Sammanfattning från SFK styrelsemöte måndag 18 januari

SFK genomförde styrelsemöte på Jägersro 210118, återigen väl utspridda i Derby Club. Närvaron var nedsatt till det maximerande antalet av åtta p g a rådande pandemi, vilket innebar att de adjungerande styrelsemedlemmarna inte var närvarande, dock var Anna Thelander på plats även denna gången för informationsutbyte mellan SFK och SG/Jägersro Galopp.

Inledningsvis fastställdes föregående mötesprotokoll, nr 8 2020.

Ordförande informerade om att då Rådslag genomförs med respektive sällskap, så ska alla sällskapens ordförande delta. Förslag finns för att sällskapen ska driva på genomförande av tagna beslut i fullmäktige genom en arbetsgrupp med två representanter från respektive sällskap. Ur SFK utsåg styrelsen Per Gellström och Jan Carlson. Ordförande meddelade att han har blivit intervjuad av SG valberedning inför årets val av styrelse.

 Styrelsen utsåg deltagare ur SFK till följande kommittéer:

SG avelsgrupp; Mathias Schildt och Bengt Thomasson.

Licens- och utbildningskommittén; Anja Rhodin och Ingrid Önning.

Ungdomsrepresentant ur SFK utses på nästa styrelsemöte. Dock togs beslut om att adjungera Hanna Nimåker till SFK styrelse som representant för ungdom och ponnygaloppen.

 Anna Thelander informerade om att det nu är en lugn period på anläggningen. Inför säsongen så kommer innerrailen på tävlingsbanan att bytas ut samt att den vänstra rakbanan på Husiefältet kommer att få flis som nytt underlag. Planering pågår för årets kommande eventdagar.

Tillträdande VD för SGAB kommer tillika att vara marknadschef samt administrativ chef.

Kassören meddelade att föreningens olika konton samlats på ett konto samt att avsättning av medel kommer att ske i fonder, allt enligt tidigare styrelsebeslut. Inför årets bokslut så kommer möte i närtid att ske med revisorn.

I spelutredningen pågår olika frågeställningar angående spellicenser.

I tävlingskommittén har två möten genomförts de senaste veckorna med olika frågeställningar inför årets säsong. Riktlinjer till sportchefen har givits i dagarna, vilket innebär att årets propositioner kan komma ut något senare mot förra året.

IT kommittén har genomfört ett möte inför SG nya hemsida, som ska vara i drift den 16 februari med ny sportwebb.

Licenskommittén har sett över bestämmelserna och kommer framöver bl a att kontrollera kommande lärlingars reglementskunskaper samt genomföra intervju före licens.

SGAB styrelse med VD kommer att genomföra Rådslag med SFK styrelse och fullmäktigegrupp den 21 januari via Teams. Normalt genomförs detta på hösten med alla sällskapens representanter samlade.

Styrelsen diskuterade också ett upplägg för att månadsvis genomföra information till klubbens medlemmar.

Tolv nya medlemmar godkändes av styrelsen.

Nästa styrelsemöte fastställdes till den 1 februari. Vidare enades styrelsen om att genomföra kommande styrelsemöten via Teams intill lättnader kommer för pågående pandemi samt att direkt efter varje styrelsemöte ska telefonmöte genomföras med SFK fullmäktigegrupp.