Svensk Galopp förstärker projektorganisationen för ny bana i Skåne

Nedanstående text är ett utskick från Svensk Galopps styrgrupp som utreder förutsättningarna för en ny galoppbana i Bara:

Svensk Galopp har beslutat stärka projektarbetet för etableringen av nya tävlings- och träningsfaciliteter för galoppen i Skåne. Det innebär att samarbetet med Bara Projekt Malmö AB inte förnyas. Förutsättningarna och tilliten för ett fortsatt samarbete som skulle realisera projektet föreligger inte längre. Ambitionen att säkerställa framtiden för skånsk galoppsport ligger fast och arbetet med att presentera ett beslutsunderlag till extrastämman den 10 juni fortgår.

I slutet av juli månad 2022 beslutade fullmäktige i Svensk Galopp att på nytt utreda möjligheterna att uppföra en galoppbana utanför skånska Bara. Detta med förutsättningen att Svensk Galopp upprättar ett hyreskontrakt med en extern aktör, som projekterar, bygger och finansierar hela anläggningen. Allt med slutmålet att Svensk Galopp från och med den 1 januari 2027 hyr en galoppbana för maximalt 22 miljoner kronor per år.

I enlighet med stämmobeslutet tillsatte styrelsen i Svensk Galopps en särskild styr- och projekteringsgrupp, som under de senaste nio månaderna har arbetat vidare med uppdraget. I styrgruppen ingår representanter från varje galoppsällskap, samt ordförande och VD för Svensk Galopp.

Relativt tidigt in i processen upprättade Svensk Galopp ett samarbetsavtal med Bara Projekt Malmö AB. Under hösten och vintern utarbetades en övergripande projektbeskrivning, en generell kravspecifikation, gränsdragnings- och ansvarslista, tidsplan, samt en beskrivning av kommande bolagsstruktur.

Under arbetet identifierade styrgruppen även ett antal risker och för projektet helt avgörande frågor, däribland den kortsiktiga och långsiktiga finansieringen. Av den anledningen valde styrgruppen att tillfälligt pausa projektarbetet i mars 2023.

Styr- och projektgruppen har under flera veckor och vid upprepade tillfällen efterfrågat svar på ett flertal av projektets centrala och vitala frågor. Bara Projekt Malmö AB har inte kunnat presentera ett tillfredsställande och mer detaljerat underlag. Därmed finns varken förutsättningar eller förtroende för ett fortsatt samarbete mellan parterna.

Styrgruppen har inte bara som uppdrag att utreda om det finns förutsättningar att påbörja bygget av en galoppbana, utan även att så långt det är möjligt i denna fas av projektet säkerställa att arbetet slutförs och att det kommer att finnas en stark ägare som Svensk Galopp kan hyra av. Det sämsta scenariot vore att stå med en halvfärdig anläggning om ett par år utan ekonomiska förutsättningar för ett färdigställande.

Vad händer nu?

Förutsättningarna vid stämmobeslutet i juli förra året var att ett beslutsunderlag gällande en ny bana i Bara skulle vara klart under det första kvartalet 2023. Av ovan nämnda skäl gick det dessvärre inte att hålla tidsplanen. Men en betydande del av beslutsunderlaget är redan färdigställt.

Styr- och projektgruppen har dessutom redan inlett förhandlingar och i viss mån även ingått avtal med nya aktörer. Ambitionen och viljan att säkerställa en framtid för skånsk galoppsport är minst lika stark idag som för nio månader sedan. Skånska Fältrittklubben har lämnat in en motion om att beslut i ärendet i samband med en extrastämma den 10 juni. Tidsramen är som alla förstår oerhört snäv, men alla inblandade i projektet kommer att göra sitt yttersta för att ett komplett beslutsunderlag ska finnas på bordet i tid.