Styrelsens månadsbrev november 2022

Svensk Galopp (SG) genomförde Rådslag den 29 oktober och Höststämma den 30 oktober i Stockholm. Deltagare ur SFK var vår fullmäktigegrupp. Rådslaget inleddes med att Svensk Travsport (ST) VD, Maria Croon, informerade om pågående verksamhet samt gjorda förändringar. ST har bl a tagit bort tävlingsdagar inför nästa tävlingsår av ekonomiska skäl och för upprätthållandet av prispengarna.

Björn Eriksson informerade om läget avseende TPAB avtalet. Det var inga positiva besked med hänsyn till bl a rådande omvärldsläge och byggandet av nya bostadshus. Projektledaren för Bara, Jan Carlson, presenterade sig själv, informerade om projektorganisationen och tidsplan samt att möte med styrgruppen sker veckovis.

Under Rådslaget genomfördes också diverse grupparbeten med redovisningar avseende samarbetsklimatet inom SG samt de olika rollerna inom organisationen. Detta leddes alldeles utmärkt och det rådde samsyn i redovisningarna.

Redan klockan 08.00 på söndagen började höststämman och från SFK deltog följande; Kristina Anderson, Håkan Birger, Niclas Cronberg, Peter Engström, Alexandra Granrot, Per Gellström, Anders Klemedsson, Bo Jacobsson, Monica Jansson, Peter Jardby, Björn Malmberg och Linda Reuterskiöld.

Styrelsen redovisade det ekonomiska utfallet för årets första sex månader samt en prognos för året 2022. SG arbetar för att säkerställa den ekonomiska situationen och att balansera räkenskaperna så snart som möjligt. En preliminär femårsbudget presenterades och den innehåller en del utmaningar, där det gäller att se över både intäkter och utgifter. Omvärldsläget har även drivit upp priserna för galoppsporten avseende el och drivmedel. En granskning ska ske avseende förutsättningarna för att avhålla tävlingar i januari och februari.

Val genomfördes för SG valberedning enligt följande; Louis De Geer (ordf), Helena Sigfridsson och Catharina Genberg samt som suppleant Lars Gradin.
Stämman antog för andra gången revideringarna av stadgarna och dessa är nu gällande. Finns på SG hemsida.

Ett antal återrapporteringar genomfördes från motioner vid årsstämman. Arbetet med motion gällande femårsplan för hindersporten redovisades och stämman beslöt att inrätta en hinderkommitté, vilken ska redovisa sitt arbete årligen i samband med årsstämman. Motionen från SFK angående granskning av TPAB avtalet. Håkan Birger redovisade att möten har skett med de tre sällskapens ordförande och dessa har föreslagit att Dag Johansson ska granska utfallet. Arbetsordning för detta håller på att tas fram i samverkan med Dag.

SFK Höststämma

Vi genomförde som planerat vår höststämma den 7 november med 50 medlemmar. Styrelsen informerade om rådslaget och höststämman i Stockholm. Sedan genomfördes val av fullmäktigedelegater till SG. Valberedningens förslag röstades igenom enligt följande:

Ordinarie
Kristina Anderson, Håkan Birger, Jan Carlson, Peter Engström, Alexandra Granrot, Per Gellström, Monica Jansson, Peter Jardby, Anders Klemedsson, Björn Malmberg, Eva CS Pettersson och Linda Reuterskiöld.

Suppleanter
Catharina Genberg, Bodil Hallencreutz, Nina Lindberg Lensvik, Jessica Ohlsson, Leif Pettersson och Ulf Wernberg.

Direkt efter stämman genomförde projektledaren för Bara projektet, Jan Carlson, en kort information avseende bl a projektorganisationen och om att arbetstempot är högt. Se även nedan.

Ny galoppbana i Skåne

Arbetet har nu kommit igång på allvar med möten i styrgruppen varje vecka för uppdateringar samt beslut i diverse frågor. Söndagen den 13 november kommer det ett inslag i TV 12 vid dagens tävlingar om Bara området med intervjuer av SFK ordförande, VD vid PGA golfbana samt av kommundirektören i Svedala.

Den 13 november avrids Svenskt Kriterium samt några andra större löpningar. SFK sponsrar ponnygaloppen samma dag. Stanna gärna kvar efter ordinarie tävlingar och följ våra mycket inspirerade och duktiga ponnyryttare. De lägger ned mycket tid på sitt intresse för ponnygalopp med bland annat fantastiskt fint ”utsmyckade” hästar vid tävling. Ryktet säger att det kommer att vara lite tomte tema. Ponnyryttarna för dagen med sin krets kring hästen bjuds denna dag på nygrillad korv av SFK vid Jockeyrummet.

SG tävlingsprogram för 2023 är nu fastställt och går att hitta på SG hemsida.

Julbord med firande av Jägersro Champions blir den 15 december på
Törringelund. Se annons i tävlingsprogrammet.

Vi är glada över att vi hela tiden ökar i antal av medlemmar inom SFK och också att nya unga medlemmar vill ingå i vår fina förening. Vår uppmaning till våra medlemmar är att se dig om bland dina hästvänner och få med fler i vårt sällskap.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben