Styrelsens månadsbrev november 2021

Galoppsäsongen 2021 lider mot sitt slut

Om vi börjar med det sportsliga på Jägersro, så blev det en riktigt hård uppgörelse i Kriteriet, mellan Hear The Drums och Tin Win. Där Hear The Drums stod som segrare med minsta möjliga marginal. Nils Petersen tränar och Carlos Lopez red Hear The Drums till en mycket knapp seger. Tin Win som tränas av Lennart Jr Reuterskiöld och reds av Jacob Johansen.

Ett stort grattis till Lennart och Jaqueline Henriksson som fött upp Tin Win och till ägaren Stall Zada.

Bland övriga goda prestationer under kriteriedagen bör nämnas Fredrik Reuterskiöld tränade Fast Forward, Steinar, tränad av Susanne Berneklint och Jessica Long tränade Appelaia. Ägare till dessa tre är i tur och ordning, Stall Forever, Hästgruppen i Lund AB och Stall Perlen.

Vi vill i Skånska Fältrittklubben framföra ett stort tack till Stall Perlen för deras sponsring av den fina dagen på Jägersro.

För att kunna fortsätta att utveckla sporten nationellt framöver, krävs ett antal viktiga parametrar i närtid och i framtid.

Vi måste inom de tre sällskapen tillsammans med SGs styrelse, dra åt samma håll, göra det vi är bäst på inom respektive sällskap. Ta lärdom av varandras goda erfarenheter och lära av varandras misstag. Det känns som vi är på väg åt rätt håll, nu efter ett antal turbulenta år och därtill en pandemi som har förhindrat oss att träffas fysiskt och diskutera de olika frågeställningarna som dyker upp med jämna mellanrum.

Höstmötet avhölls i år i Malmö den 23-24 oktober. Första dagen fokuserade fullmäktige och SGs styrelse på vilket sätt vi kan utveckla galoppsporten för våra alla olika intressenter. Hästägare, tränare, uppfödare och alla övriga som är involverade i sporten. Ett möte som i gruppform diskuterade mellan sällskapen om olika framgångsfaktorer framöver. Mötet avhölls i mycket positiv anda och nu gäller det att gå från ord till handling. Det har vi alla ett ansvar för att det sker, om inte, så fortsätter kräftgången för vår sport.

På höstmötet presenterade vår nya VD Harald Dörum sig, han gav sin syn på vilka möjligheter som vi har att utveckla och förnya vår sport framöver. Harald har med sin stora erfarenhet och sitt internationella nätverk alla möjligheter att föra Skandinavisk galoppsport framåt. Men då krävs att han får fullt stöd och förtroende från såväl de tre sällskapen som från SGs styrelse.

Den 4 november avhölls SFKs höststämma med ett glädjande stort antal deltagare där också flertalet deltog på den efterföljande middagen. (Det finns ett behov att snacka galopp tillsammans efter pandemin). På SFKs höststämma deltog vår VD Harald Dörum och delade sin syn på galoppens framtid, en uppskattad och upplyftande presentation.

Vidare presenterade gruppen för en ny galoppanläggning i Skåne var arbetet för detta projekt befinner sig i nuläget. Några alternativ finns kvar att syna innan slutrapport skall delges SGs styrelse i slutet av november månad. Länsstyrelsen i Skåne har nu tagit beslut om hur marken i Bara ska klassas om den blir använd som galoppanläggning.

Beslutet som skickats till de tre ordföranden i respektive sällskap citerades på mötet enligt uppdrag från SGs styrelse och löd som följer.

”Beslut har nu kommit från Länsstyrelsen Skåne avseende överklagande av beslutet från Svedala kommun om klassificering av marken i Bara. Länsstyrelsen upphäver kommunens beslut som innebar att marken skulle klassificeras som ”Känslig markanvändning”. Länsstyrelsen anser att marken ska klassas som ”Mindre känslig markanvändning” om den ska användas till en galoppbana, och då ska inte de omfattande saneringsåtgärder som diskuterats behöva göras.

Arbetsgruppen för ny bana i Skåne kommer inom den närmaste månaden att redovisa sitt förslag med tre markområden, varav Bara kommer vara ett av de mer intressanta. Redovisningen kommer även innefatta den inledande diskussion som förts med tänkbara finansiärer då det finns ett intresse från externt håll att finansiera en ny galoppanläggning i Skåne.

Baserat på detta kommer Svensk Galopp göra en s k ”feasibility study” som inkluderar att säkerställa att marken fyller kraven för framtida galoppanläggning, identifiera vad som ska byggas och i vilka etapper, fastställa finansieringsbehov och ekonomisk analys samt genomföra fördjupad dialog med markägare och finansiärer för att tidigt i processen fastställa förutsättningar.

Baserat på detta kommer styrelsen och fullmäktige att kunna fatta beslut.”

Gruppen för en ny galoppanläggning i Skåne jobbar nu vidare för att landa i det mest optimala alternativet för en ny galoppanläggning i Skåne, som ska skapa nya utvecklingsmöjligheter inte bara för Skåne utan för Skandinavisk galopp i sin helhet. Ta hand om befintliga hästägare, tränare och skapa en positiv framtidstro som ska ge flera hästägare, tränare, uppfödare och övriga som berörs av Svensk Galoppsport.

Vid vår höststämma avtackade SFK Christian Holm för alla de åren han har varit speaker och referent vid våra tävlingar samt också för många år som ledamot i SG fullmäktige. Christian har varit mycket tydlig och engagerad i sitt framträdande som speaker. Även Bo Gunnar Paulsson avtackades som ledamot i fullmäktige efter många år. Båda har varit trogna och alltid ställt upp lojalt vid förmöten och möten inom SG. Tack än en gång och allt väl framöver!

Galoppåret avslutas med två gemensamma aktiviteter i december, där vi kan träffas under trevliga former och minnas det gångna året och ta oss an ett nytt galopp år 2022, med förhoppnings god vind i seglen.

Vi träffas i Törringelund på kvällen den 16 december för sedvanligt julbord samt firandet av årets champions på Jägersro Galopp, se bifogad inbjudan. OBS; biljetter går först att boka efter lunch, fredag den 12 november.

Sedan återhämtar vi oss efter allt julstök den 26 december för att följa tävlingarna på Kempton Park Racecourse, du kommer att få se några av de finaste hinderloppen i England. Vi har bokat John Scotts Pub på Jägersro, där det finns storbilds-TV och tittar på de Engelska sändningarna. Det kommer att serveras traditionell Engelsk pubmat. Vi återkommer med särskild inbjudan till denna dag.

Hoppas vi ses vid dessa evenemang.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben