Informationskväll om ”Skånegaloppens framtid”

I torsdags kväll bjöd Skånska Fältrittklubben och Skånes Galoppsällskap in till en informations- och diskussionskväll med temat ”Skånegaloppens framtid”. Cirka 60 personer deltog vid mötet, vars syfte var att redovisa de möjligheter och utmaningar skånsk galoppsport står inför de närmaste åren, samt hur långt den nya projektgruppen ”Skånegaloppens framtid” kommit i sitt arbete.

Skåne Galoppsällskaps ordförande Agne Rudenstam inledde mötet med att hälsa alla välkomna, i synnerhet Eva-Lotta Wikström från konsultbyrån divM, samt styrgruppens medlemmar.

Därefter lämnades ordet över till Eva-Lotta Wikström, som gav en relativt utförlig redogörelse för den av SGs styrelse tillsatta projektgruppen, vars främsta syfte är att göra en förstudie samt att ta fram ett beslutsunderlag gällande en framtida galoppanläggning i Skåne.

Projektgruppen ”Skånegaloppens framtid” har sin bakgrund i den långsiktiga strategi som Svensk Galopp fastställt med ambitionen att utveckla galoppsporten i landet. Försäljningen av marken på Täby Galopp har frigjort resurser att förverkliga denna strategi.

Projektgruppen arbetar med tre huvudscenarier för en framtida bana i Skåne.

  1. En bana på ny geografisk plats med både tävlingsbana och träningsanläggning.
  2. En bana på ny geografisk plats utan träningsanläggning.
  3. Ett fortsatt samarbete med travsporten på Jägersro.

I projektgruppen ingår de båda förstudieledarna Andreas Parkosidis och Eva-Lotta Wikström från konsultbyrån divM. Projektgruppens styrgrupp består av Lars Nordström (ordf SG), Jacqueline Henriksson (ordf SFK), Anders Östberg (SG), Staffan Lidström (SFK), Ulf Hörnberg (VD SG), Fredrik Reuterskiöld (ordf proffstränarföreningen på Jägersro) samt Per Larsson (SFK, suppleant).

Som stöd för projektgruppens arbete finns även ett antal referensgrupper bestående av tränare och hästägare. Medlemmarna i referensgrupperna kan ändras löpande och anlitas endast vid behov. Referensgrupperna har inte heller någon beslutanderätt i projektet.

Projektgruppen har hunnit arbeta i cirka två månader och målet är att en förstudie ska vara klar i slutet av vintern. Denna ska sedan prestenteras för Svensk Galopps styrelse och därefter som ett propositionsförslag till Svensk Galopps fullmäktige.

Efter Eva-Lottas redogörelse följde en mer öppen diskussion där åhörarna fick möjlighet att ställa frågor till projektgruppens medlemmar.

Den framtida geografiska placeringen av en ny bana väckte naturligtvis stort intresse. SFK och SG för redan idag en bra dialog med ett antal närliggande kranskommuner om lämplig mark att uppföra en galoppanläggning. Malmö Kommun har tidigare endast visat intresse att upplåta mark om trav- och galoppsporten kan fortsätta sammarbeta.

Det är Skånska Travsällskapet (STS) som äger marken på Jägersro. SFK har däremot nyttjanderätt till anläggningen fram till 2038. SFK för en dialog med STS gällande travets framtidsplaner på anläggningen. Dessa planer kommer vägas in i förstudiens förslag.

Åhörarna passade dessutom på att uttrycka många önskemål på kriterier som en framtida galoppanläggning bör uppfylla. Galoppen måste ta lärdom av och inte upprepa de misstag som gjorts på Bro Park.

En framtida bana bör ha både gräs- och dirttrackbana, samt gärna även banor för hindersport och andra ridsportaktiviteter. Om permanenta stall och träningsfaciliteter inte finns på banan kan det bli en stor utmaning för många proffstränare. Detta ska ställas mot argumentet att anläggningen måste kunna användas till mycket mer än bara galoppsport.

Skåne har dessutom en fördelaktig geografisk placering genom sin närhet till både Danmark och kontinenten. Vidare borde förutsättningarna att bedriva vintergalopp vara bättre på en bana i Skåne.

Vikten av att anlita internationellt expertis vid bygget av en eventuellt ny galoppbana betonades. I Sverige finns helt enkelt inte tillräckligt med kompetens för ett sådant omfattande projekt.

SFKs ordförande Jacqueline Henriksson avslutade kvällen med att informera om ett par viktiga datum under hösten.

Den 22 oktober går SGs höststämma av stapeln. Då kommer fullmäktige att få ytterligare information om projektgruppen ”Skånegaloppens framtids” arbete. Styrelserna från de tre sällskapen kommer även att närvara vid det så kallade ”rådslaget” som arrangeras i anslutning till stämman. Vid detta kommer även viktiga frågor som sällskapens mandatfördelning i fullmäktige att diskuteras.

Den 14 november har SFK sin höststämma. Även här kommer ”Skånegaloppens framtid” att finnas med som en informationspunkt.

Besluten gällande ”Skånegaloppens framtid” kommer att fattas på stämmor i såväl Svensk Galopp som Skånska Fältrittklubben.

> Här kan du ladda hem hela presentationen som visades under mötet

Medlemsinformation 2 2016

Vi hoppas att alla medlemmar har haft en härlig sommar. Nu ser vi fram emot en spännande höst för skånsk galoppsport. I detta nyhetsbrev finner ni några av höstens viktigaste händelser.

