.

Avslutningsvis ett stort tack till alla deltagare under dessa två dagar. Tillsammans för vi sporten vidare med ett sådant fint engagemang.

Håkan Birger
Ordförande Skånska Fältrittklubben

Styrelsens månadsbrev för mars 2022

Galoppvänner! Nu i mitten av mars har våren kommit på allvar och därmed också öppnandet av tävlingsbanan för träning inför kommande säsong. Det är en njutning att följa träningen med vårsol och frustande hästar.

Många möten pågår i dessa dagar avseende ny galoppbana i Skåne. Ytterst handlar det om den skånska galoppens, och även svensk galoppsports framtid.

Ny galoppbana i Skåne

Torsdagen den 17 mars genomförde SG, genom sin ordförande Anders Lilius och VD Harald Dörum, ett informationsmöte med de tre sällskapens och SG styrelser samt med Svensk Galopp Ideella förening (SGIF) fullmäktige. Mötet genomfördes på Jägersro med digital uppkoppling för övriga. Agendan bestod av SG ekonomiska situation, utbetalningar från Täby försäljningen samt ny bana i Skåne.

Trots alla medel som tillförs SG från ATG, blöder vår sport ekonomiskt. Ännu mer besvärande är det att ledningen inte lyckas hålla en budget i balans, utan redovisar framöver miljonbelopp i årlig förlust. Det förstår ju alla, att detta förhållningssätt inte kommer att gå väl.

Försäljningen av Täby framställs av den nuvarande ledningen som en affär med betydligt mindre utdelning än mot tidigare redovisat. Frågan många ställer sig är, vilket är rätt? Tydligen så har tilläggsavtal genomförts för några år sedan då SG befann sig i ekonomisk knipa. Vid redovisningen av detta tilläggsavtal, framförde Anders Lilius att ansvarig för detta dåliga avtal var den som undertecknat detta och den personen inte längre finns med oss. Hur kan man bara framföra en sådan sak mot en avliden person!? Har inte den då sittande styrelsen med dåvarande ordförande något ansvar?

På Jockeyklubbens hemsida finns det nu också ett uttalande från Dag Johansson, tidigare VD på SG. Läs gärna artikeln, där Dag uttalar sig om TPAB avtalet. Dag var med och förhandlade fram detta avtal mellan SG, Skanska och JM. Dag beskriver avtalet som komplext och innehållande stora summor över tiden. Enligt honom så skulle det inte helt stämma vad nuvarande ledning i SG redovisar avseende intäkter från försäljningen.

Med ovanstående som grund redovisade sedan Anders Lilius tre alternativen för ny bana i Skåne.

1. Bara med träning- och tävlingsanläggning.
Lilius är fortfarande mycket bekymrad över miljön på Bara, detta trots alla utlåtanden från Länsstyrelsen i Skåne, miljöjurister, PEAB och Svedala kommun. Det spelar ingen roll vilka fakta som läggs på bordet, så har detta blivit ett mantra för honom och hans styrelsekollega Jan Ohlsson. För dessa båda herrar är tydligen miljön det stora problemet med att vara i Bara. Som någon klok person sa ur SFK fullmäktigegrupp; ”Jag förstår inte varför du (Lilius) hänger upp dig på miljön, som jag med mina kunskaper och det som framkommit inte ses som ett problem för mig. Problemet är ju den ekonomiska situationen som precis redovisats. Ta tag i den i stället.”

2. Delad anläggning med tävlingsbana tillsammans med en annan part samt träningsanläggning på annan plats.
Lustigt nog, så skulle en av fördelarna med detta alternativ vara att det skulle locka tränare till Skåne från hela Skandinavien, men tydligen inte Bara alternativet. Någon redovisning för kostnader, platser eller med vem, kunde inte redovisas. Alternativet skulle innebära hyresgäst på båda platserna.

3. Skånska Fältrittklubben tar ansvaret och bygger ny bana i Skåne.
Alternativet var såväl överraskande som uppseendeväckande. Skälen till alternativet är enligt Lilius att vi i SFK inte ser några problem med miljön i Bara samt att vi framfört att det finns investerare. Alternativet framfördes med ett hånleende från SG ordförande, Anders Lilius. Detta alternativ kan inte annat än uppfattas som förakt för SFK och alla aktiva i Skåne.

