Sammanfattning från SFK styrelsemöte måndag 1 februari

SFK genomförde styrelsemöte via Teams 210201. Då de adjungerande styrelsemedlemmarna nu kunde delta, innebar detta att alla var närvarande. Ny som adjungerad i styrelsen är Hanna Nimåker (Ung galopp) som hälsades särskilt välkommen av ordföranden. 

Inledningsvis fastställdes föregående mötesprotokoll, nr 1 2021.

Ordförande informerade om det informationsbrev som hade gått ut i slutet av januari. Strävan är att varje månad sända ut ett informationsbrev till SFK medlemmar.

Anna Thelander informerade om att det fortfarande är en lugn period på anläggningen och att SG förbereder sig för publik till sommaren, allt beroende på utvecklingen av Covid 19.

Kassören meddelade att boksluten är klara och ska nu granskas av revisorerna.

Tränarföreningen har haft möten i närtid på Jägersro och där det bl a förts diskussioner av att den ena rakbanan görs om till flisbana. Det kan konstateras att sand i framtiden kommer att vara en bristvara i Skåne och därav borde flis vara ett underlag att kunna använda framöver. Vidare har nytt banombud utsetts,  Francisco Castro.

Styrelsen var eniga om att fortsätta med månadsbrev till medlemmarna samt att det är viktigt med rätt och saklig information för att hindra misstro.

Sex nya medlemmar godkändes av styrelsen.

Nästa styrelsemöte fastställdes till den 1 mars.

Efter styrelsemötet genomfördes ett informationsmöte via Teams med SFK:s fullmäktigegrupp, vilket ska genomföras framöver efter varje styrelsemöte. Syftet är att gruppen ska hållas informerad och vara insatt hela vägen före beslut i SG Fullmäktige.