Styrelsens månadsbrev för mars 2022

Galoppvänner! Nu i mitten av mars har våren kommit på allvar och därmed också öppnandet av tävlingsbanan för träning inför kommande säsong. Det är en njutning att följa träningen med vårsol och frustande hästar.

Många möten pågår i dessa dagar avseende ny galoppbana i Skåne. Ytterst handlar det om den skånska galoppens, och även svensk galoppsports framtid.

Ny galoppbana i Skåne

Torsdagen den 17 mars genomförde SG, genom sin ordförande Anders Lilius och VD Harald Dörum, ett informationsmöte med de tre sällskapens och SG styrelser samt med Svensk Galopp Ideella förening (SGIF) fullmäktige. Mötet genomfördes på Jägersro med digital uppkoppling för övriga. Agendan bestod av SG ekonomiska situation, utbetalningar från Täby försäljningen samt ny bana i Skåne.

Trots alla medel som tillförs SG från ATG, blöder vår sport ekonomiskt. Ännu mer besvärande är det att ledningen inte lyckas hålla en budget i balans, utan redovisar framöver miljonbelopp i årlig förlust. Det förstår ju alla, att detta förhållningssätt inte kommer att gå väl.

Försäljningen av Täby framställs av den nuvarande ledningen som en affär med betydligt mindre utdelning än mot tidigare redovisat. Frågan många ställer sig är, vilket är rätt? Tydligen så har tilläggsavtal genomförts för några år sedan då SG befann sig i ekonomisk knipa. Vid redovisningen av detta tilläggsavtal, framförde Anders Lilius att ansvarig för detta dåliga avtal var den som undertecknat detta och den personen inte längre finns med oss. Hur kan man bara framföra en sådan sak mot en avliden person!? Har inte den då sittande styrelsen med dåvarande ordförande något ansvar?

På Jockeyklubbens hemsida finns det nu också ett uttalande från Dag Johansson, tidigare VD på SG. Läs gärna artikeln, där Dag uttalar sig om TPAB avtalet. Dag var med och förhandlade fram detta avtal mellan SG, Skanska och JM. Dag beskriver avtalet som komplext och innehållande stora summor över tiden. Enligt honom så skulle det inte helt stämma vad nuvarande ledning i SG redovisar avseende intäkter från försäljningen.

Med ovanstående som grund redovisade sedan Anders Lilius tre alternativen för ny bana i Skåne.

1. Bara med träning- och tävlingsanläggning.
Lilius är fortfarande mycket bekymrad över miljön på Bara, detta trots alla utlåtanden från Länsstyrelsen i Skåne, miljöjurister, PEAB och Svedala kommun. Det spelar ingen roll vilka fakta som läggs på bordet, så har detta blivit ett mantra för honom och hans styrelsekollega Jan Ohlsson. För dessa båda herrar är tydligen miljön det stora problemet med att vara i Bara. Som någon klok person sa ur SFK fullmäktigegrupp; ”Jag förstår inte varför du (Lilius) hänger upp dig på miljön, som jag med mina kunskaper och det som framkommit inte ses som ett problem för mig. Problemet är ju den ekonomiska situationen som precis redovisats. Ta tag i den i stället.”

2. Delad anläggning med tävlingsbana tillsammans med en annan part samt träningsanläggning på annan plats.
Lustigt nog, så skulle en av fördelarna med detta alternativ vara att det skulle locka tränare till Skåne från hela Skandinavien, men tydligen inte Bara alternativet. Någon redovisning för kostnader, platser eller med vem, kunde inte redovisas. Alternativet skulle innebära hyresgäst på båda platserna.

3. Skånska Fältrittklubben tar ansvaret och bygger ny bana i Skåne.
Alternativet var såväl överraskande som uppseendeväckande. Skälen till alternativet är enligt Lilius att vi i SFK inte ser några problem med miljön i Bara samt att vi framfört att det finns investerare. Alternativet framfördes med ett hånleende från SG ordförande, Anders Lilius. Detta alternativ kan inte annat än uppfattas som förakt för SFK och alla aktiva i Skåne.

SG ordförande och VD hade ett informationsmöte med tränarna på Jägersro den 18 mars. Samma agenda som dagen innan med sällskapen. Här blev det också ordväxling mellan tränarna och SG. Våra tränare befinner sig i en mycket svår situation under nuvarande förhållanden. Tränarna på Bro Park beklagar sig över sina träningsförhållanden och får ekonomisk kompensation för detta, här nere vet tränarna inte vilka träningsförhållanden som råder nästa år och hur framtiden ser ut med en ny anläggning. En fråga som ställdes flera gånger var; Vad ska vi säga till våra kunder hästägarna? Då frågan aldrig besvarades ställdes den igen till Anders Lilius innan mötet avslutades, varvid han bara ryckte på axlarna utan svar.