SG ordförande och VD hade ett informationsmöte med tränarna på Jägersro den 18 mars. Samma agenda som dagen innan med sällskapen. Här blev det också ordväxling mellan tränarna och SG. Våra tränare befinner sig i en mycket svår situation under nuvarande förhållanden. Tränarna på Bro Park beklagar sig över sina träningsförhållanden och får ekonomisk kompensation för detta, här nere vet tränarna inte vilka träningsförhållanden som råder nästa år och hur framtiden ser ut med en ny anläggning. En fråga som ställdes flera gånger var; Vad ska vi säga till våra kunder hästägarna? Då frågan aldrig besvarades ställdes den igen till Anders Lilius innan mötet avslutades, varvid han bara ryckte på axlarna utan svar.

Arbetsklimatet inom SG

Arbetsklimatet inom svensk galoppsport kan inte annat än anses som mycket ansträngt. Det har bland annat smugit sig in en tystnadskultur. SG valberedning har den senaste tiden genomfört intervjuer med medlemmar i SG styrelse. Jan Ohlsson ringer upp ordföranden i SFK efter en sådan intervju och anklagar honom för att ha spridit information om honom till valberedningen, och ställer frågan om så har skett. Svaret på frågan blev varken ja eller nej. Några timmar senare ringer även Anders Lilius upp och ställer samma frågor. Svaret blev detsamma. Då antydde Lilius att det nog var så att informationen kommit från SFK, då han berättade att samma fråga hade ställts till ordförandena i Göteborg och Stockholm. SGIF består av de tre sällskapen, vilka genom fullmäktige utsett ordförande och styrelse i SGIF och SGAB. Det måste anses som mycket anmärkningsvärt att ordföranden och en styrelsemedlem kontaktar de tre sällskapens ordförande för att fråga om någon av dessa lämnat information till valberedningen.

För ny galoppbana i Skåne finns det två arbetsgrupper. En med inriktning på Bara med Anders Lilius, Harald Dörum, Urban Jonsson och Anders Klemedsson. Den andra gruppen jobbar med alternativ 2, delad anläggning. Här ingår också Anders Lilius och Harald Dörum samt Håkan Birger. Båda grupperna är utsedda av SG styrelse. Sedan finns det en självutnämnd person som jobbar med att ta fram underlag och förslag till Anders Lilius avseende de samtal som förs, nämligen Lilius vapenbroder Jan Ohlsson. Han är mannen bakom delad anläggning i alternativ två och den som framfört ett skriftligt underlag till SG styrelse samt till sällskapens ordföranden om att Bara alternativet är helt förkastligt, med huvudmotivet ”kontaminerad mark.”

Det kan heller inte annat än uppfattas som att Anders Lilius och Jan Ohlsson ständigt är inne och petar i den operativa verksamheten, vilket lägger en kraftig hämsko på VD:s roll och arbetsklimat. Vidare kan det inte annat än uppfattas som att de båda genomför en ledning med ett ledarskap som innebär härska genom att söndra. Aldrig någonsin tidigare har det varit sådant gnissel mellan Skåne och de båda andra sällskapen. I mångt och mycket arrangerat av denna duo. Det har till och med lämnats ett skriftligt förslag från Jan Ohlsson förra året, om att uppförandet bland sällskapen (läs SFK) behöver förbättras och åtgärder vidtas. Ja han föreslog också (vi lämnar inte ut namnet) att en fullmäktigeledamot borde uteslutas från all svensk galopps verksamhet. Ledarskap är något som dessa båda inte har någon känsla för. Det har tydligen inte gått upp för dem att det är en stor skillnad att leda ett företag mot en ideell förening.

Kommittéer och arbetsgrupper

Håkan Birger och Monica Jansson deltar som referensgrupp till det stadgearbete som pågår inom SG. Reviderade stadgar är nu ute på remiss hos sällskapen och nästa möte är den 23 mars.

Till ny ansvarig för SFK ungdomssektion har styrelsen utsett Rebecca Stålhandske, som även adjungeras in i vår styrelse. Rebecca är lärling hos Fredrik Reuterskiöld.

Inbjudan har gått ut till stallrunda samt att följa tävlingarna från Dubai den 26 mars. Glöm inte att betala in för lunchen, för nog kommer du till detta! Inbjudan bifogas.

Jägersro Galopp behöver stöd vid event med guidning av mindre grupper. Vi brukar besöka ledvolt, vågrum, lokala galoppdomstolen, måldomare, dopingkontroll, m m. Vi behöver bli fler, och Du som vill vara med och guida kan anmäla detta till; info@skanskafaltrittklubben.se

Du som inte redan betalat in årsavgiften på 300 kr för 2022 ska göra detta till bankgiro 144-6947 före den 31 mars. Är Du under 25 år är årsavgiften 150 kr och är Du under 18 år är det 50 kr. Titta Dig om i Din vänkrets av galoppvänner och hjälp till för att få in fler medlemmar i SFK.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Stallrunda och Dubai World Cup på Jägersro

Skånska Fältrittklubben (SFK) kommer att genomföra ”Stallrunda” bland tränarna på Jägersro 2022-03-26.

Samling kl 1030 vid bilinfarten till stallbacken, som ligger vid stora parkeringen. Därefter förflyttar vi oss runt till de olika tränarna.

Efter rundvandringen (ca kl 1245) kommer vi att samlas i John Scott´s Bar för lunch och lite information inför årets galoppsäsong samt prisutdelning till 2021 års champions på Jägersro Galopp.

Här finns också möjlighet för information om delägarskap av häst samt delta i en tävling med fina priser.

Barservering med diverse drycker. Vi kommer att sända direkt från Dubai World Cup med fina Grupp löpningar och som avslutas med Dubai World Cup, med första start kl 1245 svensk tid. Tävlingarna följer vi till sista loppet med öppen barservering.

Inget krav på att äta lunchen eller att vara med på Stallrundan för att följa Dubai World Cup.

Stallrundan och sändningarna från Dubai World Cup är för alla galoppintresserade och vi har inget krav på medlemskap i någon förening.

Lunchen kostar 155 kr för Kalvfärsbiff med överbakad morot, syrlig sky, dillkräm och örtslungad potatis inklusive plocksallad, bröd och vispat brynt smör och vill du ha räksmörgås i stället, så kostar denna 135 kr. Drycker till samt andra smårätter finns att köpa. Kaffe & kakbuffé till försäljning för 38 kr. Fullständiga rättigheter. Betalning för lunchen görs genom insättning på Bankgiro 144-6947 före den 23/3, glöm inte att ange för vem betalningen avser.

Påminner också de medlemmar som ännu inte betalat medlemsavgiften på 300 kr för 2022, under 25 år 150 kr och under 18 år 50 kr insättning på Bankgiro 144-6947 före den 31/3.

För medlemskap i SFK, fyll i ansökningsformuläret på hemsidan och sänd in detta.

Välkomna!

SFK styrelse

Kontaktperson
Håkan Birger
073-507 63 90

Styrelsens månadsbrev februari 2022

Galoppvänner! Januari och februari är ju inga månader där galoppsporten i Skandinavien genomför sin kärnverksamhet, i synnerhet detta året då även tävlandet på Bro Park har vintervila. Desto större intresse har det blivit under året för den stora skara av hästar från Skandinavien som nu tävlar i Dubai.

Lite tidigare AW blir det när tävlingarna drar igång mitt på fredags eftermiddagarna och det är glädjande att följa goda prestationer mot tufft motstånd. Ska bli intressant att även följa tävlingarna i Saudiarabien med bl a jockeyturnering med Ulrika Holmquist. Hur många av de skandinaviska hästarna som är anmälda kommer att startanmälas? Blir spännande att följa.

Ny galoppbana i Skåne

Det har tydligt framkommit att medlemmarna i SFK och övriga intressenter i och utanför Skåne, upplevt att det saknats information och engagemang från SFK i frågan, var befinner sig en ny galoppanläggning tidsmässigt och på vilken plats? Frågan ägs till etthundra procent av Svensk Galopp med den organisationsstruktur som råder idag.

Ett antal områden överlämnades till SG:s styrelse av arbetsgruppen ”Ny bana i Skåne” från ordförande för gruppen Jan Kleerup. (Svenska Jockeyklubben). En grupp utsågs av styrelsen i SG på styrelsemöte den 21 november 2021. Gruppen består av: Harald Dörum VD, Anders Lilius styrelseordförande, Urban Jonsson SG och Anders Klemedsson SFK.

