Kallelse till årsstämma i Skånska Fältrittklubben

Skånska Fältrittklubben (SFK) avser att avhålla årsstämma måndagen den 14 juni 2021 kl.18.00. Som medlem i föreningen kallas Du härmed till denna stämma.

Med anledning av den pågående Corona-pandemin och de restriktioner samt rekommendationer som gäller i vårt land har styrelsen funnit att det även i år inte är möjligt att genomföra årsstämman på traditionellt vis, dvs en stämma där alla samlas fysiskt för att avhålla stämman. Det är emellertid så viktigt att avhålla en årsstämma, att vi har kommit fram till att stämman bör avhållas på motsvarande sätt som förra året.

Avsikten är att stämman ska avhållas och röstning ske utan personlig närvaro och i stället genom s.k. poströstning. Vi avser att så snart valberedningen rapporterat sitt arbete skicka dessa handlingar till Er. När sedan dessa handlingar har översänts har ni möjlighet att inkomma med eventuella motförslag till valberedningens förslag, till valberedningens ordförande senast tolv dagar före årsstämman, dvs senast onsdagen den 2 juni 2021.

Eventuella motioner eller förslag till årsstämman från medlem i SFK måste vara styrelsen till handa senast tre veckor före årsstämman, dvs senast söndagen den 30 maj 2021. Eftersom årsstämman inte kan ske med fysisk närvaro ber vi Er beakta och överväga om eventuella motioner kan anstå till dess vi kan avhålla en stämma enligt traditionell ordning, förhoppningsvis redan till innevarande års höststämma. I detta sammanhang ska redan nu förutskickas att styrelsen avser att endast hänskjuta ett ärende till stämman, nämligen den stadgeändring rörande §§ 15 och 19 i SFK:s stadgar. Denna förändring ska beslut tas för andra gången. Se bilaga 1.

Enligt SFK:s stadgar ska årsstämma avhållas före maj månads utgång. Som framgår ovan kommer detta dessvärre inte att bli fallet även i år. Vi är också fullt medvetna om att ovanstående inte motsvarar den öppna dialog som i normala fall gäller under SFK:s stämmor. I extraordinära tider fordras dessvärre särskilda arrangemang och måhända också en del fantasi. Viktigast är väl trots allt att verksamheten kan fortgå.

Förfarandet med poströstning är tänkt att genomföras på följande sätt. Så snart valberedningens handlingar är färdigställda avser vi att skicka ut en röstsedel till varje medlem. De medlemmar som vill delta med sina röster ska skicka sin röstsedel till sekreteraren Håkan Birger, per mail: info@skanskafaltrittklubben.se eller per post: Skånska Fältrittklubben, Box 9506, 200 39 Malmö, så att de är honom tillhanda senast måndagen den 14 juni 2021 kl 10.00.

De av Er som väljer att skicka Era röstsedlar per post, märk kuvertet med ”Årsstämma”. Sekreteraren samt ordförande för stämman och två justerare kommer tillsammans att räkna rösterna. Omedelbart härefter kommer styrelsen att avhålla ett konstituerande styrelsemöte. Vad som redan nu är viktigt att upplysa om är att avgivna röster kommer att bli kända för de som deltar i rösträkningen, dvs den anonymitet som råder vid s.k. sluten omröstning kan inte upprätthållas med sagda förfarande.

Ytterligare besked om hur röstningsförfarandet ska tillgå kommer att meddelas i samband med att röstsedlarna skickas ut.

Skulle lättnader ske avseende de restriktioner som gäller för pandemin, kommer stämman att avhållas som vanligt på Jägersro. Besked om detta kommer då att meddelas. Avslutningsvis ska nämnas att Svensk Galopp (SG) kommer att avhålla sin årsstämma den 12 juni, dvs före SFK:s årsstämma. Som bekant är det SG som ”äger” och därmed bestämmer över ”Projekt Ny Galoppbana i Skåne”. Därför är det endast SG som kan lämna besked över projektet. Förhoppningsvis, och kanske också sannolikt, kommer SG att fortlöpande lämna information om projektet.

Det har varit och är en prövningens tid för oss galoppentusiaster inte bara i Skåne utan i hela Sverige. Corona som håller oss borta från banan och hindrar oss från att delta i fysiska möten.

Ett obegripligt nej från en majoritet i galoppfullmäktige till att fortsätta med projektet Bara Galopp.

Men så lätt ger vi oss inte, när vaccineringen är genomförd ska vi ses på våra arenor igen och njuta av vår fina sport.

När det gäller en ny galoppanläggning i Skåne är långt ifrån sista ordet sagt, vi jobbar målmedvetet vidare och är fast beslutna om att det kommer att byggas en anläggning som ska ersätta Jägersro för galoppsporten nationellt i Skåne.

Vi arbetar för att träning och tävling ska kunna ske på en ny anläggning år 2027.

Vi försöker informera alla så mycket som det är möjligt och vi förväntar oss också av er medlemmar att vi alla gör våra röster hörda för ett snabbt beslut från Svensk Galopp till ett ja för att börja projektera en ny bana i Skåne.

Styrelsen, Skånska Fältrittklubben

Relaterade dokument:
> Dagordning årsstämma 2021
> Förslag till ändring av stadgarna, bilaga 1