Rapport från Skånska Fältrittklubbens årsstämma

Till Skånska Fältrittklubbens medlemmar:

Den 30 juni 2020 hölls årsstämma i Skånska Fältrittklubben.

Mötesordförande Håkan Birger, sekreterare Stefan Olsson, samt de båda justerarna Ingrid Önning och Bo Nyberg träffades på Jägersro för att räkna och sammanställa resultatet från medlemmarnas röstsedlar.

Medlemmarna godkände att stämman genomfördes på detta alternativa sätt, pga Coronapandemin.

Vidare godkändes årsredovisning, samt styrelsens och revisorernas berättelser.

Efter att föreningens resultat- och balansräkning fastställts gavs styrelsen ansvarsfrihet.

Gällande fastställande av årsavgift samt arvode åt styrelser och revisorer föreslog stämman att bordlägga punkterna fram till höstmötet.

Till styrelsen hade valberedningen föreslagit omval av Per Gellström för 3 år, nyval av Monica Jansson för 3 år och nyval av Björn Malmberg för 1 år som fyllnadsval efter Bo Jakobsson. Samtliga tre godkändes enligt valberedningens förslag.

Även val av  revisorer- och revisorssuppleanter fastställdes enligt valberedningens förslag.

Till medlemmar i SFK:s valberedning det närmaste året valdes Gisela Jardby (ordförande), Christer Schildt, Eva CS Pettersson, Rein Kuningas och Ingrid Önning. Den sistnämnda ersätter Hans-Inge Larsen som tackat nej till omval.

Styrelsen hade inte mottagit några medlemsmotioner inför årsstämman. Däremot fanns ett av styrelsen hänskjutet ärende gällande en stadgeändring. Även detta godkändes av medlemmarna.

Efter stämman träffades den nya styrelsen för ett konstituerande möte.

Till ny ordförande i Skånska Fältrittklubben utsågs Anders Klemedsson. Till vice ordförande utsågs Anja Rhodin. Monica Jansson utsågs till föreningens kassör och Håkan Birger till sekreterare. I styrelsen ingår också Jessica Long, Björn Malmberg och Per Gellström.