Denna grupp har tagit ytterligare ett steg, mot ny bana i Skåne och förhandlingar pågår, med aktuella intressenter. Ett inriktningsbeslut ska vara SG:s styrelse tillhanda inför nästa styrelsemöte den 28 februari.

Att i detta läge gå ut och offentliggöra var, vem, hur och när vore ur ett affärsmässigt perspektiv direkt tjänstefel. Vi i SFK är övertygade om att hela galoppsverige står bakom en ny anläggning i Skåne, till så bra villkor som möjligt. Såväl geografiskt som ekonomiskt.

VD och Styrelseordförande för Svensk Galopp planerar en informationsträff med SFK:s medlemmar under februari/mars månad. Då kan det förhoppningsvis bli svar på de utstående frågeställningar som råder.

Kommittéer och arbetsgrupper

Flera möten har på kort tid genomförts inom Tävlingskommittén och fler kommer i närtid. Propositionerna är planerat till 1 mars, och planen för året är att de endast ska publiceras på Svensk Galopps (SG) hemsida. Sällskapen har fått komma in med förslag på förändringar inför årets tävlingssäsong. SFK har bl a framfört att någon onsdag lunch kunde bytas till fredag kväll i juni/juli, vilket också kommer att ske. Vidare så har vi framfört önskemål om höjda prispengar för tvååringarnas maidenlopp, vi får se hur det går med detta.

Under förra året har det tagits fram förslag inom Tävlingskommittén angående användandet av spö vid tävling och träning, vilka bollats mot respektive sällskap. Spö får nu endast användas i korrigerande syfte,  vilket nu kommer att genomföras under kommande säsong. Även detta framgår på SG hemsida.

Frågan om anmälan till Derbyserien har varit uppe för tidigareläggande, men frågan har behandlats i SG fullmäktige för några år sedan där beslut togs om mars månad, vilket även gäller för samtliga klassiska löpningar i Sverige. Från SFK ingår Håkan Birger och Jessica Long i Tävlingskommittén samt för året förändrade Avelsrådet till Avelskommittén ingår Per Gellström.

Första mötet för året i Avelskommittén genomfördes i januari och nästa kommer att ske nu i februari. Från SFK ingår Anja Rhodin och Ingrid Önning i Licens- och utbildningskommittén. Kommittén har sett över lärlingskontrakten avseende anställningsförhållanden och mer informationen finns publicerad på SGs hemsida, enligt bifogad länk.

https://www.svenskgalopp.se/nyheter-och-media/fortydligande-om-larlingskontrakt/

Håkan Birger och Monica Jansson deltar som referensgrupp till det stadgearbete som pågår inom SG. Reviderade stadgar bedöms vara klara under våren.

SFK avser att genomföra stallrunda samt att därefter följa tävlingarna från Dubai den 26 mars. Särskild inbjudan till detta kommer.

Jägersro Galopp behöver stöd vid event med guidning av mindre grupper. Vi brukar besöka ledvolt, vågrum, lokala galoppdomstolen, måldomare, dopingkontroll, m m. Vi behöver bli fler, och Du som vill vara med och guida kan anmäla detta till; info@skanskafaltrittklubben.se

Du som inte redan betalat in årsavgiften på 300 kr för 2022 kan göra detta till bankgiro 144-6947. Är Du under 25 år är årsavgiften 150 kr och är Du under 18 år är det 50 kr. Titta Dig om i Din vänkrets av galoppvänner och hjälp till för att få in fler medlemmar i SFK.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Månadsbrev från styrelsen – Januari 2022

Hej och god fortsättning på 2022! Som bekant är januari månad sällan en månad med särskild hög aktivitet på våra breddgrader inom galoppsporten. 

I år är dessutom aktiviteten begränsad då inga galopptävlingar sker på Bro Park då underlaget på dirt-track banan bedömts vara otjänligt för tävling. Likaså har den pågående pandemin tagit ny fart med den nya virus varianten Omikron. Den ökande smittspridningen fick till följd att såväl det planerade julbordet i Törringelund som den planerade event-dagen på Jägersro annandag jul fick ställas in.

