Sammanfattning från SFK styrelsemöte måndag 29 mars

SFK genomförde styrelsemöte via Teams 210329.

Inledningsvis fastställdes föregående mötesprotokoll, nr 3 2021.

Ordförande informerade om extrastämman inom SGIF angående Bara den 7/4.

Anna Thelander informerade om att travbanan kommer att läggas om den  2 – 13/4, och då är galoppbanan stängd den 12/4. Ny sand har lagts på tävlingsbanans upplopp. Från den 1/4 kommer Ann Lindberg att jobba deltid med anläggningsfrågor, då Anna framöver också kommer att ansvara
för centrala marknadsfrågor.

Kassören meddelade att boksluten nu finns klara för underskrift.

Per Gellström informerade om den s.k. spelutredningen. Dels finns det ett slutbetänkande om ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden dels också ett finansieringsbetänkande. Finansieringsbetänkandet består av två delar, dels om en s.k.
marknadsavgift skall införas och dels om en översyn skall göras av ansvarsfördelningen av HNS (Hästnäringens nationella stiftelse).

Arbetet fortsätter inom arbetsgruppen för revidering av SG stadgar. Nästa möte den 6/4.

Senaste mötet inom Tävlingskommittén genomfördes den 22/3 och samtliga propositioner för 2021 är nu fastställda och kommer ut i månadsskiftet.

Licens- och utbildningskommittén har nu blivit tilldelad en tjänsteman ur SGAB, Teresia Åkesson. Vidare så tittar kommittén på att ta fram ett utbildningsunderlag för lärlingar.

SFK har fått sex nya medlemmar.

Styrelsen enades om att på grund av rådande pandemi genomföra Årsstämman som på motsvarande sätt som 2020 i juni månad. Information om tid och genomförande kommer att sändas ut till medlemmarna efter nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte fastställdes till den 3 maj.

Efter styrelsemötet genomfördes ett informationsmöte via Teams med SFK:s fullmäktigegrupp.