Sammanfattning av senaste styrelsemötet

Skånska Fältrittklubben (SFK) genomförde i veckan ett styrelsemöte med sammanfattande innehåll.

Samtal fördes mellan styrelsen och ordförande i Skånes Galoppsällskap (SGS, hästägarföreningen i Skåne) om bl a respektive förenings olika roller i framtida svensk galoppsport. SFK bedriver ju inte längre aktivt verksamheten på Jägersro sedan SGAB tog över 2019. SFK deltar aktivt i Svensk Galopps utveckling genom deltagande i SG fullmäktige genom bl a motioner. SGS företräder hästägarnas intressen. Vidare samtal kommer att ske.

SFK ordförande informerade om det möte som skett i veckan med tränarkåren på Jägersro. Ny bana i Skåne var ett område som diskuterades, där första åtgärden är att få till beslut för markköp. I ett senare skede projektera för en anpassad bana. Någon plan B finns inte som alternativ till Bara. SFK ordförande informerade om det strategidokument som styrelsen tog fram i augusti. Vidare fördes samtal om att få in yngre medlemmar i SFK samt någon form av gemensamma fester.

SG Tävlingskommitté har haft sitt första möte inför 2021 och där ett utkast delgavs för tävlingskalendern. Första åtgärden blir att fastställa storloppsdagarna genom samverkan med Danmark och Norge. Mer direktiv behövs från SGAB styrelse för fortsatt planering.

Styrelsen utsåg Jessica Long att ersätta Jan Carlson i SGAB Tävlingskommitté.

Avslutningsvis fördes samtal inför kommande Höstmöte där en del bordlagda beslut från Årsstämman kommer upp samt olika informationspunkter från styrelsen.

Höststämma den 5 oktober

Måndagen den 5 oktober kl 18.00 kommer höststämman i SFK att avhållas i Derby Club på Jägersro. I länk nedan finns föredragningslista samt valberedningens förslag till fullmäktigeledamöter. Under stämman kommer vi även att ge aktuell information gällande aktuella områden inom SG.

> Kallelse, föredragningslista samt valberedningens förslag
> Förslag till stadgeändring, bilaga 1
> Förslag till stadgeändring, bilaga 2

Sam W Fribergs begravning

Begravningen äger rum den 15/9 kl 14.00 i Husie kyrka

Därefter minnesstund med lite mat och kaffe på Jägersro, Derby Club.

Anmälan till minnesstunden före den 10/9 till Lou Lou på telefon 070-839 18 52.

Rapport från Skånska Fältrittklubbens årsstämma

Till Skånska Fältrittklubbens medlemmar:

Den 30 juni 2020 hölls årsstämma i Skånska Fältrittklubben.

Mötesordförande Håkan Birger, sekreterare Stefan Olsson, samt de båda justerarna Ingrid Önning och Bo Nyberg träffades på Jägersro för att räkna och sammanställa resultatet från medlemmarnas röstsedlar.

Medlemmarna godkände att stämman genomfördes på detta alternativa sätt, pga Coronapandemin.

Vidare godkändes årsredovisning, samt styrelsens och revisorernas berättelser.

Efter att föreningens resultat- och balansräkning fastställts gavs styrelsen ansvarsfrihet.

Gällande fastställande av årsavgift samt arvode åt styrelser och revisorer föreslog stämman att bordlägga punkterna fram till höstmötet.

Till styrelsen hade valberedningen föreslagit omval av Per Gellström för 3 år, nyval av Monica Jansson för 3 år och nyval av Björn Malmberg för 1 år som fyllnadsval efter Bo Jakobsson. Samtliga tre godkändes enligt valberedningens förslag.

Även val av  revisorer- och revisorssuppleanter fastställdes enligt valberedningens förslag.

Till medlemmar i SFK:s valberedning det närmaste året valdes Gisela Jardby (ordförande), Christer Schildt, Eva CS Pettersson, Rein Kuningas och Ingrid Önning. Den sistnämnda ersätter Hans-Inge Larsen som tackat nej till omval.

Styrelsen hade inte mottagit några medlemsmotioner inför årsstämman. Däremot fanns ett av styrelsen hänskjutet ärende gällande en stadgeändring. Även detta godkändes av medlemmarna.

Efter stämman träffades den nya styrelsen för ett konstituerande möte.

Till ny ordförande i Skånska Fältrittklubben utsågs Anders Klemedsson. Till vice ordförande utsågs Anja Rhodin. Monica Jansson utsågs till föreningens kassör och Håkan Birger till sekreterare. I styrelsen ingår också Jessica Long, Björn Malmberg och Per Gellström.

Röstsedel och årsredovisning inför SFK:s stämma

Tisdagen den 30 juni kommer årsstämman i Skånska Fältrittklubben att avhållas. Som vi löpande informerat om kommer vi tyvärr inte att kunna träffas fysiskt och hålla stämman på traditionellt vis i år. Röstning sker istället via mejl eller post. Vi vill ha din röst senast den 30 juni kl 10.00.

Nedan finner du länkar till:

Dagordning med röstsedel

Årsredovisning 2019 med revisorernas berättelse

Kallelse till stämma (tidigare utsänd och publicerad)

Valberedningen förslag (tidigare utsänd och publicerad)

Förslag till stadgeändring (tidigare utsänd och publicerad)

För att rösta öppnar du den bifogade röstsedeln och fyller i de färgade fälten. Därefter sparar du filen och mejlar in den till info@skanskafaltrittklubben.se . Det går även bra att skriva ut röstsedeln, fylla i den för hand och sedan scanna av den (alternativt fotografera av röstsedeln med mobiltelefonen). Därefter mejlar du in de scannade sidorna till ovan nämnda mejladress. De medlemmar som inte har tillgång till mejl skickar in röstsedeln till adressen nedan. Märk gärna kuvertet med ”årsstämma”.