I de två frågor som sannolikt är de viktigaste för alla oss galoppintressenter i Skåne, nämligen – på kort sikt – träningsförhållandena på Jägersro och – på lång sikt – en ny galoppanläggning i Skåne och då förhoppningsvis ett beslut om detta inte alltför långt fram i tiden. Ständigt arbete pågår i båda grupperna med diverse möten för underlag till beslut. Vi alla väntar spänt på vidare information från Svensk Galopps styrelse som ju som bekant ”äger” dessa frågor och därmed även svaren på frågorna.

För några dagar sedan fick Du bifogat brev via SFK från Svensk Galopps VD Harald Dörum, med en förfrågan om vi medlemmar kan bistå med förslag på tänkbara sponsorer. Det är av största vikt att sällskapen stödjer Svensk Galopp inom olika områden för sportens bästa. Fundera och kom in med förslag enligt brevet, gärna med kopia till vår mailbox; info@skanskafaltrittklubben.se

Detta månadsbrev är kort men vi håller nog alla tummarna för att mera information finns att delge beträffande de två ovan nämnda viktiga frågorna finns att rapportera om i nästa månadsbrev.

Nytt år och nu kan Du som inte redan betalat in årsavgiften på 300 kr för 2022 göra detta till bankgiro 144-6947. Är Du under 25 år är årsavgiften 150 kr och är Du under 18 år är det 50 kr. Titta Dig om i Din vänkrets av galoppvänner och hjälp till för att få in fler medlemmar i SFK.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Inställt på Boxing Day

Eftersom spridningen av Covid-19 tagit fart igen och det har kommit nya restriktioner, ställs vårt planerade evenemang Boxing Day (26/12) in.

Nu får vi se framåt och hoppas på att stallrundan med utsändning från World Cup från Dubai i mars kan genomföras.

God Jul och Ett Gott Nytt År

Styrelsen

Styrelsens månadsbrev för december 2021

Då är vi inne i årets sista månad och galoppsäsongen är avslutad. Många av våra medlemmar i SFK har haft stora framgångar som ägare, tränare, ryttare eller uppfödare under det gångna året såväl på Jägersro som på de andra banorna i Skandinavien.

Det är verkligen till att lyfta på hatten för Lennart Reuterskiöld jr som helt överlägset blir tränarchampion på såväl Jägersro som nationellt samt med många storloppssegrar som bl a VOTERLÖPNING och HURRICANELÖPNING med Wolfof Vancouver samt SVENSKT OAKS med Chatarina som ägs av Roland Johansson. Andra större segrar på Jägersro är med Plantstepsdream i BAKER TILLY PEAS AND CARROTS MILE (L) samt med Sto rmy Ocean i NORRA SKÅNSKA REGEMENTETS MINNESLÖPNING (L), ägd och uppfödd av Bo Andersson och Wiveka Jardby. Stora segrar på Bro Park har varit i SONGLINE CLASSIC (L) med Auenfürst och senast i listedloppet APPEL AU MAITRE STOCKHOLM FILLIES&MARES STAKES med Havana Red. Tidigare i somras så vann Hey Brother BRO PARK TRIAL, delägd av Anja Rhodin och uppfödd av Christer Schildt. Vidare så blev Archimedes Face från Jr.s stall segerrikaste häst på Jägersro.

Nina Lensvik har haft stora framgångar på Klampenborg under året med bl a Suspicious Mind med seger i SCANDINAVIAN OPEN CHAMPIONCHIP (Gr.3) och även på Jägersro med seger i SFK JUBILEUMS LÖPNING (L) samt utsedd som årets äldre häst på Klampenborg. Vidare så plockade Nina även hem DANSKT St LEGER med Suspicious Boy och DANSKT KRITERIUM med Eternity Tree.

Bodil Hallencreutz och kretsen runt Jazz Explosion skördade fina framgångar den gångna säsongen. Mest meriterande var naturligtvis den stora segern i PRAMMS MEMORIAL på hemmaplan.

Som tränare med litet antal hästar i träning lyckades Ellinor Rasmusson med Isla Bonita bli Årets Handicapper på Klampenborg, ägd av ett flertal medlemmar i SFK.

Som ryttare blev Hanna Nimåker amatörchampion på Klampenborg.

