Anteckningar från Informationsmöte med Skånska Fältrittklubben 9 september 2021

Plats: Derby Club, Jägersro.
Deltagare: 66 st. medlemmar

1. Information från SFK:s ordförande

Ordförande öppnade mötet och presenterade styrelsen.
Möte mellan sällskapens ordföranden och SG genomfördes den 6 september. SG:s nya CFO, Mats Engen presenterades och sedan fördes samtal kring bl a följande punkter:

• Långsiktigt syfte ordförandedialogen
• Sällskapens bild av galoppens status och problem
• Inkomna frågor till SG eller sällskapen
• SG styrelse bild av galoppens status
• Önskade prioriteringar

Långsiktigt syfte är en ordförandedialog som bygger på öppnare och närmre samtal mellan sällskapen. Det är hög tid att vi stödjer varandra, samlas runt våra gemensamma mål och arbetar tillsammans för att nå dessa.

Nästa möte är i november.

Gå gärna in på SG:s hemsida och läs anteckningarna från mötet.

SG:s höststämma bli den 23 – 24 oktober i Malmö.

2. Ekonomi SFK

Kassören rapporterade om halvårsbokslutet och att medlemsantalet ökat under året.

3. Kommittéer

a) Tävlingskommittén
Ordförande presenterade ledamöterna i gruppen, ur SFK Håkan Birger och Jessica Long.
Det arbetas med regler för hur spöet kan användas, vilket ska försöka samordnas med Danmark inför 2022. Det blir ungefär samma tävlingsprogram 2022 som 2021.
Önskemål från SFK om att få två kvällslöp, ett i juni och ett i juli.
Nästa år genomförs två auktionslöp, ett på Bro Park och ett på Jägersro, med en prissumma om 500 000 kr per löpning.

b) Licenskommittén
Anja Rhodin presenterade gruppen som handhar licens- och utbildningsfrågor. Från SFK ingår Anja Rhodin och Ingrid Önning.

4. SG Extrastämma, vintergalopp

En extrastämma kommer att hållas den 30 september 2021, digitalt, angående vintergalopp eller ej för nästa år.

5. Nyheter Jägersro Galopp

Anna Thelander och Mimmi Jarl rapporterade om den varumärkesplattform som är utarbetad av SG. Följarna på sociala medier har ökat med 23 % sedan 2019. Det har blivit cirka 10 000 nya följare.
Baker Tilly är samarbetspartners på SFK-dagen den 10 oktober. Stall Perlen kommer att sponsra Kriteriedagen.
De tävlingsdagar som kommer att prioriteras som eventdagar på Jägersro 2022 är Hästarnas Mästare, Svenskt Derby och Women in Red Svenskt Oaks.

6. Sektioner SFK

Styrelsen har bildat två sektioner under vår och sommar.
Ungdomssektionen har som syfte att fånga upp intresserade personer under 25 år och ryttare inom ponnygaloppen, men också vänner och anhöriga till dessa båda grupper. Vidare att genomföra träffar för information och utbildning samt resor till andra tävlingsbanor. Verksamheten är också nationell, då det även finns ungdomssektioner i de båda andra sällskapen. Söndagen den 10 oktober, då SFK Jubileumslöpning avrids, kommer det också att genomföras ponnylopp, sponsrade av SFK. Direkt efter sista ponnyloppet kommer SFK att bjuda på grillad korv samt berätta lite om vår verksamhet. Hanna Nimåker håller ihop sektionen och är som sådan adjungerad i SFK styrelse. Kontakta gärna Hanna för att vara med om utvecklingen av vår ungdomsverksamhet. 073-310 11 33 nimakerhanna@gmail.com

För den nyinrättade Strategisektionen är Alexandra Granroth ansvarig. Även Alexandra är adjungerad i SFK styrelse. Syftet är att ta tag i det strategidokument, med målbild 2023, som finns att hitta på SG:S hemsida. Var gärna aktiv inom detta och kontakta Alexandra. 076-851 99 15 alexrosy@hotmail.com

7. Avtalet med STS på Jägersro

Per Gellström redogjorde för avtalet mellan SG och STS. SG är avtalspart. Avtalet gäller med en uppsägningstid på tre år.
SG kommer att i närtid genomföra förhandling med STS. Tränarna har egna avtal med STS angående stallarna.

8. Ny bana i Skåne

Jan Kleerup, ordförande i Jockeyklubben, redogjorde för den nya arbetsgruppen som ska försöka hitta mark och finansiering för den nya anläggningen i Skåne. Mötet ville se ett klargörande från SG:s styrelse om att en ny bana i Skåne är på gång.

9. Inkomna frågor

Fråga hade inkommit angående behovet av möte mellan SG ledning å ena sidan samt SFK styrelse och tränarkåren på Jägersro. Frågan är ställd till SG och Anders Lilius kommer till Jägersro den 23 – 24 september.

10. Avslut

Ordförande avslutade mötet med att berätta att SFK:s höststämma blir den 4 november 2021 kl. 18.00 på Derby Club, Jägersro.