Information från arbetsgruppen för Bara-projektet

Med anledning till GGS senaste utskick till sina medlemmar, som har föranlett till att många aktiva (hästägare, tränare mm,) känner stor oro och det i sin tur skapar många frågor kring projektet, vill arbetsgruppen framföra följande:

Det fastighetsöverlåtelseavtal som bifogades GGS utskick är inaktuellt. Under 2020 utarbetades ett nytt justerat fastighetsöverlåtelseavtal.

GOLDER:s utlåtande baseras på det gamla avtalet under då rådande premisser, mars 2020.

Det nya fastighetsöverlåtelseavtalet ger SG ett betydande skydd i miljöfrågan. Bl.a. går PEAB in med en moderbolagsborgen för Värby. Moderbolagsborgen är under uppdatering för att ytterligare säkra SG:s skydd i miljöfrågan. SG ska vara skadelösa i alla avseende kopplat till fyllnadsmassorna.

Platsen som är tänkt för träningsverksamhet är inte kontaminerad. Ur ett tidsperspektiv innebär det att byggnation av träningsanläggning inte kommer att drabbas av några saneringsarbeten, som eventuellt kan försena arbetet. Träningsverksamheten behöver tidsmässigt säkerställas före tävlingsverksamheten.

Länsstyrelsen i Skåne har nyligen skärpt kraven och infört ett generellt förbud om att anlägga något på ren jordbruksmark. Detta innebär att försöka finna annan plats i Skåne är oerhört komplicerat och svårt. Den tänkta platsen i Bara ligger inom översiktsplanen och benämns
som utbyggnadsområde för besöksnäring/fritid. Möjligheten att få igenom en detaljplan för Bara området är avsevärt lättare än för ren jordbruksmark.

Arbetsgruppen har den 8/2-21 haft direkt kontakt med handläggare för Länsstyrelsens beredningsavdelning. Länsstyrelsen anser nu att tillräckligt material har inkommit (22/1-21) för att kunna handlägga ärendet gällande fyllnadsmassorna. Handläggningstid är max 6 månader. Beslut kan komma tidigare då ärendet redan har varit uppe hos Länsstyrelsen under 2020, men återförts till Svedala kommun för komplettering.

Arbetsgruppen arbetar skyndsamt för att ta fram all form av underlag som krävs för att fullmäktige ska kunna ta ett beslut i Bara-frågan. Målet är att under våren kunna avhålla en extra stämma/rådslag.

Arbetsgruppen kommer informera löpande till sällskapens fullmäktige/medlemmar, så fort relevant information finns att delge.

Med vänlig hälsning
Arbetsgruppen för Bara-projektet