Arbetsklimatet inom SG

Arbetsklimatet inom svensk galoppsport kan inte annat än anses som mycket ansträngt. Det har bland annat smugit sig in en tystnadskultur. SG valberedning har den senaste tiden genomfört intervjuer med medlemmar i SG styrelse. Jan Ohlsson ringer upp ordföranden i SFK efter en sådan intervju och anklagar honom för att ha spridit information om honom till valberedningen, och ställer frågan om så har skett. Svaret på frågan blev varken ja eller nej. Några timmar senare ringer även Anders Lilius upp och ställer samma frågor. Svaret blev detsamma. Då antydde Lilius att det nog var så att informationen kommit från SFK, då han berättade att samma fråga hade ställts till ordförandena i Göteborg och Stockholm. SGIF består av de tre sällskapen, vilka genom fullmäktige utsett ordförande och styrelse i SGIF och SGAB. Det måste anses som mycket anmärkningsvärt att ordföranden och en styrelsemedlem kontaktar de tre sällskapens ordförande för att fråga om någon av dessa lämnat information till valberedningen.

För ny galoppbana i Skåne finns det två arbetsgrupper. En med inriktning på Bara med Anders Lilius, Harald Dörum, Urban Jonsson och Anders Klemedsson. Den andra gruppen jobbar med alternativ 2, delad anläggning. Här ingår också Anders Lilius och Harald Dörum samt Håkan Birger. Båda grupperna är utsedda av SG styrelse. Sedan finns det en självutnämnd person som jobbar med att ta fram underlag och förslag till Anders Lilius avseende de samtal som förs, nämligen Lilius vapenbroder Jan Ohlsson. Han är mannen bakom delad anläggning i alternativ två och den som framfört ett skriftligt underlag till SG styrelse samt till sällskapens ordföranden om att Bara alternativet är helt förkastligt, med huvudmotivet ”kontaminerad mark.”

Det kan heller inte annat än uppfattas som att Anders Lilius och Jan Ohlsson ständigt är inne och petar i den operativa verksamheten, vilket lägger en kraftig hämsko på VD:s roll och arbetsklimat. Vidare kan det inte annat än uppfattas som att de båda genomför en ledning med ett ledarskap som innebär härska genom att söndra. Aldrig någonsin tidigare har det varit sådant gnissel mellan Skåne och de båda andra sällskapen. I mångt och mycket arrangerat av denna duo. Det har till och med lämnats ett skriftligt förslag från Jan Ohlsson förra året, om att uppförandet bland sällskapen (läs SFK) behöver förbättras och åtgärder vidtas. Ja han föreslog också (vi lämnar inte ut namnet) att en fullmäktigeledamot borde uteslutas från all svensk galopps verksamhet. Ledarskap är något som dessa båda inte har någon känsla för. Det har tydligen inte gått upp för dem att det är en stor skillnad att leda ett företag mot en ideell förening.

Kommittéer och arbetsgrupper

Håkan Birger och Monica Jansson deltar som referensgrupp till det stadgearbete som pågår inom SG. Reviderade stadgar är nu ute på remiss hos sällskapen och nästa möte är den 23 mars.

Till ny ansvarig för SFK ungdomssektion har styrelsen utsett Rebecca Stålhandske, som även adjungeras in i vår styrelse. Rebecca är lärling hos Fredrik Reuterskiöld.

Inbjudan har gått ut till stallrunda samt att följa tävlingarna från Dubai den 26 mars. Glöm inte att betala in för lunchen, för nog kommer du till detta! Inbjudan bifogas.

Jägersro Galopp behöver stöd vid event med guidning av mindre grupper. Vi brukar besöka ledvolt, vågrum, lokala galoppdomstolen, måldomare, dopingkontroll, m m. Vi behöver bli fler, och Du som vill vara med och guida kan anmäla detta till; info@skanskafaltrittklubben.se

Du som inte redan betalat in årsavgiften på 300 kr för 2022 ska göra detta till bankgiro 144-6947 före den 31 mars. Är Du under 25 år är årsavgiften 150 kr och är Du under 18 år är det 50 kr. Titta Dig om i Din vänkrets av galoppvänner och hjälp till för att få in fler medlemmar i SFK.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben