Informationskväll om ”Skånegaloppens framtid”

I torsdags kväll bjöd Skånska Fältrittklubben och Skånes Galoppsällskap in till en informations- och diskussionskväll med temat ”Skånegaloppens framtid”. Cirka 60 personer deltog vid mötet, vars syfte var att redovisa de möjligheter och utmaningar skånsk galoppsport står inför de närmaste åren, samt hur långt den nya projektgruppen ”Skånegaloppens framtid” kommit i sitt arbete.

Skåne Galoppsällskaps ordförande Agne Rudenstam inledde mötet med att hälsa alla välkomna, i synnerhet Eva-Lotta Wikström från konsultbyrån divM, samt styrgruppens medlemmar.

Därefter lämnades ordet över till Eva-Lotta Wikström, som gav en relativt utförlig redogörelse för den av SGs styrelse tillsatta projektgruppen, vars främsta syfte är att göra en förstudie samt att ta fram ett beslutsunderlag gällande en framtida galoppanläggning i Skåne.

Projektgruppen ”Skånegaloppens framtid” har sin bakgrund i den långsiktiga strategi som Svensk Galopp fastställt med ambitionen att utveckla galoppsporten i landet. Försäljningen av marken på Täby Galopp har frigjort resurser att förverkliga denna strategi.

Projektgruppen arbetar med tre huvudscenarier för en framtida bana i Skåne.

  1. En bana på ny geografisk plats med både tävlingsbana och träningsanläggning.
  2. En bana på ny geografisk plats utan träningsanläggning.
  3. Ett fortsatt samarbete med travsporten på Jägersro.

I projektgruppen ingår de båda förstudieledarna Andreas Parkosidis och Eva-Lotta Wikström från konsultbyrån divM. Projektgruppens styrgrupp består av Lars Nordström (ordf SG), Jacqueline Henriksson (ordf SFK), Anders Östberg (SG), Staffan Lidström (SFK), Ulf Hörnberg (VD SG), Fredrik Reuterskiöld (ordf proffstränarföreningen på Jägersro) samt Per Larsson (SFK, suppleant).

Som stöd för projektgruppens arbete finns även ett antal referensgrupper bestående av tränare och hästägare. Medlemmarna i referensgrupperna kan ändras löpande och anlitas endast vid behov. Referensgrupperna har inte heller någon beslutanderätt i projektet.

Projektgruppen har hunnit arbeta i cirka två månader och målet är att en förstudie ska vara klar i slutet av vintern. Denna ska sedan prestenteras för Svensk Galopps styrelse och därefter som ett propositionsförslag till Svensk Galopps fullmäktige.

Efter Eva-Lottas redogörelse följde en mer öppen diskussion där åhörarna fick möjlighet att ställa frågor till projektgruppens medlemmar.

Den framtida geografiska placeringen av en ny bana väckte naturligtvis stort intresse. SFK och SG för redan idag en bra dialog med ett antal närliggande kranskommuner om lämplig mark att uppföra en galoppanläggning. Malmö Kommun har tidigare endast visat intresse att upplåta mark om trav- och galoppsporten kan fortsätta sammarbeta.

Det är Skånska Travsällskapet (STS) som äger marken på Jägersro. SFK har däremot nyttjanderätt till anläggningen fram till 2038. SFK för en dialog med STS gällande travets framtidsplaner på anläggningen. Dessa planer kommer vägas in i förstudiens förslag.

Åhörarna passade dessutom på att uttrycka många önskemål på kriterier som en framtida galoppanläggning bör uppfylla. Galoppen måste ta lärdom av och inte upprepa de misstag som gjorts på Bro Park.

En framtida bana bör ha både gräs- och dirttrackbana, samt gärna även banor för hindersport och andra ridsportaktiviteter. Om permanenta stall och träningsfaciliteter inte finns på banan kan det bli en stor utmaning för många proffstränare. Detta ska ställas mot argumentet att anläggningen måste kunna användas till mycket mer än bara galoppsport.

Skåne har dessutom en fördelaktig geografisk placering genom sin närhet till både Danmark och kontinenten. Vidare borde förutsättningarna att bedriva vintergalopp vara bättre på en bana i Skåne.

Vikten av att anlita internationellt expertis vid bygget av en eventuellt ny galoppbana betonades. I Sverige finns helt enkelt inte tillräckligt med kompetens för ett sådant omfattande projekt.

SFKs ordförande Jacqueline Henriksson avslutade kvällen med att informera om ett par viktiga datum under hösten.

Den 22 oktober går SGs höststämma av stapeln. Då kommer fullmäktige att få ytterligare information om projektgruppen ”Skånegaloppens framtids” arbete. Styrelserna från de tre sällskapen kommer även att närvara vid det så kallade ”rådslaget” som arrangeras i anslutning till stämman. Vid detta kommer även viktiga frågor som sällskapens mandatfördelning i fullmäktige att diskuteras.

Den 14 november har SFK sin höststämma. Även här kommer ”Skånegaloppens framtid” att finnas med som en informationspunkt.

Besluten gällande ”Skånegaloppens framtid” kommer att fattas på stämmor i såväl Svensk Galopp som Skånska Fältrittklubben.

> Här kan du ladda hem hela presentationen som visades under mötet