Skånska Fältrittklubben
c/o Jägersro Galopp
Box 9506
200 39 Malmö

Kallelse till årsstämma i Skånska Fältrittklubben

Skånska Fältrittklubben (SFK) avser att avhålla årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl.10.00. Som medlem i föreningen kallas Du härmed till denna stämma.

Med anledning av den pågående Corona-pandemin och de restriktioner och rekommendationer som gäller i vårt land har styrelsen funnit att det just i år inte är möjligt att genomföra årsstämman på traditionellt vis, dvs en stämma där alla samlas fysiskt för att avhålla stämman.

Det är emellertid så viktigt att avhålla en årsstämma, att vi har kommit fram till att en stämma bör avhållas på ett annorlunda sätt.

Mer information finner du i de bifogade filerna som innehåller

Kallelse och information

Förslag till ändring av stadgarna

/ Styrelsen SFK

Corona-tider, årsstämma och subvention av program

Bäste medlem i Skånska Fältrittklubben

Trots dystra tider med pågående Corona-pandemi, så fortgår träningen av våra galopphästar på Jägersro. Allt ser bra ut och hästarna är mycket väl iordning överlag. Många hästar tränar dagligen på Jägersros olika banor. Vi får nu också hoppas att vi kan genomföra vår första tävlingsdag den 8 april och kunna fortsätta enligt årets tävlingsprogram.

Tiderna är som sagt ovissa, och i dagsläget är det svårt att förutse den tävlingsdag vi kan tävla som vanligt med publik. Det är oerhört viktigt att vi nu alla hjälps åt att följa de direktiv som ges ut, så vi kan genomföra våra tävlingar.

Nedanstående information har gått ut till de aktiva.

Under pågående Corona Pandemi gäller följande bestämmelser vid tävlingar utan publik.

– Inga besökare/hästägare eller leverantörer har tillträde till stallområdet aktuell tävlingsdag (både trav och galopp) med lunchtävlingar samt efter kl 1400 vid kvällstävlingar.

– All inpassering ska ske genom stallentrén.

– Lista på behöriga kommer att finnas vid stallentrén. ID (motsv) krävs för inpassering.

– Personal som ej behövs för utfodring av hästarna ska ha lämnat anläggningen senast kl 1200 vid lunch- och eftermiddagstävlingar samt kl 1400 vid kvällstävlingar. Kontroll av behörighet kommer att ske inom anläggningen.

– Vid galopptävlingar har endast aktuell tränare och ryttare samt träckare utöver funktionärer tillträde till ledvolten.

– Tränare utanför anläggningen Jägersro har enbart tillträde för träning efter kl 1600 vid lunchtävlingar samt före kl 1200 vid kvällstävlingar.

Med rådande läge så har SFK styrelse tagit beslutet att följa de direktiv som tas på myndighets samt politisk nivå och därmed är det i dagsläget svårt att fastställa tiden för genomförande av årsstämman. Vi ber att få återkomma om tidpunkt senare.

Styrelsen har också tagit beslut om att även i år för medlemmar subventionera prenumeration av Jägersros program med 200 kr. Vill du ha programmet hem i brevlådan så ska du sätta in 750 kr på SFK Bg 144-6947. Du som ännu inte erlagt årsavgiften på 600 kr bör göra detta snarast till samma Bg 144-6947.

Ta väl hand om varandra!

SFK Styrelse

Vårens stallrunda är tyvärr inställd

Just nu införs en mängd restriktioner och åtgärder för att hindra spridningen av coronaviruset i samhället. Med anledning av det måste vi i år dessvärre ställa Skånska Fältrittklubbens traditionella stallrunda på Jägersro den 28/3.

Stallrunda och Dubai World Cup på Jägersro

Skånska Fältrittklubben (SFK) kommer att genomföra ”Stallrunda” bland tränarna på Jägersro 2020-03-28.

Samling kl 1030 vid ledvolten, som ligger vid uppfarten till tävlingsbanan. Där kommer två tränare att vissa några av sina hästar under rörelse på banan. Därefter förflyttar vi oss runt till de olika tränarna.

Efter rundvandringen (ca kl 1245) kommer vi att samlas i John Scott´s Pub för lunch och lite information inför årets galoppsäsong. Här finns också möjlighet för information om delägarskap av häst samt delta i en tävling med fina priser. Barservering med diverse drycker.

Vi kommer att sända direkt från Dubai World Cup med fina Grupp löpningar och som avslutas med Dubai World Cup, med första start kl 1245 svensk tid. Tävlingarna följer vi till sista loppet med öppen barservering.

Inget krav på att äta lunchen eller att vara med på Stallrundan för att följa Dubai World Cup.

Stallrundan och sändningarna från Dubai World Cup är för alla galoppintresserade och vi har inget krav på medlemskap i någon förening.

Som lunch kan du välja mellan Pytt Bellman (gräddstuvad pytt med rå äggula och saltgurka, sallad, bröd) 100 kr eller Räkmacka 125 kr. Drycker till samt kaffe och kaka samt kokt korv med bröd finns att köpa. Fullständiga rättigheter. Betalning för lunchen görs genom insättning på Bankgiro 144-6947 före den 24/3, glöm inte att ange för vem betalningen avser.

Påminner också de medlemmar som ännu inte betalat medlemsavgiften på 600 kr för 2020, insättning på Bankgiro 144-6947 före den 31/3. För medlemskap i SFK, fyll i ansökningsformuläret samt sänd in detta.

Välkomna!

SFK styrelse

Kontaktperson
Håkan Birger
073-507 63 90