SPORTSLIGA HÖJDPUNKTER

Även om vi redan hunnit lägga Derby och Oaks till handlingarna återstår många fina löpningar på Jägersro. Höstens första stordag infaller torsdagen den 22 september då Jägersrogaloppen är värd för V64 och Dagens Dubbel. Kvällens sportliga topp är Rosengårdlöpning för treåriga sprinters.

Därefter behöver vi bara ta oss ett par veckor framåt till torsdagen den 6 oktober då Jägersrogaloppen på nytt arrangerar V64 och Dagens Dubbel. Den här kvällen rider vi ”vår egen löpning”, SFK Jubileumslöpning med 600 000 kronor i samlad prissumma. Ytterligare två sportliga godbitar är Scania Sprint och Algarve Guld.

Den riktiga storloppssäsongen på Jägersro avslutas sedan på bästa sätt söndagen den 13 november då bland annat Svenskt Kriterium, Jockeyklubbens Avelslöpning och Malmö Hösthandicap går av stapeln. Även den här gången med V64 och Dagens Dubbel.

Galoppåret i Skåne avslutar vi inte förrän onsdagen den 7 december med ett lättare lunchprogram.

FÖRHANDLINGAR MED SVENSK GALOPP

Skånska Fältrittklubbens styrelse har under det senaste året fört förhandlingar med representanter från Svensk Galopps styrelse gällande en tydligare och mer effektiv koncernstruktur.

Skånska Fältrittklubben är idag en fullvärdig medlem i Svensk Galopp ideell förening. Galoppverksamheten på Jägersro drivs genom ett samarbetsavtal mellan Skånska Fältrittklubben och Svensk Galopp. Skånska Fältrittklubben innehar tototillstånd samt nyttjanderätten av Jägersro som tävlings- och träningsanläggning. Därmed har föreningen idag en reell möjlighet att påverka den lokala verksamheten.

Förhandlingarna sker i konstruktiv anda. Frågan är dock komplex och ett flertal stora frågor måste tas i beaktande. I sammanhanget går det inte att förbise galoppsällskapens fördelning i Svensk Galopps fullmäktige. Stockholms Galoppsällskap har idag 17 fullmäktigeledamöter medan Skånska Fältrittklubben har 12 och Göteborgs Galoppsällskap 6.

Vidare förespråkar Skånska Fältrittklubbens styrelse en galoppsport med ökat lokalt inflytande. Den motion gällande en ökad decentraliserad organisation som redan antagits av Svensk Galopps fullmäktige måste förverkligas i praktiken.

Slutligen vill Skånska Fältrittklubbens styrelse säkerställa galoppsporten i Skåne på längre sikt. Detta inkluderar framför allt en ny tävlingsarena i Skåne (se nedan). Ovanstående frågor kommer att aktualiseras i samband med Svensk Galopp så kallade ”rådslagsmöte.

FÖRSTUDIE GALOPPBANA I SKÅNE, NU STARTAD

Vi följer upp information som gavs under årsstämman i maj, med att kommunicera att en förstudie nu dragit igång för att ta fram ett underlag till Svensk Galopps Styrelse, som stöd för beslut gällande framtida banstrategi i Skåne.

Styrgruppen för projektets förstudie leds av Lars Nordström (SG). I styrgruppen ingår vidare medlemmarna Ulf Hörnberg (SG), Anders Östberg (SG), Jacqueline Henriksson (SFK), Staffan Lidström (SFK) och Fredrik Reuterskiöld, samt suppleant Per Larsson (SFK). Projektledare för denna studie är Andreas Parkosidis.

De goda initiativ som tagits innan förstudiens start, såsom arbete med att finna lämplig mark för en galoppbana och som resulterat i goda kontakter med ett par skånska kommuner kommer underhållas tills utfallet av förstudie och efterföljande riktningsbeslut tagits.

Under förstudien ska en bred förankring med nödvändiga kompetenser och intressenter säkerställas genom de referensgrupper som ämnar bildas och som kommer stödja projektet under förstudien.

Information kring projektet kommer att ges, dels i samband med Svensk Galopps höststämma den 22 oktober, samt vid SFKs höststämma den 14 november. Målsättningen är att förstudien ska nå ett resultat under vintern 2016, varefter Svensk Galopps fullmäktige ska fatta beslut.

INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSKVÄLL OM SKÅNEGALOPPENS FRAMTID

Torsdagen den 29 september kommer hästägarföreningen Skånes Galoppsällskap och Skånska Fältrittklubben att arrangera ett informations- och diskussionsmöte på temat ”Skånegaloppens framtid”.

Andreas Parkosidis, Staffan Lidström och Jacqueline Henriksson kommer att informera hur långt man kommit i projektarbetet med att säkerställa den skånska galoppens framtid samt hur planen framåt ser ut.

Under mötet kommer det också att ges utrymme att lämna förslag, idéer och tankar kring frågan om en ny galoppbana i Skåne. Förslag och idéer som projektgruppen tar med sig i sitt fortsatta arbete.

Mötet börjar klockan 18 och platsen är Derby Club, Jägersro. Mötet är öppet för alla galoppintresserade.

HÖSTSTÄMMA

Måndagen den 14 november arrangeras Skånska Fältrittklubbens höststämma på Jägersro. I samband med denna kommer föreningens fullmäktigeledamöter att utses. Vi kommer även att ge ytterligare information om verksamheten på Jägersro. En personlig kallelse med ytterligare underlag kommer som vanligt att mejlas/postas ut till medlemmarna.

Styrelsen
Skånska Fältrittklubben