Det är också inspirerande att följa Jessica Longs resor till Tyskland och pröva lyckan där mot internationellt motstånd med inte så små framgångar, vilket också visar på vår förmåga att tävla utanför Skandinavien. Under hösten avtackade s Freestyler i Jessicas träning med medlemmar ur SFK som delägare. En häst som blivit tvåa i STOCKHOLM CUP (Gr 3) och som de haft stora framgångar med.

Några medlemmar som särskilt stuckit ut är ovanstående, men ingen glömd bland alla andra framgångar för våra medlemmar.

Grattis också till Jacob Johansen och Kate Alvesparr till championatet som bästa ryttare på Jägersro bland proffsen respektive amatörerna samt till alla övriga lokala champions på Jägersro för 2021.

Två av våra medlemmar slutar som professionella tränare vid årsskiftet, Bodil Hallencreutz och Jan Erik Pettersson. Jan Erik har vigt hela sitt liv åt galoppsporten, inledningsvis uppe i Stockholm och sedan här i Skåne. Först under ett antal år på Vasaholm och sedan här på Jägersro.

Bodil kom in i om in i galoppsporten lite senare, men har också sedan lagt ned sin själ och hjärta för vår sport. Stort tack till er båda för allt ni gjort för galoppsporten.

Arbetet fortgår med vårt deltagande i de båda grupperna för avtalet med Skånska Travsällskapet (STS) och markletargruppen för ny galoppbana i Skåne. SFK har inget huvudansvar för någon av grupperna, men deltar, har insyn och påverkar så långt det är möjligt. Det är förhandlingar under god stämning med STS, men ingenting är ännu helt överenskommet. På anläggningen kommer träning att kunna genomföras som idag under hela 2022.

Arbetsgruppen för en ny galoppanläggning i Skåne, har sedan mitten på juli månad arbetat med att finna markområde som är lämpliga för detta ändamål. Gruppen har under Jan Kleerups ledning presenterat tre områden, Toppeladugård, Bara och Golfanläggningen vid Sturup. Gruppen har den 30 november överlämnat sin slutrapport till Svensk Galopps styrelse. SG:s styrelse kommer nu att tillsätta en grupp som har till uppgift att fortsätta att förhandla och utse vilket område som anses mest positivt för en ny galoppanläggning i Skåne. I gruppen ingår Harald Dörum (VD), Anders Lilius (Ordf SG), Urban Jonsson (SG styrelse) och Anders Klemedsson (SFK styrelse).

Under nästa tävlingsår kommer vi att tävla två kvällar på fredagar, varav en är Hästarnas mästare. Den andra kvällen är före midsommar och förhoppningsvis en fin försommarkväll som vi skulle kunna göra något särskilt med. After Work med olika inslag. Kom gärna med förslag.

Vi har under året tagit ett steg framåt för att stödja och utveckla ponnygaloppen i Skåne genom att ha bildat en ungdomssektion. Vi sponsrade ponnygaloppen på tävlingsdagen med SFK JUBILEUMSLÖPNING och planen är att göra så även 2022 samt ytterligare en tävlingsdag. Vidare så har vi tankar om att genomföra utbildningsdag med stallbesök hos någon proffstränare. Även här tar vi gärna emot förslag på aktiviteter för våra ungdomar.

Den 26 december är alla välkomna till John Scott på Jägersro för att följa fina hinderlöpningar från England. Tävlingarna börjar kl 14.00 och beräknas pågå till kl 17.00. Särskild inbjudan kommer i dagarna.

Det blir spännande att följa våra deltagare i Dubai under första månaderna nästa år. Framförallt från våra medlemmar Nina Lensvik med One Rocketman, Sanary och Suspicious Mind och Ricardo Ramallo med El Guanche samt vår medlem Berno Fonzander i Hästgruppen i Lund med I Kirk, Plata O´Plomo och Steinar, samtliga i träning hos Susanne Berneklint. Lycka till!

Planer finns för att genomföra en stallrunda på Jägersro sista lördagen i mars. Vi återkommer om detta med hänsyn till pågående pandemi.

Redan nu kan du betala in årsavgiften på 300 kr för 2022 till bankgiro 144 6947. Är du under 25 år är årsavgiften 150 kr och är du under 18 år är det 50 kr.

SFK styrelse önskar alla våra medlemmar en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År samt stort lycka till inför säsongen 2022!

Styrelsen