Sammanfattning från SFK styrelsemöte måndag 7 december

SFK genomförde styrelsemöte på Jägersro 201207 väl utspridda i Derby Club. Närvaron var nedsatt till det maximerande antalet av åtta p g a rådande pandemi, vilket innebar att de adjungerande styrelsemedlemmarna inte var närvarande, dock var Anna Thelander på plats för informationsutbyte mellan SFK och SG/Jägersro Galopp.

Inledningsvis fastställdes föregående mötesprotokoll, nr 7 2020.

Anna Thelander berättade sedan om det kärva ekonomiska läget inför nästa säsong, vilket har inneburit att på området marknad kommer ekonomiska neddragningar att ske mot tidigare år. Fokus kommer att vara mot fyra större eventdagar med prio ett för derbydagen. Många partners är med sedan tidigare och för tävlingsdagen ”Hästarnas Mästare” finns många partners. VIP känslan ska finnas kvar vid event, men till större självkostnad för deltagarna. Owners Club kommer att genomföras som förra året, under förutsättning att pandemin så tillåter. Nästa års Hästgala kommer att genomföras, men då endast via Facebook.

Från anläggningssidan informerade Anna om att Jessica Long flyttar till stall 25 samt att Ricardo Ramallo har flyttat in från Kvarnby till stall 12.

Styrelsen beslutade också att Anna fortsättningsvis ska delta i kommande styrelsemöten för ömsesidig information mellan SFK och galoppverksamheten på Jägersro.

SFK ordförande informerade styrelsen bl a om att SG valberedning kommit igång med sitt arbete inför nästa årsstämma samt att det finns ett antal kandidater för intervju för ny VD.

SG har tagit fram ett utkast på instruktion för Tävlingskommittén, vilket SFK i veckan lämnar in sina synpunkter på. Från respektive sällskap ska det ingå två representanter och från SFK föreslår styrelsen Jessica Long och Håkan Birger.

Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF) har i skrivelse till SG ställt frågor angående den ekonomiska hanteringen av svensk avel, då neddragningarna även har drabbat SFAF. Sällskapen ska inkomma med synpunkter och även här svarar SFK under veckan.

Under rådande pandemi kunde inte SG genomföra årets Rådslag, där sällskapens styrelser och fullmäktigegrupper möter SG VD med styrelse. Förslaget är nu att SG styrelse digitalt möter respektive sällskap i början av 2021.

SFK har fått en förfrågan om att sponsra ett amatörlopp med pris till ryttaren, vilket de andra två sällskapen redan gör. Styrelsen bejakade detta och föreslog namnet; SFK pokal för amatörryttare.

Kassören redovisade förslag på budget i balans inför 2021, vilket styrelsen ställde sig bakom.

Sju nya medlemmar godkändes av styrelsen.

Nästa styrelsemöte fastställdes till den 18 januari.